Helsingfors stad

Protokoll

19/2013

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/31

 

27.11.2013

 

 

 

 

 

 

§ 427

Stj / Den av ledamoten Tuomo Valokainen väckta motionen om effektivisering av verksamheten på de psykiatriska poliklinikerna

HEL 2013-006984 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Tuomo Valokainen väckta motionen vara slutligt behandlad.

Behandling

Efter att diskussion hade förts i ärendet, konstaterade ordföranden att det under diskussionen hade framställts ett understött förslag, vars godkännande hade inneburit att behandlingen av ärendet avbryts. Ordföranden uppmanade därför de följande talarna att inskränka sina yttranden till frågan om återremiss av ärendet till stadsstyrelsen. Eventuella förslag till återremiss på andra grunder skulle framställas under denna diskussion.

Efter att ha förklarat diskussionen om återremiss avslutad anförde ordföranden såsom redogörelse att ledamoten Tuomo Valokainen understödd av ledamoten Jape Lovén under diskussionen hade föreslagit att ärendet skulle återremitteras till stadsstyrelsen för ny beredning utgående från att det ska utredas varför vården vid de psykiatriska poliklinikerna är tidsbegränsad och varför klienten återflyttas till hälsovårdscentralens köer, trots att symtomen fortsätter. Varför ordnar staden inte gratis, kognitiv terapi för de psykiatriska poliklinikernas klienter? Varför går det inte att få psykiatriskt kunnande till hälsostationerna, trots att sådant utlovats?

Redogörelsen befanns vara riktig.

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som vill fortsätta behandlingen av ärendet röstar ja; vinner nej, har ledamoten Tuomo Valokainens förslag om återremiss godkänts.

9 omröstningen

JA-förslag: Fortsättning
NEJ-förslag: Ärendet återremitteras för ny beredning utgående från att det ska utredas varför vården vid de psykiatriska poliklinikerna är tidsbegränsad och varför klienten återflyttas till hälsovårdscentralens köer, trots att symtomen fortsätter. Varför ordnar staden inte gratis, kognitiv terapi för de psykiatriska poliklinikernas klienter? Varför går det inte att få psykiatriskt kunnande till hälsostationerna, trots att sådant utlovats?

Ja-röster: 43
Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Fatbardhe Hetemaj, Katriina Juva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Jukka Relander, Laura Rissanen, Wille Rydman, Aura Salla, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa, Tuulikki Vuorinen, Ville Ylikahri

Nej-röster: 23
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Yrjö Hakanen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nuutti Hyttinen, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Jape Lovén, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Terhi Mäki, Sara Paavolainen, Sirpa Puhakka, Pekka Saarnio, Tarja Tenkula, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Pertti Villo, Anna Vuorjoki

Blanka: 14
Jussi Halla-aho, Nina Huru, Suzan Ikävalko, Jukka Järvinen, Harri Lindell, Eija Loukoila, Björn Månsson, Tom Packalén, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Tomi Sevander, Anni Sinnemäki, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti

Frånvarande: 5
Juha Hakola, Eero Heinäluoma, Otto Lehtipuu, Päivi Storgård, Markku Vuorinen

Stadsfullmäktige hade beslutat fortsätta behandlingen av ärendet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Tuomo Valokainen väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Ledamoten Tuomo Valokainen och 11 andra ledamöter föreslår i sin motion att verksamheten vid de psykiatriska poliklinikerna ska effektiveras på så sätt att man kan få psykoterapi, kognitiv psykoterapi och övriga viktiga vårdformer vid poliklinikerna.

Stadsstyrelsen hänvisar till social- och hälsovårdsnämndens utlåtande och konstaterar att vården av en patient på en psykiatrisk klinik baserar sig på en vårdplan som ett multiprofessionellt team och patienten gjort upp tillsammans. En patient som inte behöver multiprofessionellt kunnande kan anvisas till psykoterapi antingen med FPA:s rehabiliteringsmedel eller också beviljas psykoterapi som ges genom servicesedel eller som köpt medicinsk rehabiliteringstjänst. Patienten får en förteckning över terapeuter som är lämpade för störningen enligt rekommendationen God medicinsk praxis och man rekommenderar några terapeuter som har denna kompetens, men patienterna väljer själva den terapeut med vilken de anser sig vilja arbeta terapeutiskt. Om patienten hänvisas till psykoterapi avslutas inte vården vid polikliniken i detta läge.

En patient som på grund av sin sjukdom behöver vård av en multiprofessionell arbetsgrupp kan även erbjudas psykoterapi i stadens egen regi. Personalen är utbildad för bl. a. kognitiv terapi, interpersonell terapi samt en kombination av gruppterapi och individuell terapi, den s.k. DBT-metoden (dialektisk beteendeterapi), familjeterapi och olika tillämpningar av gruppterapi.

