Helsingin kaupunki

Esityslista

19/2013

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/23

 

27.11.2013

 

 

 

 

 

 

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 18.11.2013 § 1225

HEL 2013-004579 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa Leo Straniuksen aloitteen loppuun käsitellyksi.

11.11.2013 Pöydälle

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi

 

Talous- ja suunnittelukeskus 26.9.2013

HEL 2013-004579 T 00 00 03

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa annettuihin lausuntoihin viitaten, että Koskelantien ja Mäkelänkadun liittymäjärjestelyjä ollaan parhaillaan kesällä ja syksyllä 2013 muuttamassa. Tekeillä olevien kaistajärjestelyjen hyödyt tulevat kohdistumaan etenkin joukkoliikenteeseen.

Edelleen talous- ja suunnittelukeskus toteaa, että on tarkoituksenmukaista seurata nyt tekeillä olevien liittymäjärjestelyjen vaikutuksia Koskelantien joukkoliikenteeseen ennen kuin ryhdytään suunnittelemaan lisäjärjestelyjä. Mikäli seurannan jälkeen todetaan tarve lisäjärjestelyihin, tulee suunnittelu tehdä vuorovaikutteisesti alueen asukkaiden ja yritysten kanssa. Erityisesti tulee selvittää järjestelyiden vaikutukset joukkoliikenteen ohella myös muun liikenteen sujuvuuteen ja asukas- ja asiointipysäköintiin sekä varmistaa mahdollisuudet niiden uudelleensijoittamiselle.

Lisätiedot

Saara Kanto, projekti-insinööri, puhelin: 310 25531

saara.kanto(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 27.08.2013 § 267

HEL 2013-004579 T 00 00 03

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Koskelantiellä välillä Mäkelänkatu Intiankatu kulkee seitsemän bussilinjaa (57, 64N, 65A, 65N, 69, 506 ja 518). Suurin osa vuoroista on poikittaislinjojen 57, 69, 506 ja 518 vuoroja. Ruuhka-aikaan Koskelantiellä välillä Intiankatu Koskelantie kulkee keskimäärin 21-23 vuoroa suuntaansa. Lisäksi pitkämatkainen idästä tuleva tilausajoliikenne käyttää Koskelantietä kulkiessaan esimerkiksi Hartwall Areenalle tai messukeskukselle.

Koskelantien varren asuinkorttelit on rakennettu pääosin 1940- ja 1950- luvuilla, jolloin autopaikkoja rakennettiin kiinteistöille vähemmän kuin nykyään. Tämän johdosta pysäköinti on osittain sallittu Koskelantiellä. Etenkin Koskelantien eteläpuolella sijaitsevan Kisakylän alueella ei kohtuullisen matkan etäisyydellä ole Kalervonkatua lukuun ottamatta tonttikatuja, joille voisi pysäköidä. Kokonaisuutena Koskelantien molemmin puolin on puutetta pysäköintipaikoista.

Kaupungin strategiaohjelmaan vuosille 2013-2016 sisältyy, että joukkoliikennettä kehitetään mm. HSL:n runkolinjastosuunnitelman ja poikittaisen joukkoliikenteen kehittämissuunnitelman mukaisesti. Kaupunkisuunnitteluviraston tavoitteena on poikittaisen joukkoliikenteen edistäminen. Viraston sitovana toiminnallisena tavoitteena vuodelle 2013 on, että joukkoliikenteen osuus poikittaisliikenteessä on yli 21 %. Koskelantien bussiliikenteen sujuvoittaminen tukee Helsingin kaupungin strategista tavoitetta poikittaisen joukkoliikenteen kulkumuoto-osuuden kasvattamiseksi. Poikittaisliikenteessä henkilöauton kulkumuoto-osuus on moninkertaisesti säteittäistä liikennettä suurempi, mutta liikkumisen lisääntymisestä merkittävä osa tapahtuu nimenomaan poikittaissuunnassa. Poikittaisen joukkoliikenteen palvelutasoa onkin parannettava olennaisesti, mikäli suotuisa joukkoliikenneosuuden kehitys koko kaupungissa halutaan mahdollistaa.

