Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

19/2013

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/13

 

27.11.2013

 

 

 

 

 

 

§ 409

Kj / Valtuutettu Silvia Modigin aloite kuntalaisaloitteiden käsittelyn kehittämisestä

HEL 2013-005226 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Silvia Modigin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Antti Peltonen, vs. päätösvalmisteluyksikön päällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Modig Silvia valtuustoaloite Kvsto 10.4.2013 asia 13

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Silvia Modigin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Silvia Modig ja 27 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupunki selvittäisi, miten kuntalaisaloitetta voidaan kehittää niin, että aloitteet tuodaan valtuuston käsiteltäväksi siten, että valtuustolla on mahdollisuus vaikuttaa vastauksen sisältöön. Nykyisin aloitteet tuodaan valtuustolle ainoastaan tiedoksi ja vasta sen jälkeen, kun kaupunginhallituksen on antanut vastauksensa aloitteen tekijälle. Kaupunginhallituksen kokoukset ovat suljettuja, joten vastaus annetaan ilman julkista keskustelua, jolloin kuntalaisen mahdollisuus kiinnittää huomiota tahtomiinsa asioihin on käytännössä nolla.

Kaupunginhallitus toteaa, että kuntalain 28 §:n 1 momentin mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.

Pykälän 2 momentin mukaan jos valtuuston toimivaltaan kuuluvassa asiassa aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi prosenttia äänioikeutetuista kunnan asukkaista, asia on otettava valtuustossa käsiteltäväksi viimeistään kuuden kuukauden kuluessa asian vireilletulosta.

Helsingin kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 25 §:n mukaan kaupunginhallituksen tulee esittää valtuuston tietoon vuosittain viimeistään sen huhtikuussa pidettävässä kokouksessa valtuuston toimivaltaan kuuluvissa asioissa kunnan asukkaan aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.

Edelleen työjärjestyksen mukaan käsiteltäessä kunnan asukkaan aloitteita sallitaan keskustelu. Kaupunginhallituksen on saatettava käydystä keskustelusta laadittu pöytäkirja kysymyksessä olevien asioiden valmistelussa huomioon otettavaksi. Päätöksentekoa yksittäisten aloitteiden osalta ei toivomusponsia lukuun ottamatta sallita.

Lain mukaan aloite tehdään kunnalle sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteet on käsiteltävä aloitteessa tarkoitetun asian vaatimassa järjestyksessä, eli aloite on ohjattava sen viranomaisen käsiteltäväksi, jolle se kunnassa kuuluu. Se toimielin tai viranhaltija, jolle asia kulloinkin kuuluu, määräytyy joko lain tai valtuuston johtosäännössä antaman määräyksen (delegointi) perusteella.

Laissa lähtökohtana on, että valtuusto ei tee päätöstä kuin niistä aloitteista, jotka kuuluvat lain tai johtosääntöjen mukaan sen päätettäviin. Aloitteet voivat koskea hyvinkin käytännönläheisiä asioita, jolloin niiden käsitteleminen strategisia päätöksiä tekevässä valtuustossa ei ole luontevaa. Aloitteet voivat luonnollisesti koskea myös periaatteellisesti tai taloudellisesti laajoja ja keskeisiä asioita, jolloin valtuusto on se taho, jolle asia kunnassa kuuluu.

Lisäksi valtuuston käsiteltäväksi toimitetaan aloite, jonka tekijöinä on vähintään kaksi prosenttia kunnan äänioikeutetuista asukkaista. Oikeusministeriön avattua kuntalaisaloitepalvelun verkossa voidaan pitää mahdollisena tällaisten aloitteiden lisääntymistä.

Helsingin kaupunki on liittynyt kuntalaisaloitepalveluun heti sen tultua avatuksi 10.9.2013. Tähän mennessä aloitteita Helsingille on tehty kahdeksan, näistä kolme on jo lähetetty kaupungille, ja viiteen kerätään nimiä.

Valtuustolle on toimitettava aina tiedoksi vähintään kerran vuodessa kaikki sen toimivaltaan kuuluvat aloitteet ja niiden johdosta tehdyt toimenpiteet. Tällöin valtuusto voi keskustella aloitteesta ja toimenpiteiden riittävyydestä sekä ohjata alaistaan hallintoa. Valtuuston työjärjestyksen mukaan tämä tapahtuu toimittamalla keskustelupöytäkirjan huomioon otettavaksi valmistelussa taikka toivomusponsin.

Kaupunginhallitus toteaa, että se seuraa aloitepalvelun avaamisen myötä tapahtuvaa aloitteiden lukumäärän kehitystä ja harkitsee sen perusteella mahdollisia muutoksia käsittelyjärjestelmään. Jatkovalmistelun kohteena on muun muassa, tulisiko kaupungin omin määräyksin ottaa käyttöön alempi raja, kuin kaksi prosenttia äänioikeutetuista, niille aloitteille, jotka otettaisiin suoraan valtuuston käsiteltäväksi. Esityksiä asiasta on tarkoitus tehdä keväällä 2014.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Antti Peltonen, vs. päätösvalmisteluyksikön päällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Modig Silvia valtuustoaloite Kvsto 10.4.2013 asia 13

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Hallintokeskus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 11.11.2013 § 1169

HEL 2013-005226 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Silvia Modigin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Antti Peltonen, vs. päätösvalmisteluyksikön päällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566