Det riksomfattande programmet för mental- och missbrukarvård riktar in sig på betydelsen av mental- och missbrukarvårdstjänster med låg tröskel inom bashälsovården. I Helsingfors är det motiverat att fortsätta utvecklingen av innehållet i den på hälsostationerna tillgängliga individuella vård och gruppvård som stöder den mentala hälsan hos personer med ångest- och depressionssymtom och att öka denna vård inom ramen för resurserna.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Hallintokeskus

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 11.11.2013 § 1188

HEL 2013-006984 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Tuomo Valokaisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 03.09.2013 § 295

HEL 2013-006984 T 00 00 03

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

"Helsingin neljällä psykiatria- ja päihdekeskuksella on kullakin yksi, Eteläisellä keskuksella kaksi alueellista psykiatrian poliklinikkaa. Potilailla on kuitenkin oikeus hakeutua sopivammaksi katsomalleen poliklinikalle, minne hakeudutaan lääkärin lähetteellä. Poliklinikat tarjoavat erikoissairaanhoidon tasoisia tutkimus-, arviointi- ja hoitojaksoja. Hoitojaksot voivat kestää muutamasta konsultaatioluonteisesta käynnistä pitkäaikaiseen hoitosuhteeseen potilaan kliinisestä tilasta riippuen. Poliklinikkojen ensikäynneistä 17 % on konsultaatiokäyntejä. Lisäksi uusista potilaista n. 10% jättää ensikäyntiaikansa käyttämättä tai jättäytyy hoidosta sen alkuvaiheessa.

Potilaiden hoito psykiatrian poliklinikalla päättyy silloin, kun erikoissairaanhoidon tarvetta ei enää ole Tällöin potilas ohjataan yhteisessä hoitoneuvottelussa takaisin peruspalvelujen piiriin, eikä häntä kehoteta etsimään itse itselleen jatkohoitoa. Mikäli potilas haluaa, voi hän tietysti siirtyä myös yksityisen palvelujärjestelmän piiriin.

Potilaan hoito psykiatrian poliklinikalla perustuu moniammatillisen tiimin ja potilaan yhdessä tekemään hoitosuunnitelmaan. Mikäli potilas ei tarvitse moniammatillista osaamista, hänet voidaan ohjata psykoterapiaan joko KELA:n kuntoutusvarojen turvin tai hänelle voidaan myöntää palveluseteleillä tai lääkinnällisen kuntoutuksen ostopalveluna toteutettava psykoterapia. Potilaalle annetaan häiriöönsä sopivan, Käypä hoito-suosituksen mukaisen terapiapätevyyden omaavien sopimusterapeuttien nimilista tai suositellaan joitakin tämän pätevyyden omaavia terapeutteja, mutta potilas itse valitsee sen terapeutin, jonka kanssa hän katsoo haluavansa terapeuttisesti työskennellä. Mikäli potilas ohjataan psykoterapiaan, ei hoitoa poliklinikalla lopeteta tässä vaiheessa.

Jos potilas tarvitsee sairautensa vuoksi moniammatillisen työryhmän hoitoa, hänelle voidaan tarjota psykoterapia myös omana toimintana. Henkilökuntaa on koulutettu mm. kognitiiviseen terapiaan, interpersoonalliseen terapiaan ja ryhmä- sekä yksilöterapian yhdistelmään, ns. DKT (dialektinen käyttäytymisterapia) -menetelmään, perheterapiaan ja erilaisiin ryhmäterapiasovellutuksiin.

Psykoterapia ei hoitosuositusten mukaan kuitenkaan sovellu kaikille potilaille. On myös tekijöitä, jotka estävät psykoterapiasta saatavaa hyötyä. Näille potilaille tarjotaan hoitosuhdehoitoa, mikäli siitä on potilaalle apua.

Psykoterapian saatavuus toteutuu kuitenkin huonosti niiden potilaiden kohdalla, joiden sairauden vaikeusaste ei täytä STM:n erikoissairaanhoidon kriteerejä. Tällainen sairaus voi olla esim. lievä masennus. Nämä tilat voivat aiheuttaa huomattavaa subjektiivista kärsimystä ja alentaa elämänlaatua. Psykiatrian poliklinikoiden henkilökuntaan kuuluu psykiatrisia sairaanhoitajia ja lääkäreitä, joiden tehtävä on konsultoida ja tukea perusterveydenhuoltoa ja osallistua potilaan hoitoon.

Terveysvaikutusten arviointi

Psykoterapia ja psykoterapiasovellukset ovat keskeinen osa monien mielenterveyshäiriöiden hoitoa. Psykoterapian ja muiden psykososiaalisten ja vuorovaikutuksellisten hoitomuotojen tarve arvioidaan yksilöllisesti hoitosuosituksia tukena käyttäen. Valtakunnallisessa Mielenterveys- ja päihdeohjelmassa tähdennetään perusterveydenhuollossa annettavien matalakynnyksisten mielenterveys- ja päihdepalvelujen merkitystä. Helsingissä onkin perusteltua jatkaa terveysasemilla tarjottavien mielenterveyttä tukevien yksilö- ja ryhmähoitojen sisällöllistä kehittämistä ja voimavarojen mukaista lisäämistä ahdistus- ja masennusoireisille henkilöille. Kaupungin nettisivuilta löytyvät itsehoito-ohjeet tukevat mahdollisuuksia oppia uusia tapoja oirehallinnassa. Tarpeenmukaisella psykoterapeuttisesti suuntautuneella hoidolla ja ohjauksella voidaan vaikuttaa myönteisesti henkilön elämänlaatuun ja toimintakykyyn."

Esittelijä

virastopäällikkö

Matti Toivola

Lisätiedot

Tuula Saarela, psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja, puhelin: 310 42690

tuula.saarela(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566