Helsingfors stad

Protokoll

12/2013

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/5

 

28.08.2013

 

 

 

 

 

 

§ 263

Val av ersättare i barnomsorgsnämnden

HEL 2013-007466 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade

1.     bevilja Heidi Ruhala befrielse från förtroendeuppdraget som ersättare i barnomsorgsnämnden

2.     välja Marjaana Syrjälä till ny personlig ersättare för Mukhtar Abib i barnomsorgsnämnden för den mandattid som slutar med år 2016.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Anna Villeneuve, stf. förvaltningssekreterare, telefon: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1

Heidi Ruhalan eronpyyntö

Utdrag

Utdrag

 

Päätöksessä mainitut

 

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar

1.     bevilja Heidi Ruhala befrielse från förtroendeuppdraget som ersättare i barnomsorgsnämnden

2.     välja __________________ till ny personlig ersättare för Mukhtar Abib i barnomsorgsnämnden för den mandattid som slutar med år 2016.

Stadsfullmäktige beslutar samtidigt justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredraganden

Heidi Ruhala (Saml.) anhåller 24.5.2013 om befrielse från förtroendeuppdraget som ersättare i barnomsorgsnämnden.

Stadsfullmäktige valde 16.1.2013 (5 §) Heidi Ruhala till personlig ersättare för Mukhtar Abib i barnomsorgsnämnden för mandattiden 2013–2016. Stadsfullmäktige bör nu välja en ny ersättare för den återstående mandattiden.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Anna Villeneuve, stf. förvaltningssekreterare, telefon: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1

Heidi Ruhalan eronpyyntö

Utdrag

Utdrag

 

Päätöksessä mainitut

 

Tiedoksi; Kunnallisvalitus, valtuusto

Varhaiskasvatuslautakunta

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 24.06.2013 § 738

HEL 2013-007466 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Heidi Ruhalalle vapautuksen  varhaiskasvatuslautakunnan varajäsenen luottamustoimesta

2.     valita __________________ Mukhtar Abibin uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi varhaiskasvatuslautakuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anna Villeneuve, ts. hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566