Helsingfors stad

Protokoll

12/2013

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kaj/14

 

28.08.2013

 

 

 

 

 

 

§ 272

Detaljplaneändring för park- och närrekreationsområde i Kårböle (nr 12097, Kårböle ishall)

HEL 2011-000603 T 10 03 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag godkänna detaljplaneändring för ett parkområde och område för närrekreation i 33 stadsdelen (Kårböle, Magnuskärr) enligt ritning nr 12097, daterad 28.2.2012 och ändrad 19.3.2013, och på de grunder som framgår av detaljplanebeskrivningen. Vid detaljplaneändringen uppkommer det nya kvarteret nr 33147.

Behandling

Efter att ha förklarat diskussionen avslutad anförde ordföranden såsom redogörelse att följande två hemställningsklämmar hade föreslagits under diskussionen:

Ledamoten Mika Ebeling understödd av ledamoten Sari Mäkimattila hade föreslagit följande hemställningskläm:

Stadsfullmäktige förutsätter att trafiken på Kårbölevägen inte ökar oskäligt mycket. Vid behov bör genomfartstrafik från Ring I till Kårbölevägen förbjudas.

Ledamoten Sami Muttilainen understödd av ledamoten Dan Koivulaakso hade föreslagit följande hemställningskläm:

När parkerna vid ishockeyhallen och dess omgivning utformas och planeras är det skäl att också lyssna till invånarnas önskemål och behov med avseende på vad där ska byggas.

Redogörelsen befanns vara riktig.

På förslag av ordföranden godkände stadsfullmäktige först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

Ordföranden föreslog och fullmäktige godkände följande omröstningsförfarande; Vardera hemställningsklämmen tas särskilt upp till omröstning.

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Mika Ebelings förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar nej.

3 omröstningen

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att trafiken på Kårbölevägen inte ökar oskäligt mycket. Vid behov bör genomfartstrafik från Ring I till Kårbölevägen förbjudas.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 28
Outi Alanko-Kahiluoto, Mika Ebeling, Jasmin Hamid, Heidi Hautala, Mari Holopainen, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Emma Kari, Otso Kivekäs, Tuuli Kousa, Harri Lindell, Sari Mäkimattila, Hannu Oskala, Tom Packalén, Erkki Perälä, Mika Raatikainen, Tuomas Rantanen, Jukka Relander, Pekka Saarnio, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Thomas Wallgren

Nej-röster: 1
Pentti Arajärvi

Blanka: 52
Zahra Abdulla, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Matti Enroth, Yrjö Hakanen, Juha Hakola, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Veronika Honkasalo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Minerva Krohn, Timo Laaninen, Päivi Lipponen, Eija Loukoila, Pekka Majuri, Petra Malin, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Sirpa Puhakka, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Wille Rydman, Aura Salla, Anni Sinnemäki, Johanna Sydänmaa, Tarja Tenkula, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Tuomo Valokainen, Anna Vuorjoki

Frånvarande: 4
Jan D Oker-Blom, Päivi Storgård, Ilkka Taipale, Jan Vapaavuori

Stadsfullmäktige hade inte godkänt ledamoten Mika Ebelings förslag till hemställningskläm.

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Sami Muttilainens förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar nej.

4 omröstningen

JA-förslag: När parkerna vid ishockeyhallen och dess omgivning utformas och planeras är det skäl att också lyssna till invånarnas önskemål och behov med avseende på vad där ska byggas.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 39
Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Harry Bogomoloff, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Nina Huru, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Jukka Järvinen, Helena Kantola, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Päivi Lipponen, Eija Loukoila, Petra Malin, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Sirpa Puhakka, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Pekka Saarnio, Anni Sinnemäki, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Anna Vuorjoki

