Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

19/2013

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kaj/9

 

27.11.2013

 

 

 

 

 

 

§ 405

Etu-Töölön tontin 416/13 asemakaavan muuttaminen (nro 12176, Nervanderinkatu 13)

HEL 2012-001232 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä 13. kaupunginosan (Etu-Töölö) korttelin nro 416 tontin nro 13 asemakaavan muutosehdotuksen 16.4.2013 päivätyn piirustuksen nro 12176 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12176 kartta, päivätty 16.4.2013

2

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12176 selostus, päivätty 16.4.2013, täydennetty 29.10.2013

3

Havainnekuvat

4

Vuorovaikutusraportti 16.4.2013, täydennetty 29.10.2013

5

Osa päätöshistoriaa

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 4
Liite 5

Museovirasto, kulttuuriympäristön suojelu

Esitysteksti

Helsingin seudun ympäristöpalvelut-kuntayhtymä/Vesihuolto

 

Helen Sähköverkko Oy

 

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 13. kaupunginosan (Etu-Töölö) korttelin nro 416 tontin nro 13 asemakaavan muutosehdotuksen 16.4.2013 päivätyn piirustuksen nro 12176 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Tiivistelmä

Asemakaavan muutos mahdollistaa Museoviraston käytössä olleen entisen koulurakennuksen muuttamisen ja laajentamisen Sibelius-Akatemian käyttöön. Rakennusten suojeleminen ja uudiskäyttö säilyttää alueen kulttuurihistoriallisia arvoja ja tukee valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden (RKY 2009, Etu-Töölön kaupunginosa) toteutumista.

Kysymyksessä on 1937 valmistunut, arkkitehti Väinö Vähäkallion suunnittelema, funktionaalista tyyliä edustava koulurakennus, joka ennen Museoviraston aikaa palveli Helsingin Suomalaisen Yhteiskoulun (SYK) tiloina. Asemakaavan muutosehdotuksella rakennus suojellaan ja tontille osoitetaan uutta kerrosalaa 700 k-m2 laajennusosaa varten, jolloin tontin kokonaiskerrosalaksi muodostuu 7200 k-m2.

Asemakaavan toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia.

Esittelijä

Tontti sijaitsee Etu-Töölön kerrostaloalueella osoitteessa Nervanderinkatu 13.

Helsingin Yleiskaava 2002:ssa tontti kuuluu kerrostalovaltaiseen kulttuurihistoriallisesti ja maisemakulttuurin kannalta arvokkaaseen alueeseen. Nyt laadittu asemakaavan muutos on yleiskaavan mukainen.

Voimassa olevassa asemakaavassa nro 6574 tontti kuuluu virasto- ja museotoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeseen (YHM). Tontin suurin sallittu kerrosala on 6 500 m2. Kaavaehdotuksessa tontti muutetaan opetustoimintaa palvelevaksi korttelialueeksi ja kerrosala kasvaa 700 k-m:llä.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Kaavoitustyö on käynnistetty tontin omistajan Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy:n aloitteesta.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti.

Kaavamuutoksen valmisteluun liittyen saadut kirjalliset (viisi kappaletta) ja suullisesti esitetyt mielipiteet koskivat aiemmin tuhottujen sisätilojen ennallistamista, louhinnan mahdollisesti aiheuttamia häiriöitä sekä liikennettä. Mielipiteet on kaavoitustyössä otettu huomioon siten, että asemakaavamerkintöihin on lisätty vaatimus pyrkimyksestä palauttaa arvokkaita sisätiloja.

Mielipiteet ja niiden vastineet ilmenevät tarkemmin liitteenä olevasta vuorovaikutusraportista.

Asemakaavan muutosehdotus oli julkisesti nähtävillä 17.5.–17.6.2013. Ehdotuksesta ei tehty muistutuksia.

Asemakaavan muutosehdotuksesta saatiin kiinteistöviraston, yleisten töiden lautakunnan, ympäristökeskuksen, pelastuslautakunnan, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY ) vesihuollon, Helen Sähköverkko Oy:n, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen sekä Museoviraston lausunnot.

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus toteaa, että pihalle sijoitettavaksi esitetty rakennusala on mahdollinen, mutta uudisrakennuksen suunnitteluun tulee kiinnittää erityistä huomiota ja se tulee toteuttaa mahdollisimman hienovaraisesti siten, että suojeltavan rakennuksen julkisivun suojeluarvoja ei vaaranneta.

Museovirasto toteaa, että esitetty asemakaavamuutos vastaa kulttuuriympäristön osalta aiemmin sovittuja linjauksia ja Sibelius-Akatemian rakennushankkeessa toteutuvaa tilannetta sekä määrittää riittävästi Nervanderinkatu 13:n rakennussuojelun muutoshankkeen valmistumisen jälkeiseen tilanteeseen.

