Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

12/2013

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Stj/16

 

28.08.2013

 

 

 

 

 

 

§ 274

Sosiaali- ja terveystoimen johtosäännön muuttaminen

HEL 2013-005378 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti, että sosiaali- ja terveystoimen johtosääntöä muutetaan 1.1.2014 lukien siten, että johtosääntöön lisätään seuraavat uudet kohdat: 

4 § Lautakunnan tehtävät

20 päättää palvelusetelin käyttämisestä sekä vahvistaa palvelusetelin arvon

16 § Viraston päällikön tehtävät

5 a päättää palvelusetelipalveluntuottajille asetettavista vaatimuksista ja viranhaltijoista, jotka hyväksyvät palveluntuottajat.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti, että johtosääntömuutosten täytäntöönpanemiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä ennen muutosten voimaantuloa 1.1.2014. 

Käsittely

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa oli valtuutettu Yrjö Hakanen ehdottanut, että kaupunginvaltuusto päättäisi hylätä kaupunginhallituksen ehdotuksen.

Puheenjohtaja totesi, ettei valtuutettu Yrjö Hakasen hylkäysehdotusta ollut kannatettu, joten se raukesi.

Puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa oli valtuutettu Anna Vuorjoki valtuutettu Sirpa Puhakan kannattamana tehnyt seuraavan vastaehdotuksen:

§ 4 kohtaan 20 lisätään:

päättää palvelusetelipalveluntuottajille asettavista vaatimuksista ja viranhaltijoista, jotka hyväksyvät palveluntuottajat.

§ 16 poistetaan kohta 5 a.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen, äänestää jaa; jos ei voittaa, on valtuutettu Anna Vuorjoen vastaehdotus hyväksytty.

5 äänestys

JAA-ehdotus: Khs
EI-ehdotus: § 4 kohtaan 20 lisätään: päättää palvelusetelipalveluntuottajille asettavista vaatimuksista ja viranhaltijoista, jotka hyväksyvät palveluntuottajat. § 16 poistetaan kohta 5 a.

Jaa-äänet: 55
Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Heidi Hautala, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Seppo Kanerva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Timo Laaninen, Harri Lindell, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Sari Mäkimattila, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Tom Packalén, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Jukka Relander, Laura Rissanen, Wille Rydman, Aura Salla, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Päivi Storgård, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Johanna Sydänmaa, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori

Ei-äänet: 28
Zahra Abdulla, Pentti Arajärvi, Yrjö Hakanen, Eero Heinäluoma, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Helena Kantola, Dan Koivulaakso, Päivi Lipponen, Eija Loukoila, Petra Malin, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Terhi Mäki, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Sirpa Puhakka, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Pekka Saarnio, Tarja Tenkula, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Anna Vuorjoki

Poissa: 2
Maija Anttila, Ilkka Taipale

Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt kaupunginhallituksen ehdotuksen.

Puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa valtuutettu Osku Pajamäki oli valtuutettu Pentti Arajärven kannattamana ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

Kaupunginvaltuusto toteaa, että asian aiemman käsittelyn yhteydessä kävi ilmi, että esimerkiksi sosiaali- ja terveystoimessa käytetään jo nyt paljon ostopalveluja kaupungin järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvien palvelujen tuottamisessa. Kaupunginvaltuustolla ja kaupunginhallituksella ei ole enää selkeää kokonaiskuvaa siitä, mikä osa kaupungin palvelutuotannosta hoidetaan kaupungin omana työnä ja mikä hankitaan ostopalveluna.

Edellä mainitun vuoksi kaupunginvaltuusto toivoo laadittavan selvityksen ostopalvelujen käytöstä virastojen toimialaan kuuluvien palvelujen järjestämisessä sekä yhteistyössä henkilöstöjärjestöjen kanssa laatimaan kaupunginhallitukselle esityksen ostopalvelujen käytön periaatteista kaupungin toiminnassa. Edellä mainitut selvitys ja esitys periaatteista esitetään kaupunginhallitukselle 31.1.2014 mennessä.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Osku Pajamäen ehdottaman toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

6 äänestys

JAA-ehdotus: Kaupunginvaltuusto toteaa, että asian aiemman käsittelyn yhteydessä kävi ilmi, että esimerkiksi sosiaali- ja terveystoimessa käytetään jo nyt paljon ostopalveluja kaupungin järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvien palvelujen tuottamisessa. Kaupunginvaltuustolla ja kaupunginhallituksella ei ole enää selkeää kokonaiskuvaa siitä, mikä osa kaupungin palvelutuotannosta hoidetaan kaupungin omana työnä ja mikä hankitaan ostopalveluna. Edellä mainitun vuoksi kaupunginvaltuusto toivoo laadittavan selvityksen ostopalvelujen käytöstä virastojen toimialaan kuuluvien palvelujen järjestämisessä sekä yhteistyössä henkilöstöjärjestöjen kanssa laatimaan kaupunginhallitukselle esityksen ostopalvelujen käytön periaatteista kaupungin toiminnassa. Edellä mainitut selvitys ja esitys periaatteista esitetään kaupunginhallitukselle 31.1.2014 mennessä.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 35
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Heidi Hautala, Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Nina Huru, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Helena Kantola, Dan Koivulaakso, Päivi Lipponen, Eija Loukoila, Petra Malin, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Sirpa Puhakka, Mika Raatikainen, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Pekka Saarnio, Leo Stranius, Tarja Tenkula, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Anna Vuorjoki