Nej-röster: 2
Risto Rautava, Wille Rydman

Blanka: 39
Zahra Abdulla, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Juha Hakola, Heidi Hautala, Fatbardhe Hetemaj, Rene Hursti, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Seppo Kanerva, Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Timo Laaninen, Harri Lindell, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Sari Mäkimattila, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Hannu Oskala, Tom Packalén, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen, Aura Salla, Osmo Soininvaara, Johanna Sydänmaa, Tarja Tenkula, Ulla-Marja Urho

Frånvarande: 5
Terhi Koulumies, Jan D Oker-Blom, Päivi Storgård, Ilkka Taipale, Jan Vapaavuori

Stadsfullmäktige hade inte godkänt ledamoten Sami Muttilainens förslag till hemställningskläm.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor

1

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12067 kartta, päivätty 28.2.2012, muutettu 19.3.2013

2

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12097 selostus, päivätty 28.2.2012, muutettu 19.3.2013, päivitetty Kslk:n 19.3.2013 päätöksen mukaiseksi

3

Havainnekuva, 19.3.2013

4

Vuorovaikutusraportti 28.2.2012, täydennetty 19.3.2013

5

Osa päätöshistoriaa

6

Ehdotukseen muistutusten ja lausuntojen johdosta tehdyt muutokset

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Förslagstext
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 4
Bilaga 5

Museovirasto, kulttuuriympäristön suojelu

Förslagstext

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Förslagstext

Helen Sähköverkko Oy

Förslagstext

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar godkänna detaljplaneändring för ett parkområde och område för närrekreation i 33 stadsdelen (Kårböle, Magnuskärr) enligt ritning nr 12097, daterad 28.2.2012 och ändrad 19.3.2013, och på de grunder som framgår av detaljplanebeskrivningen. Vid detaljplaneändringen uppkommer det nya kvarteret nr 33147.

Sammandrag

Detaljplaneändringen gör det möjligt att bygga en träningsishall med två spelplaner i skogsdungen mellan Tavastehusleden och Kårböle bygata, vilken är planerad som park och område för närrekreation. Infarten och parkeringen förläggs norr om hallen och trafiken leds huvudsakligen norrifrån via Gamlasvägen och Kårböle bygata. Hallen är avsedd att ersätta den tillfälliga hall som verkar i Kånala. Skogsdungens totala areal är ca tre hektar, av vilket ungefär hälften förvandlas till kvartersområde. Hallen är belägen i den mittersta delen, de norra och södra delarna förblir rekreationsområde. Befästningsområdena är vederbörligt betecknade som fornminnesområde och den kanonväg som hamnar under byggandet bör undersökas och dokumenteras på byggarens bekostnad före byggandet.

Museimyndigheterna och Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland har bidragit till slutresultatet av planeringen. Inte heller miljöcentralen anser att projektet intill Tavastehusleden utgör något hinder för naturvärdena. Projektet har väckt stort motstånd bland invånarna och har på samma gång fått mycket understöd.

Föredraganden

I Generalplan 2002 för Helsingfors är området avsett för rekreation. Den nu utarbetade detaljplaneändringen avviker från generalplanen så till vida att en del av rekreationsområdet förvandlas till kvartersområde. De gröna förbindelserna till de mer vidsträckta grönområdena bevaras. Skogsområdets betydelse som rekreationsområde och skyddsgrönområde mot trafiken på Tavastehusleden är liten, så förändringarna har inte några större konsekvenser, men av förståeliga skäl har projektet även väckt motstånd i omgivningen.

Staden äger området. Detaljplaneförändringen förorsakar kostnader exkl. moms för staden på 40 000 euro för att anlägga området för närrekreation och 110 000 euro för byggandet av gång- och cykelvägar. Den som genomför projektet står för kostnaderna för undersökning och dokumentering av kanonvägen samt stenmuren mot fornminnesområdet.

Planeringsfaser och växelverkan

Planläggningsarbetet har inletts på initiativ av stadens idrottsverk. Projektet är dock inte stadens eget utan överförs enligt idrottsnämnden troligen till Isbanestiftelsens förvaltning när detaljplanen har trätt i kraft.

