Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

12/2013

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/7

 

28.08.2013

 

 

 

 

 

 

§ 265

Eräiden vuonna 2013 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen

HEL 2013-003255 T 02 02 01

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti oikeuttaa opetuslautakunnan ja kaupunginhallituksen ylittämään vuoden 2013 talousarvioon merkittyjä määrärahoja seuraavasti:

Käyttötalous
Ta-kohta                                                                                      euroa 
4 02 02        Kaupungin tuottamat palvelut                         12 901 000
 

Investointiosa
Ta-kohta
8 09 14        Irtaimen omaisuuden perushankinnat                   80 000

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi

Liitteet

1

järjestämislupa ammatillinen.pdf

2

OKM - päätös.pdf

3

ryhmakoko_2013.pdf

4

tasa-arvoraha 2013-2014.pdf

5

Irtain pepe-pelipedagogiikka.pdf

6

Irtain.pdf

7

Irtain_sormet.pdf

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee oikeuttaa opetuslautakunnan ja kaupunginhallituksen ylittämään vuoden 2013 talousarvioon merkittyjä määrärahoja seuraavasti:

Käyttötalous
Ta-kohta                                                                                      euroa 
4 02 02        Kaupungin tuottamat palvelut                         12 901 000
 

Investointiosa
Ta-kohta
8 09 14        Irtaimen omaisuuden perushankinnat                   80 000

Esittelijä

Käyttötalousosan määrärahojen ylittäminen

4 02 02 Kaupungin tuottamat palvelut

Opetusvirasto on saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä harkinnanvaraista valtionavustusta vuosiksi 2013-2014 koulutuksellista tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen sekä näiden lisäksi eräisiin muihin talousarvioon sisältymättömiin hankkeisiin vuonna 2013. Myönnetyistä harkinnanvaraisista valtionavustuksista kohdentuu vuodelle 2013 yhteensä 7 051 000 euroa. Ryhmäkokojen pienentämiseen myönnetty rahoitus tulee palauttaa opetus- ja kulttuuriministeriöön, mikäli koulutuksen ylläpitäjä on päättänyt vuosien 2013 ja 2014 osalta kasvattaa ryhmäkokoja tai antanut ohjeen kouluille kasvattaa ryhmäkokoja tai muulla vastaavalla tavalla antanut ohjeen kouluille kasvattaa opetusryhmien kokoja edelliseen vuoteen verrattuna.  Opetusvirasto on lisäksi saanut ammatillisen koulutuksen järjestämisluvan mukaisia lisäkoulutuspaikkoja asteittain elokuusta 2012 lähtien yhteensä 520 opiskelijapaikka. Lisäkoulutuspaikat lisäävät käyttötalousmenoja 5 850 000 euroa, jota ei ole huomioitu vuoden 2013 talousarviossa.  Ylityksen katteena on kaupungin valtionosuustulojen lähes vastaavan suuruinen kasvu. Määrärahaa tulisi saada ylittää yhteensä 12  901 000 euroa.

Investointiosan määrärahojen ylittäminen

8 09 14 Irtaimen omaisuuden perushankinta

Opetusvirasto on saanut ulkopuolista rahoitusta 80 000 euroa käytettäväksi tietotekniikkahankintoihin. Määrärahaa tulisi saada ylittää 80 000 euroa.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi

Liitteet

1

järjestämislupa ammatillinen.pdf

2

OKM - päätös.pdf

3

ryhmakoko_2013.pdf

4

tasa-arvoraha 2013-2014.pdf

5

Irtain pepe-pelipedagogiikka.pdf

6

Irtain.pdf

7

Irtain_sormet.pdf

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Kunnallisvalitus, valtuusto

Opetusvirasto

Taloushallintopalvelut

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 17.06.2013 § 710

HEL 2013-003255 T 02 02 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee oikeuttaa opetuslautakunnan ja kaupunginhallituksen ylittämään vuoden 2013 talousarvioon merkittyjä määrärahoja seuraavasti:

Käyttötalous
Ta-kohta                                                                                      euroa 
4 02 02        Kaupungin tuottamat palvelut                         12 901 000
 

Investointiosa
Ta-kohta
8 09 14        Irtaimen omaisuuden perushankinnat                   80 000

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi

 

Opetuslautakunta 26.03.2013 § 28

HEL 2013-003255 T 02 02 01

Päätös

Opetuslautakunta päätti merkitä tiedoksi opetusviraston vuoden 2013 talousarvion toteutumisennusteen.

Opetuslautakunta päätti esittää ennusteen perusteella kaupunginhallitukselle edelleen kaupunginvaltuustolle esitettäväksi yhteensä 12,9 miljoonan euron ylitysoikeuden myöntämistä vuoden 2013 talousarvion talousarviokohtaan 4 02 02 Kaupungin tuottamat palvelut käytettäväksi perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämiseen, eräisiin muihin talousarvioon sisältymättömällä ulkopuolisella rahoituksella rahoitettaviin kehittämishankkeisiin sekä ammatillisen koulutuksen talousarvioon sisältymättömien 520 opiskelijapaikan rahoittamiseen.

Lisäksi opetuslautakunta päätti esittää ennusteen perusteella kaupunginhallitukselle edelleen kaupunginvaltuustolle esitettäväksi 80 000 euron ylitysoikeuden myöntämistä vuoden 2013 talousarvioon talousarviokohtaan 8 09 14 Irtaimen omaisuuden perushankinnat käytettäväksi ulkopuolisella rahoituksella rahoitettaviin tietotekniikkahankintoihin.

Ylityksiä kattaa kaupungin tulojen kasvu noin 12,1 miljoonalla eurolla. Ylitysperusteet lisäävät näin ollen kaupungin nettomenoja arviolta 0,9 miljoonalla eurolla. Nettomenojen lisäys johtuu siitä, että valtionosuustulojen kasvu ei riitä täysin kattamaan ammatillisen koulutuksen tarjonnan lisäämisestä syntyviä käyttötalouden lisäkustannuksia mukaan lukien kaupungin sisäiset vuokramenot.

Lisäksi opetuslautakunta toteaa, että talousarviokohdassa Korvaukset ja avustukset muiden tuottamiin palveluihin menojen on oletettu toteutuvan talousarvion mukaisesti. Tämä kuitenkin tarkoittaa tämänhetkisten arvioiden mukaan sitä, että avustettavan iltapäivätoiminnan tarjontaa joudutaan vähentämään syksystä 2013 alkaen noin 500 paikalla. Toiminnan jatkaminen lukuvuonna 2013-2014 oppilasmäärältään lukuvuoden 2012-2013 tasoisena edellyttäisi arviolta 0,5 miljoonan euron lisärahoitusta avustettavan iltapäivätoiminnan määrärahoihin.

Käsittely

26.03.2013 Ehdotuksen mukaan

Keskustelu.

Hyväksyttiin esittelijän ehdotus.

Esittelijä

opetustoimen johtaja

Rauno Jarnila

Lisätiedot

Tero Vuontisjärvi, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 80295

tero.vuontisjarvi(a)hel.fi

Mikael Boström, talouspäällikkö, puhelin: 310 86442

mikael.bostrom(a)hel.fi

Paula Köylijärvi, talouspäällikkö, puhelin: 310 86968

paula.koylijarvi(a)hel.fi

Christer Sundqvist, vs. talouspäällikkö, puhelin: 310 86216

christer.sundqvist(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566