Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

19/2013

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/25

 

27.11.2013

 

 

 

 

 

 

§ 421

Kaj / Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite tyhjien tilojen vuokraamisesta harrastetiloiksi

HEL 2013-006985 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Sami Muttilaisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Sami Muttilaisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Sami Muttilainen ja 28 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupunki tutkisi kaikki hallinnassaan olevat tyhjät tilat ja kiinteistöt, ja vuokraisi ne kansalaisjärjestöille tai kaupunkilaisille esimerkiksi harrastetiloiksi kylminä varastotiloina niin, että vuokralainen vastaisi tilan lämmityksestä, sähköstä, vedestä, jätehuollosta ja ylläpidosta, sekä korjauksista.

Kaupunginhallitus viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että kiinteistöviraston tilakeskus on parhaillaan laatimassa suunnitelmaa tyhjillään olevien tilojen väliaikaiskäytön tehostamisesta sekä kartoittamassa omaan käyttöön soveltumattomia kohteita, joista ei lyhyellä aikavälillä olla luopumassa, ja jotka riskittömästi soveltuisivat aloitteessa kuvattuun käyttöön. Kartoituksen on tarkoitus valmistua vuoden loppuun mennessä.

Syynä tilojen tyhjillään oloon on usein nimenomaan tilojen heikosta kunnosta johtuvat riskit turvallisuudelle ja terveellisyydelle. Aloitteessa esitetään, että tällaisissa tapauksissa kaupunki lieventäisi linjauksiaan turvallisuuden ja terveellisyyden suhteen. Linjaukset perustuvat lakeihin ja asetuksiin sekä viranomaisvalvontaan. Tilakeskus on tästä syystä pyytänyt hallintokeskuksen oikeuspalveluja laatimaan selvityksen siitä, voidaanko tällaisia omistajuuteen sisältyviä lakisääteisiä vastuita ulkoistaa, esimerkiksi siirtämällä ylläpitotehtävät ja korjaukset sopimuksella vuokralaisen vastuulle, vuokratason laskemiseksi. Selvityksen on tarkoitus valmistua vuoden vaihteessa.

Kaupunginhallitus toteaa, että tilakeskus tutkii edellä mainituin toimenpitein mahdollisuuksia edistää tyhjillään olevien tilojen hyötykäyttöä. Kaupunginhallitus pitää tärkeänä, että selvitysten valmistuttua arvioidaan, onko nykyistä tilojen vuokraustoimintaa mahdollista muuttaa siten, että se palvelisi paremmin muun muassa kansalaisjärjestöjen ja kaupunkilaisten tarpeita.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Hallintokeskus

Kiinteistövirasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 11.11.2013 § 1182

HEL 2013-006985 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Sami Muttilaisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi

 

Kiinteistölautakunta 31.10.2013 § 542

HEL 2013-006985 T 00 00 03

Päätös

Kiinteistölautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuutettu Sami Muttilaisen valtuustoaloitteesta, joka koskee kaupungin tyhjien tilojen, mukaan lukien purku-uhan alla olevat tilat, tutkimista väliaikaista subventoitua vuokraamista varten, seuraavan lausunnon:

Kiinteistölautakunta antoi kokouksessaan 19.9.2013 valtuutettu Johanna Sumuvuoren ja 25 muun valtuutetun valtuustoaloitteesta koskien tilapäisesti tai muusta syystä tyhjentyneiden tilojen väliaikaiskäyttöä lausunnon, jossa kuvattiin yksityiskohtaisesti tilapäisluonteisen subventoidun vuokraamisen periaatteet sekä, minkälaisia tyhjillään olevien tiloja kaupungilla on ja miten tällaisia tiloja on jo vuokrattu. Em. lausunto on tämän lausunnon liitteenä. Lisäksi tilakeskus laatii parhaillaan suunnitelmaa tyhjillään olevien tilojen väliaikaiskäytön tehostamisesta sekä kartoittaa omaan käyttöön soveltumattomia kohteita, joista ei lyhyellä aikavälillä olla luopumassa ja jotka riskittömästi soveltuisivat kuvattuun käyttöön. Kartoituksen on tarkoitus valmistua vuoden loppuun mennessä. Lisäksi kiinteistölautakunta on kuvannut tilakeskuksen edelleenvuokrauksen periaatteita kaupunginvaltuutettu Heikki Takkisen ym. valtuustoaloitteesta, joka koskee koulukiinteistöjen monipuolisen hyötykäytön lisäämistä, 22.8.2013 kokouksessaan antamassaan lausunnossa.

Kuten lausunnoissa on todettu, lautakunta näkee tyhjillään olevien tilojen ohjaamisen hyötykäyttöön tärkeänä. Kuitenkin syynä tyhjillään oloon ovat usein nimenomaan riskit turvallisuudelle ja terveellisyydelle. Valtuustoaloitteessa ehdotetaan, että tällaisissa tapauksissa kaupunki lieventäisi linjauksiaan turvallisuuden ja terveellisyyden suhteen. Linjaukset perustuvat lakeihin ja asetuksiin sekä viranomaisvalvontaan. Tilakeskus on siksi pyytänyt hallintokeskuksen oikeuspalveluita laatimaan selvityksen siitä, voidaanko tällaisia omistajuuteen sisältyviä vastuita ulkoistaa esimerkiksi siirtämällä ylläpitotehtävät ja korjaukset sopimuksella vuokralaisen vastuulle vuokratason laskemiseksi. Selvityksen on tarkoitus valmistua vuoden vaihteessa.

Esittelijä

tilakeskuksen päällikkö

Arto Hiltunen

Lisätiedot

Jarmo Raveala, hankesuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 23466

jarmo.raveala(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566