Man tog initiativ till projektet redan i början av år 2011 men på grund av den respons som getts på programmet för deltagande och bedömning utarbetades det två program och två utkast. Projektet har klart delat åsikterna. Det kom in 199 åsikter om utkastet av vilka 67 hade samma innehåll och ca 800 personer motsatte sig byggandet i en adress. I 40 brev förordade man och ca 1 800 personer undertecknade en förordande adress. Kaarelaseura ry understödde byggandet. Kaarelan Omakotiyhdistys i sin tur motsatte sig. Sport- och motionsfolk har understött projektet men bl.a. Helsingfors naturskyddsförening har motsatt sig.

Förslaget till detaljplaneändring hölls offentligt framlagt 23.3–24.4.2012.

Det har gjorts 70 anmärkningar mot förslaget. Räddningsnämnden, miljöcentralen, utbildningsnämnden, idrottsnämnden, stadsmuseet, nämnden för allmänna arbeten, fastighetskontoret, Helsingfors Energi och Helen Elnät Ab, samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM), Museiverket samt Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen) har gett utlåtande om förslaget.

I anmärkningarna framfördes bl.a. följande: byggande på område planlagt för rekreation, områdets naturvärden, fornminnen, trafik, parkering, störningar i miljön, att man inte beaktat brev med åsikter och en adress, att det fattas en motionssal, att ishallsbyggnaden inte passar in i stadsbilden och att det fattas en tredimensionell modell, förslag på bättre ställen samt lagligheten vid arbetet på detaljplaneändringen och vid beslutsfattandet.

I rapporten om växelverkan, som utgör bilaga 4, ingår sammanfattningar av anmärkningarna och utlåtandena samt svaren på dessa mer vittomfattande. Ändringarna på detaljplanekartan och motsvarande kompletteringar i detaljplanebeskrivningen framgår av bilaga 6. Dessutom har man gjort vissa ändringar av teknisk natur på detaljplanekartan.

Ändringarna är inte väsentliga och förslaget behöver därför inte läggas fram på nytt.

Beslutsförslaget är enligt stadsplaneringsnämndens förslag.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor

1

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12067 kartta, päivätty 28.2.2012, muutettu 19.3.2013

2

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12097 selostus, päivätty 28.2.2012, muutettu 19.3.2013, päivitetty Kslk:n 19.3.2013 päätöksen mukaiseksi

3

Havainnekuva, 19.3.2013

4

Vuorovaikutusraportti 28.2.2012, täydennetty 19.3.2013

5

Osa päätöshistoriaa

6

Ehdotukseen muistutusten ja lausuntojen johdosta tehdyt muutokset

Bilagematerial

1

Ilmakuva

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Förslagstext
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 4
Bilaga 5

Museovirasto, kulttuuriympäristön suojelu

Förslagstext

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Förslagstext

Helen Sähköverkko Oy

Förslagstext

För kännedom

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Kiinteistölautakunta

Rakennuslautakunta

Opetuslautakunta

Pelastuslautakunta

Liikuntalautakunta

Yleisten töiden lautakunta

Ympäristökeskus

Kaupunginmuseo

Helsingin Energia -liikelaitos

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 05.08.2013 § 763

HEL 2011-000603 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 33. kaupunginosan (Kaarela, Maununneva) puisto- ja lähivirkistysalueen asemakaavan muutoksen 28.2.2012 päivätyn ja 19.3.2013 muutetun piirustuksen nro 12097 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein. Asemakaavan muutoksella muodostuu uusi kortteli nro 33147.

Käsittely

05.08.2013 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Harry Bogomoloff

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 19.03.2013 § 85

HEL 2011-000603 T 10 03 03

Ksv 2501_1, Kaarelan raitti, karttaruudut F6/T4 ja G6/P4

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti lähettää 28.2.2012 päivätyn ja 19.3.2013 muutetun 33. kaupunginosan (Kaarela, Maununneva) puisto- ja lähivirkistysalueen (muodostuu uusi kortteli 33147) asemakaavan muutosehdotuksen nro 12097 kaupunginhallitukselle puoltaen sen hyväksymistä, ja esittää etteivät tehdyt muistutukset ja annetut lausunnot anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

Lautakunta päätti todeta, että asemakaavan muutosehdotusta  on muistutusten ja lausuntojen johdosta muutettu kuten liitteestä 5 yksityiskohtaisesti ilmenee.