HSL:ltä saadun tiedon mukaan bussiliikenteen matka-ajat Koskelantiellä vaihtelevat ruuhka- aikana. Aamuruuhkassa Kalervonkadun ja Joukolan puiston välisellä osuudella lännen suuntaan noin puolet busseista käyttää pysäkkien väliseen matkaan 3 minuuttia, mutta 5 %:lla busseista matka-aika on yli 5 minuuttia. Iltapäivällä 5 %:lla busseista matka-aika on yli 4 minuuttia. Idän suuntaan viiveet ovat jonkin verran pienempiä kuin lännen suuntaan. Vaikka bussiliikenne ruuhka-aikoinakin sujuu pääosin nopeasti, joudutaan matka-aikojen hajonnan vuoksi bussien aikatauluissa varautumaan mahdollisiin viipeisiin. HSL:n arvion mukaan tästä aiheutuva liikennöintikustannusten lisä on jopa 500 000 euroa vuodessa. Tosin on otettava huomioon, että millään järjestelyillä tuskin päästään tilanteeseen, jossa matka-aikahajontaa ei olisi ollenkaan.

HSL:n näkemyksen mukaan bussikaistat Koskelantiellä parantaisivat merkittävästi bussiliikenteen luotettavuutta. HSL pitää tärkeämpänä Intiankadun risteyksestä länteen suuntautuvan bussikaistan toteuttamista, mikäli bussikaista molempiin suuntiin ei ole mahdollinen. HSL esittää myös, että bussikaista voisi olla käytössä vain ruuhka-aikaan ja muuna aikana kaistalla voisi olla esimerkiksi pysäköintiä.

Koskelantien ja Mäkelänkadun liittymän kaistajärjestelyjä ollaan parhaillaan kesällä 2013 muuttamassa. Järjestelyjen myötä poikittaisen liikenteen kapasiteettia lisätään. Järjestelyn hyödyt kohdistuvat etenkin joukkoliikenteeseen.

Kaupunkisuunnitteluviraston arvion mukaan suurin ongelma joukkoliikenteelle tällä hetkellä on jonottaminen Koskelantien ja Mäkelänkadun liittymässä. Parhaillaan toteutettavien kaistajärjestelyjen odotetaan helpottavan tilannetta huomattavasti.

Kaupunkisuunnittelulautakunta katsoo, että on tarkoituksenmukaista seurata Koskelantien ja Mäkelänkadun liittymän kaistajärjestelyjen vaikutusta bussiliikenteelle. Järjestelyt todennäköisesti parantavat bussiliikenteen edellytyksiä merkittävästi. Mikäli kuitenkaan järjestelyjen myötä bussiliikenteen viiveet tai matka-aikahajonta eivät huomattavasti pienene, on syytä ryhtyä muihin toimenpiteisiin joukkoliikenteen edistämiseksi. Tällöin harkittavaksi tulevat mm. Koskelantien bussikaistat, jotka tulisi suunnitella osana koko kaupungin kattavaa järjestelmätasoista bussiliikenteen etuuksien kokonaisuutta. Osa-aikaisten, esimerkiksi vain ruuhkan aikana käytössä olevien, bussikaistojen käyttöönottoa ei kuitenkaan tule ilman painavaa harkintaa tehdä, sillä noin kolme vuotta sitten Helsinki on juuri yhtenäistänyt bussikaistojen voimassaoloajat kokopäiväisiksi tavoitteena saada autoilijat mieltämään ne paremmin ja noudattamaan niitä.

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto tekee jatkuvasti yhteistyötä HSL:n kanssa joukkoliikenteen kehittämiskohteiden kartoittamiseksi ja toteuttamiseksi.