Lausunnoissa ei esitetty muutoksia asemakaavan muutosehdotukseen eikä sitä ole tarpeen muuttaa lausuntojen johdosta. Kaavaselostusta on täydennetty 2. vaihemaakuntakaavan osalta.

Kaavamuutoksesta ei koidu tontin omistajalle kaupunginhallituksen 9.2.2004 tekemän maapoliittisen päätöksen edellyttämää merkittävää hyötyä ja maapoliittisia neuvotteluja ei ole siten tarpeen käydä.

Päätösehdotus on kaupunkisuunnittelulautakunnan esityksen mukainen.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12176 kartta, päivätty 16.4.2013

2

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12176 selostus, päivätty 16.4.2013, täydennetty 29.10.2013

3

Havainnekuvat

4

Vuorovaikutusraportti 16.4.2013, täydennetty 29.10.2013

5

Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1

Ilmakuva

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 4
Liite 5

Museovirasto, kulttuuriympäristön suojelu

Esitysteksti

Helsingin seudun ympäristöpalvelut-kuntayhtymä/Vesihuolto

 

Helen Sähköverkko Oy

 

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Kiinteistölautakunta

Rakennuslautakunta

Yleisten töiden lautakunta

Pelastuslautakunta

Ympäristökeskus

Kaupunkisuunnitteluvirasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 11.11.2013 § 1193

HEL 2012-001232 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 13. kaupunginosan (Etu-Töölö) korttelin nro 416 tontin nro 13 asemakaavan muutosehdotuksen 16.4.2013 päivätyn piirustuksen nro 12176 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

 

Pelastuslautakunta 18.06.2013 § 75

HEL 2012-001232 T 10 03 03

Päätös

Pelastuslautakunta päätti todeta, että sillä ei ole huomautettavaa pelastustoimen osalta koskien Nervanderinkatu 13 asemakaavan muutosehdotusta nro 12176.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

Esittelijä

pelastuskomentaja

Simo Wecksten

Lisätiedot

Katja Seppälä, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31236

katja.seppala(a)hel.fi

 

Ympäristölautakunta 11.06.2013 § 182

HEL 2012-001232 T 10 03 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti, että lausunnon asiasta antaa ympäristökeskus.

Esittelijä

ympäristöpäällikkö

Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot

Eeva Pitkänen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 31517

eeva.pitkanen(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 11.06.2013 § 271

HEL 2012-001232 T 10 03 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraavan lausunnon:

Asemakaavan muutos koskee tonttia ja rakennusta. Museoviraston käytössä ollut entinen koulurakennus muutetaan ja laajennetaan Sibelius-Akatemian käyttöön. Rakennus myös suojellaan asemakaavalla. Muutos ei vaikuta yleisiin alueisiin, eikä siitä aiheudu kustannuksia rakennusvirastolle.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan muutosehdotuksen hyväksymistä.

Esittelijä

kaupunginarkkitehti

Jukka Kauto

Lisätiedot

Anu Kiiskinen, aluesuunnittelija, eteläinen suurpiiri, puhelin: 310 38419

anu.kiiskinen(a)hel.fi

Marko Jylhänlehto, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38237

marko.jylhanlehto(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 16.04.2013 § 121

HEL 2012-001232 T 10 03 03

Ksv 0961_6, Nervanderinkatu 13, karttaruutu G3/S3

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti

-        lähettää 16.4.2013 päivätyn 13. kaupunginosan (Etu-Töölö) korttelin 416 tonttia 13 koskevan asemakaavan muutosehdotuksen nro 12176 kaupunginhallitukselle puoltaen sen hyväksymistä

-        antaa vuorovaikutusraportin mukaiset vastineet esitettyihin mielipiteisiin.

Samalla lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että asemakaavan muutosehdotus asetetaan nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti.

Lisäksi lautakunta päätti kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa perimään hakijalta Kustannukset-liitteen mukaiset asemakaavan laatimis- ja käsittelykustannukset asemakaavan hyväksymisen jälkeen.

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Janne Prokkola, arkkitehti, puhelin: 310 37233

janne.prokkola(a)hel.fi

Mika Kaalikoski, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37433

mika.kaalikoski(a)hel.fi

Helena Korjus, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37325

helena.korjus(a)hel.fi

Leena Makkonen, arkkitehti, rakennussuojelu, puhelin: 310 37262

leena.makkonen(a)hel.fi

 

Rakennusvirasto 17.10.2012

HEL 2012-001232 T 10 03 03

Rakennusviraston yhteyshenkilönä kaava-asiassa toimivat aluesuunnittelija Anu Kiiskinen ja suunnitteluinsinööri Marko Jylhänlehto.

Rakennusvirastolla ei ole huomautettavaa asemakaavaluonnokseen.

Lisätiedot

Anu Kiiskinen, aluesuunnittelija, eteläinen suurpiiri, puhelin: 310 38419

anu.kiiskinen(a)hel.fi

Marko Jylhänlehto, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38237

marko.jylhanlehto(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566