Samalla lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, ettei kaavan muutosehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.

Lisäksi lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnittelulautakunnan esityksestä ja vuorovaikutusraportista ilmenevät vastaukset kaupungin perusteltuna kannanottona tehtyihin muistutuksiin.

06.03.2012 Ehdotuksen mukaan

28.02.2012 Pöydälle

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Eeva-Liisa Hamari, arkkitehti, puhelin: 310 37300

eeva-liisa.hamari(a)hel.fi

Matti Neuvonen, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37311

matti.neuvonen(a)hel.fi

Eila Saarainen, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37225

eila.saarainen(a)hel.fi

Peik Salonen, insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37248

peik.salonen(a)hel.fi

Kari Tenkanen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37132

kari.tenkanen(a)hel.fi

 

Kiinteistövirasto 13.11.2012

HEL 2011-000603 T 10 03 03

Pyydettynä lausuntona kiinteistövirasto toteaa, että kaava-alueeseen kuuluva kenttäalueeksi kaavoitettava metsäalue ei ole vuokrattu liikuntavirastolle sisäisellä maanvuokrasopimuksella liikuntavirastolle.

Asemakaavan muutos mahdollistaa harjoittelujäähallin rakentamisen alueelle, mitä kiinteistövirasto pitää perusteltuna alueen liikuntapal-
velujen kehittämisen kannalta.

Kiinteistövirastolla ei ole huomauttamista asemakaavan muutokseen. Kiinteistöviraston tonttiosasto tulee tekemään tarvittavat tarkistukset liikuntaviraston sisäiseen maanvuokrasopimukseen, kun asemakaava on vahvistunut, kuitenkin viimeistään kun alueelle on rakennettu asemakaavan mukainen jäähalli.

5.11.2012 Lausunto annettu

19.10.2012 Lausunto annettu

Lisätiedot

Henna Vennonen, tonttiasiamies, puhelin: 310 36464

henna.vennonen(a)hel.fi

 

Helsingin Energia -liikelaitos 24.5.2012

HEL 2011-000603 T 10 03 03

Helsingin Energian lausunto liitteessä 1.

Lisätiedot

Kivirinne Jouni, Yleissuunnitteluinsinööri, puhelin: +358 9 617 2936

jouni.kivirinne(a)helen.fi

 

Opetuslautakunta 15.05.2012 § 75

HEL 2011-000603 T 10 03 03

Päätös

Opetuslautakunta päätti puoltaa Kaarelan asemakaavan muutosehdotusta nro 12097, jäähalli. Toteutuksessa olisi toivottavaa ottaa huomioon myös muiden liikuntamuotojen harrastusmahdollisuudet.

Esittelijä

opetustoimen johtaja

Rauno Jarnila

Lisätiedot

Kaisa Nuikkinen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86291

kaisa.nuikkinen(a)hel.fi

 

Liikuntalautakunta 15.05.2012 § 92

HEL 2011-000603 T 10 03 03

Päätös

Liikuntalautakunta päätti antaa kaupunkisuunnittelulautakunnalle seuraavan lausunnon:

Kyseessä ei ole liikuntaviraston oma hanke, vaan hankkeeseen ryhtyvä tullee olemaan Jääkenttäsäätiö. Asemakaavan muutosehdotukseen liikuntalautakunnalla ei ole huomauttamista. Liikuntalautakunta puoltaa asemakaavan muutosehdotuksen nro 12097 hyväksymistä.