Käsittely

27.08.2013 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Ville Lehmuskoski: Lisätään kappaleen (4) alkuun seuraavat virkkeet:
"Kaupungin strategiaohjelmaan vuosille 2013-2016 sisältyy, että joukkoliikennettä kehitetään mm. HSL:n runkolinjastosuunnitelman ja poikittaisen joukkoliikenteen kehittämissuunnitelman mukaisesti. Kaupunkisuunnitteluviraston tavoitteena on poikittaisen joukkoliikenteen edistäminen. Viraston sitovana toiminnallisena tavoitteena vuodelle 2013 on, että joukkoliikenteen osuus poikittaisliikenteessä on yli 21 %."

Kappale (4) kokonaisuudessaan kuuluu seuraavasti:
"Kaupungin strategiaohjelmaan vuosille 2013-2016 sisältyy, että joukkoliikennettä kehitetään mm. HSL:n runkolinjastosuunnitelman ja poikittaisen joukkoliikenteen kehittämissuunnitelman mukaisesti. Kaupunkisuunnitteluviraston tavoitteena on poikittaisen joukkoliikenteen edistäminen. Viraston sitovana toiminnallisena tavoitteena vuodelle 2013 on, että joukkoliikenteen osuus poikittaisliikenteessä on yli 21 %. Koskelantien bussiliikenteen sujuvoittaminen tukee Helsingin kaupungin strategista tavoitetta poikittaisen joukkoliikenteen kulkumuoto-osuuden kasvattamiseksi. Poikittaisliikenteessä henkilöauton kulkumuoto-osuus on moninkertaisesti säteittäistä liikennettä suurempi, mutta liikkumisen lisääntymisestä merkittävä osa tapahtuu nimenomaan poikittaissuunnassa. Poikittaisen joukkoliikenteen palvelutasoa onkin parannettava olennaisesti, mikäli suotuisa joukkoliikenneosuuden kehitys koko kaupungissa halutaan mahdollistaa."
 

20.08.2013 Pöydälle

Esittelijä

liikennesuunnittelupäällikkö

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Jaakko Heinonen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37118

jaakko.heinonen(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 13.08.2013 § 315

HEL 2013-004579 T 00 00 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Aloitteen ehdotus Koskelantien kummankin ajosuunnan reunimmaisten kaistojen muuttamiseksi joukkoliikennekaistoiksi on teknisesti helppo ja edullinen toteuttaa. Suppeimmillaan toteuttaminen edellyttäisi opasteiden, liikennemerkkien sekä ajoratamerkintöjen muutoksia ja lisäyksiä.

Kaupunkisuunnitteluviraston tulee yhteistyössä ELY Uusimaan ja Helsingin seudun liikenne  kuntayhtymän kanssa selvittää tarkemmin hankkeen tarpeellisuus, hyödyt ja toteutusedellytykset koko liikennejärjestelmän toimivuuden ja joukkoliikenteen kannalta. Mikäli hanke todetaan tarpeelliseksi, tulee kaupunkisuunnitteluviraston laatia hankkeesta liikennejärjestelysuunnitelma. Kaupunkisuunnitteluviraston tulee suunnitelman laatimisen yhteydessä selvittää hankkeen vaikutukset alueen asukas- ja asiointipysäköintiin, sekä vuorovaikuttava suunnitelma Koskelantien varren asukkaiden ja yrittäjien kanssa. Erityisesti suunnittelun yhteydessä tulee selvittää korvaavien pysäköintipaikkojen tarve, sekä mahdollisuudet niiden sijoittamiselle muiden alueen katujen varsille tai tonteille.

Mikäli aloitteen mukainen hanke päätetään toteuttaa, rakennusvirasto osaltaan laatii hyväksyttävän liikennejärjestelysuunnitelman pohjalta katusuunnitelman ja toteuttaa hankkeen talousarviorahoituksen mahdollistamassa aikataulussa.

Yleisten töiden lautakunta kannattaa hanketta edellä esitetyin huomioin.

Esittelijä

osastopäällikkö

Osmo Torvinen

Lisätiedot

Jarkko Karttunen, projektinjohtaja, puhelin: 310 38360

jarkko.karttunen(a)hel.fi