Helsingfors stad

Protokoll

12/2013

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/3

 

28.08.2013

 

 

 

 

 

 

§ 261

Ändringar i stadsfullmäktiges sammansättning

HEL 2013-010306 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag

1.     bevilja Astrid Thors befrielse från förtroendeuppdraget som stadsfullmäktigeledamot

2.     konstatera att Nils Torvalds i enlighet med 11 § 2 mom. i kommunallagen, sedan stadsfullmäktiges ordförande kallat honom, blir ny stadsfullmäktigeledamot för den mandattid som utgår med år 2016

3.     konstatera att centralvalnämnden utnämner en femte ersättare i Svenska folkpartiets fullmäktigegrupp för den mandattid som utgår med år 2016.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt

1.     bevilja Husein Muhammed befrielse från förtroendeuppdraget som ersättare i stadsfullmäktige

2.     konstatera att centralvalnämnden utnämner en nittonde ersättare i Gröna förbundets fullmäktigegrupp för den mandattid som utgår med år 2016.

Stadsfullmäktige beslutade justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Anna Villeneuve, stf. förvaltningssekreterare, telefon: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1

Astrid Thors avskedsansökan

2

Husein Muhammedin eronpyyntö

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar

1.     bevilja Astrid Thors befrielse från förtroendeuppdraget som stadsfullmäktigeledamot

2.     konstatera att Nils Torvalds i enlighet med 11 § 2 mom. i kommunallagen, sedan stadsfullmäktiges ordförande kallat honom, blir ny stadsfullmäktigeledamot för den mandattid som utgår med år 2016

3.     konstatera att centralvalnämnden utnämner en femte ersättare i Svenska folkpartiets fullmäktigegrupp för den mandattid som utgår med år 2016.

Stadsfullmäktige beslutar samtidigt

1.     bevilja Husein Muhammed befrielse från förtroendeuppdraget som ersättare i stadsfullmäktige

2.     konstatera att centralvalnämnden utnämner en nittonde ersättare i Gröna förbundets fullmäktigegrupp för den mandattid som utgår med år 2016.

Stadsfullmäktige beslutar justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredraganden

Stadsstyrelsen konstaterar att Astrid Thors (SFP) 6.8.2013 har anhållit om befrielse från förtroendeuppdraget som stadsfullmäktigeledamot på grund av flyttning utomlands. Ny ledamot blir i enlighet med inträdesordningen första ersättaren för SFP:s fullmäktigegrupp Nils Torvalds sedan stadsfullmäktiges ordförande kallat honom.

Stadsstyrelsen konstaterar samtidigt att fullmäktigeersättaren Husein Muhammed (Gröna) 5.8.2013 har anhållit om befrielse från förtroendeuppdraget som fullmäktigeersättare på grund av nya arbetsuppgifter som innebär att han blir jävig.

Enligt 93 § i vallagen ska den kommunala centralvalnämnden på begäran av fullmäktiges ordförande förordna nya ersättare om antalet ersättare blir ofullständigt under tiden för fullmäktiges mandatperiod.
Stadsfullmäktiges ordförande begärde 12.8.2013 att centralvalnämnden ska utse en femte ersättare för Svenska folkpartiets fullmäktigegrupp och en nittonde ersättare för Gröna förbundets fullmäktigegrupp. Centralvalnämnden utser ersättarna vid sitt sammanträde 2.9.2013.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Anna Villeneuve, stf. förvaltningssekreterare, telefon: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1

Astrid Thors avskedsansökan

2

Husein Muhammedin eronpyyntö

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

För kännedom

Hallintokeskus

Keskusvaalilautakunta

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 19.08.2013 § 806

HEL 2013-010306 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Astrid Thorsille vapautuksen kaupunginvaltuutetun luottamustoimesta

2.     todeta, että Kuntalain 11 §:n 2 momentin mukaisesti kaupunginvaltuuston puheenjohtajan kutsuttua hänet, uudeksi kaupunginvaltuutetuksi tulee Nils Torvalds vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi

3.     todeta, että keskusvaalilautakunta nimeää Suomen ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmälle 5. varavaltuutetun vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Husein Muhammedille vapautuksen varavaltuutetun luottamustoimesta

2.     todeta, että keskusvaalilautakunta nimeää Vihreän liiton valtuustoryhmälle 19. varavaltuutetun vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anna Villeneuve, ts. hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566