Esittelijä

liikuntajohtaja

Anssi Rauramo

Lisätiedot

Hanna Lehtiniemi, arkkitehti, puhelin: 310 87723

 

Yleisten töiden lautakunta 08.05.2012 § 242

HEL 2011-000603 T 10 03 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnittelulautakunnalle seuraavan lausunnon:

Suunnittelualueella sijaitsee muinaismuistoja ja arvometsikkö, jotka tulee ensisijaisesti pyrkiä säilyttämään. Ennen asemakaava- ehdotuksen käsittelyä tule selvittää tarkemmin alueen muinais-muistojen arvot ja säilyttäminen sekä niihin puuttumisen vaatima kajoamislupa. Vasta se jälkeen on edellytykset suunnitella tarkemmin alueen mahdollinen käyttö harjoitusjäähallin rakentamiseen.  

Asemakaavan muutosehdotuksesta aiheutuu rakennusvirastolle kustannuksia yhteensä 150 000 euroa, josta kevyen liikenteen väylän siirron osuus on 110 000 euroa. Lähivirkistysalueen toteuttamisen osuus on 40 000 euroa.

Kaarelan raitin varren muinaismuistoalueen ja korttelin 33147 rajalle on kaavassa osoitettu kivimuuri, joka tarvitaan korttelin pysäköintiratkaisujen vuoksi. Kivimuuri tulee rakentaa korttelin puolelle ja sen suunnittelu, rakentaminen ja ylläpito sekä niistä aiheutuvat kustannukset tulee osoittaa korttelille.

Liikennesuunnitelmissa on esitetty Kaarelan raitin itäpuolelle yhdistetty jalankulku ja pyörätie. Nykykäytännön mukaan jalkakäytävä ja pyörätie tulisi erottaa omiksi väyliksi.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan muutosehdotuksen hyväksymistä edellä esitetyin huomautuksin.

Käsittely

08.05.2012 Ehdotuksen mukaan

Esittelijän muutokset: Lisätään päätösehdotuksen alkuun seuraava uusi kappale: "Suunnittelualueella sijaitsee muinaismuistoja ja arvometsikkö, jotka tulee ensisijaisesti pyrkiä säilyttämään. Ennen asemakaava- ehdotuksen käsittelyä tule selvittää tarkemmin alueen muinais-muistojen arvot ja säilyttäminen sekä niihin puuttumisen vaatima kajoamislupa. Vasta se jälkeen on edellytykset suunnitella tarkemmin alueen mahdollinen käyttö harjoitusjäähallin rakentamiseen."  

Lisätään päätösehdotukseen uusi kappale 4 "Liikennesuunnitelmissa on esitetty Kaarelan raitin itäpuolelle yhdistetty jalankulku ja pyörätie. Nykykäytännön mukaan jalkakäytävä ja pyörätie tulisi erottaa omiksi väyliksi."

Esittelijä

kaupunginarkkitehti

Jukka Kauto

Lisätiedot

Jere Saarikko, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39857

jere.saarikko(a)hel.fi

Marko Jylhänlehto, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38237

marko.jylhanlehto(a)hel.fi

Markus Holstein, metsäsuunnittelija, puhelin: 310 64829

markus.holstein(a)hel.fi

 

Pelastuslautakunta 08.05.2012 § 71

HEL 2011-000603 T 10 03 03

Päätös

Lautakunta päätti todeta, että sillä ei ole huomautettavaa pelastustoimen osalta koskien 33. kaupunginosan (Kaarela, Maununneva) puisto- ja lähivirkistysalueen asemakaavan muutosehdotukseen nro 12097

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91§

Esittelijä

va pelastuskomentaja

Jorma Lilja

Lisätiedot

Esko Rantanen, johtava palotarkastaja, puhelin: 310 31232

esko.rantanen(a)hel.fi

 

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 25.4.2012

HEL 2011-000603 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt kaupunginmuseon lausuntoa Kaarelan (33. ko) asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12097, jäähalli. Kaupunginmuseo lausuu kaavaluonnoksesta kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta.

