Helsingfors stad

Protokoll

19/2013

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/12

 

27.11.2013

 

 

 

 

 

 

§ 408

Kj / Den av ledamoten Mari Rantanen väckta motionen om en utredning om slopande av hundskatten

HEL 2013-004575 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Mari Rantanen väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Ari Hietamäki, ledande planerare, telefon: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Mari Rantasen aloite

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Mari Rantanen väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Ledamoten Mari Rantanen och 13 andra ledamöter föreslår i sin motion att stadsstyrelsen börjar utreda möjligheten att slopa hundskatten i Helsingfors.

Stadsstyrelsen konstaterar att fastän ordningslagen föreskriver att den som rastar en hund ska samla upp dess avföring, uppkommer det ändå renhållningskostnader för staden då lagen inte följs. De skatteintäkter som kommer in via hundskatten är en del av stadens skattebas, och på så sätt har man med hundskatten kunnat täcka de kostnader som uppkommer på grund av renhållningen och anläggningen av hundparker. De intäkter staden får av hundskatten är det minsta av det staden får från olika skatteformer. I det nuvarande ekonomiska läget är det inte motiverat att avstå från denna form av skatt heller.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Ari Hietamäki, ledande planerare, telefon: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Mari Rantasen aloite

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Hallintokeskus

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 11.11.2013 § 1168

HEL 2013-004575 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Mari Rantasen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566