Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

12/2013

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/6

 

28.08.2013

 

 

 

 

 

 

§ 264

Eron myöntäminen Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen toimitusjohtaja Tuula Jäppiselle

HEL 2013-009855 T 01 01 04 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti myöntää toimitusjohtaja Tuula Jäppiselle eron Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen toimitusjohtajan virasta 1.1.2014 alkaen.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Jutta Heinäaho, controller, puhelin: 310 25641

jutta.heinaaho(a)hel.fi

Liitteet

1

Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen toimitusjohtajan eroilmoitus

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee myöntää toimitusjohtaja Tuula Jäppiselle eron Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen toimitusjohtajan virasta 1.1.2014 alkaen.

Esittelijä

Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen toimitusjohtaja Tuula Jäppinen on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle 1.1.2014.

Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen johtosäännön 9 §:n mukaan liikelaitoksen toimitusjohtajan kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto sekä kokemusta hallinto- ja johtamistehtävistä. Kaupungin kielitaitosäännön perusteella viraston ja laitoksen päälliköltä vaaditaan suomen kielen erinomaista ja ruotsin kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa.

Viran haettavaksi julistamisesta päättää se viranomainen, joka ottaa viranhaltijan avoinna olevaan virkaan. Kaupunginhallitus päättää kuitenkin sellaisen viran haettavaksi julistamisesta, johon kaupunginvaltuusto ottaa viranhaltijan. Virasta maksettava kokonaispalkka määräytyy Helsingin kaupungin johdon palkkausjärjestelmän vaativuusluokan 22 mukaisesti. Vaativuusluokassa 22 maksettava kokonaispalkka on 6492,43 - 9377,95 euroa kuukaudessa. Lisätietoja johdon palkkausjärjestelmästä saa osoitteesta www.helsinkirekry.fi/vaativuusluokitus.

Kaupunginhallituksen tarkoituksena on, mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy päätösehdotuksen, kehottaa Taloushallintopalvelu-liikelaitosta julistamaan toimitusjohtajan viran haettavaksi Taloushallintopalvelun johtosäännön ja kaupungin kielitaitosäännön mukaisin kelpoisuusvaatimuksin.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Jutta Heinäaho, controller, puhelin: 310 25641

jutta.heinaaho(a)hel.fi

Liitteet

1

Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen toimitusjohtajan eroilmoitus

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Kunnallisvalitus, valtuusto

Taloushallintopalvelu

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 12.08.2013 § 783

HEL 2013-009855 T 01 01 04 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee myöntää toimitusjohtaja Tuula Jäppiselle eron Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen toimitusjohtajan virasta 1.1.2014 alkaen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Jutta Heinäaho, controller, puhelin: 310 25641

jutta.heinaaho(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566