Kaarelaan Maununnevalle aiotaan rakentaa Hameenlinnanväylän, Kanneltien, Kaarelan raitin ja Kaarelantie rajaamalle metsäalueelle jäähalli ja sen tarvitsemat parkkipaikat. Alueen pohjoisosassa sijaitsee tukikohta XIX:n laaja asema 2, idässä Kaarelan raitin reunassa asema 1 ja keskellä aluetta tykkitie ensimmäisen maailmansodan ajalta. Kohteet ovat muinaismuistolain suojaamia kiinteitä muinaisjäännöksiä.

Kaupunginmuseo on lausunut asiasta osallistumis- ja arviointi- ja kaavaluonnosvaiheessa. Asemakaavaehdotus noudattelee niin kaupunginmuseon kuin Museoviraston lausuntoja pääosin. Helsingin kaupunginmuseo esittää lisäksi alla olevat huomautukset.

Tukikohdan asemat 1-2 on huomioitu kaavassa asianmukaisesti sm-merkinnöillä. Jäähallin alle jäävä tykkitie on merkitty kaavaan smd-merkinnällä, jonka mukaan museonviranomaisille on varattava mahdollisuus dokumentoida tuhoutuva kohde. Museovirasto on lausunnossaan 13.7.2011 todennut että kyseinen kaavamerkintä on riittävä. Kyseessä ei ole kuitenkaan vain mahdollisuus vaan se on ehto jäähallin rakentamiselle. Kaavaselostuksessa asia on tuotu selvemmin esiin. Tykkitien arkeologisten tutkimusten kustannukset tulevat muinaismuistolain 15 §:n perusteella hankkeen toteuttajan korvattavaksi.

Kaavaehdotuksen selostuksessa mainitaan että asemakaavan toteuttaminen edellyttää Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen myöntämää kajoamislupaa. Kajoamislupaa ei ole tarpeellista hakea, sillä Museovirasto on suostunut asemakaavan muutokseen ja jäähallin rakentamiseen. Ehtona on kuitenkin ennen rakennustöiden aloittamista tykkitien arkeologinen tutkiminen ja lähiympäristön kartoittaminen.

Kaupunginmuseo teki alueella tarkastuskäynnin 5.5.2011. Tällöin asema 1, tykkitie ja niiden lähiympäristö kartoitettiin alustavasti. 10.5.2011 päivätyssä kaupunkisuunnitteluvirastolle lähetetyssä muistiossa todetaan että havaitut rakenteet pitäisi mitata tarkemmin luotettavan mittausaineiston saamiseksi kaavamuutoksia varten. Tätä ei ole tehty vaan asema 2:n suoja-alue on merkitty kaupunginmuseon alustavan kartoituksen mukaan. Sm-alue on ahdas, mutta todennäköisesti kuitenkin riittävä.

Kaava-alueen ulkopuolella sijaitseva Kaarelan raitti sijaitsee asemien 1-2 itäpuolella, mutta tiealue ulottuu asemien reunoille saakka. Kadun länsireunalle suunniteltu jalkakäytävä olisi tuhonnut usean metrin matkalta linnoituksien valleja ja betonirakenteita. Kaavaehdotukseen liitetyssä liikennesuunnitelmassa Kaarelan raittia siirretään niiden kohdalla itään päin, jolloin asemat säilyvät koskemattomina. Asemien näillä osilla ei ole kuitenkaan sm-merkintää.

Lisätiedot

Heikkinen Markku, tutkija, puhelin: +358 9 310 71552

markku.heikkinen(a)hel.fi

 

Ympäristölautakunta 17.04.2012 § 130

HEL 2011-000603 T 10 03 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti, että lausunnon asiasta antaa ympäristökeskus.

Esittelijä

ympäristötutkimuspäällikkö

Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot

Eeva Pitkänen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 31517

eeva.pitkanen(a)hel.fi

Raimo Pakarinen, ympäristötarkastaja (luontoasiat), puhelin: +358 9 310 31534

raimo.pakarinen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566