Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

19/2013

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/14

 

27.11.2013

 

 

 

 

 

 

§ 410

Kj / Valtuutettu Nina Hurun aloite liikelaitoksien muuttaminen osakeyhtiöiksi

HEL 2013-005224 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Nina Hurun aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Atte Malmström, konsernilakimies, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Nina Hurun aloite

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Nina Hurun aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Nina Huru ja yhdeksän muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että jo olemassa olevia liikelaitoksia, tai sellaiseksi muutettavaksi suunniteltuja, ei edelleen muuteta osakeyhtiöiksi ainakaan kuluvan valtuustokauden aikana.

Kaupunginhallitus toteaa, että 1.9.2013 on tullut voimaan kilpailuneutraliteettiin liittyvä kuntalain muutos. Lakimuutoksella kuntalakiin on lisätty ns. yhtiöittämisvelvollisuutta koskevat säännökset.

Yhtiöittämisvelvollisuuden mukaan kunnan on tietyin poikkeuksin annettava osakeyhtiön, osuuskunnan, yhdistyksen tai säätiön hoidettavaksi toiminta, jota se hoitaa kilpailutilanteessa markkinoilla. Helsingin kaupunki ei siten voi harjoittaa kilpailutilanteessa markkinoilla tapahtuvaa toimintaa liikelaitos- tai virastomuodossa, ellei toimintaan sovellu joku kuntalaissa määritellyistä poikkeuksista. Näitä poikkeuksia yhtiöittämisvelvollisuudesta ovat muun muassa satunnainen ylikapasiteetin myynti sekä tukipalvelujen tuottaminen kaupungin tytäryhteisöille.

Kaupungin tulee kuntalain muutoksen johdosta arvioida kaiken harjoittamansa toiminnan osalta, onko kyse toiminnasta kilpailutilanteessa markkinoilla ja jos on, niin soveltuuko toimintaan joku laissa säädetty poikkeusperuste.

Lain edellyttämät yhtiöittämiset tulee suorittaa siirtymäajan puitteissa vuoden 2014 loppuun mennessä. Lain julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta mukaisten palvelujen (mm. työvoimakoulutus) osalta siirtymäaika on vuoden 2016 loppuun asti.

Kuntalain muutoksen johdosta kaupungin tulee yhtiöittää Helsingin Energia -liikelaitoksen ja Helsingin Satama -liikelaitoksen toiminnat siirtymäajan puitteissa, koska ne toimivat kilpailutilanteessa markkinoilla eikä niihin sovellu laissa tarkoitettu poikkeusperuste. Sen sijaan kaupungin sisäiset toimijat voivat jatkaa lakimuutoksesta huolimatta toimintaansa liikelaitoksina.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Atte Malmström, konsernilakimies, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Nina Hurun aloite

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Hallintokeskus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 11.11.2013 § 1170

HEL 2013-005224 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Nina Hurun aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Atte Malmström, konsernilakimies, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566