Ei-äänet: 43
Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Matti Enroth, Juha Hakola, Fatbardhe Hetemaj, Rene Hursti, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Timo Laaninen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Tom Packalén, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Jukka Relander, Laura Rissanen, Wille Rydman, Aura Salla, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Päivi Storgård, Johanna Sumuvuori, Johanna Sydänmaa, Jan Vapaavuori

Tyhjä: 5
Harry Bogomoloff, Jasmin Hamid, Sirkku Ingervo, Seppo Kanerva, Harri Lindell

Poissa: 2
Ilkka Taipale, Ulla-Marja Urho

Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Osku Pajamäen ehdottamaa toivomuspontta.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Sosiaali- ja terveystoimen johtosääntö

2

Henkilöstötoimikunnan johtosääntöjaoston lausunto 12.8.2013

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee, että sosiaali- ja terveystoimen johtosääntöä muutetaan 1.1.2014 lukien siten, että johtosääntöön lisätään seuraavat uudet kohdat: 

4 § Lautakunnan tehtävät

20 päättää palvelusetelin käyttämisestä sekä vahvistaa palvelusetelin arvon

16 § Viraston päällikön tehtävät

5 a päättää palvelusetelipalveluntuottajille asetettavista vaatimuksista ja viranhaltijoista, jotka hyväksyvät palveluntuottajat.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee, että johtosääntömuutosten täytäntöönpanemiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä ennen muutosten voimaantuloa 1.1.2014. 

Esittelijä

Kaupunginvaltuusto päätti 15.5.2013 § 145 merkitä sosiaali- ja terveyslautakunnan ja varhaiskasvatuslautakunnan palvelusetelikokeilun väliraportit tiedoksi. Samalla kaupunginvaltuusto päätti, että sosiaali- ja terveydenhuollon palveluseteli vakinaistetaan yhdeksi ostopalvelujen järjestämisen tavaksi 1.1.2014 lukien. Käytön laajentamisesta päätetään lautakunnissa. Varmistetaan tasa-arvoiset palvelut kaikissa sosioekonomisissa ryhmissä. 

Lisäksi kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavat kaksi toivomuspontta:

1. Hyväksyessään sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelin vakinaistamisen yhdeksi ostopalvelujen järjestämisen tavaksi 1.1.2014 lukien kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunginhallitus tuo valtuustokauden loppuun mennessä  valtuustolle yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen perustuvan arvion Helsingin palvelusetelikäytäntöjen hallinnollisista kustannuksista ja muista kustannusvaikutuksista sekä vaikutuksista eriarvoistumiseen.    

2. Valtuusto edellyttää, että kaikkien palvelusetelien käytön laajentamiseen liittyvien uusien esitysten kohdalla tehdään arvio siitä, millainen vaikutus toimenpiteellä saattaa olla palvelujen sosiaalisen eriytymisen kannalta.   

Kaupunginhallitus päätti 20.5.2013 § 604 valtuuston päätöksen täytäntöönpanosta ja kehotti mm. sosiaali- ja terveyslautakuntaa ja sosiaali- ja terveysvirastoa ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin palvelusetelin vakinaistamiseksi ja tekemään tarvittavat johtosääntömuutosesitykset kaupunginhallitukselle 20.6.2013 mennessä.   

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 4.6.2013 § 201 esittää päätösehdotuksesta ilmenevien palveluseteliä koskevien kohtien lisäämistä sosiaali- ja terveystoimen johtosääntöön 1.1.2014 lukien. Johtosäännön muutosesitys on valmisteltu yhteistyössä kaupungin sääntötoimikunnan kanssa.

Kaupunginhallitus toteaa, että palveluseteli on yksi kunnan käytettävissä olevista palvelujen järjestämistavoista. Kunta päättää, mitä järjestämistapaa tai -tapoja kunnassa käytetään. Kunta päättää myös, missä palveluissa ja missä laajuudessa palveluseteliä käytetään. Palvelusetelien käyttö ei muuta kunnan palvelujen järjestämisvelvoitetta. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 4 §:n 1 momentin mukaan kunta voi järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon alaan kuuluvat tehtävät:

1) hoitamalla toiminnan itse;

2)sopimuksin yhdessä muun kunnan tai muiden kuntien kanssa;

3) olemalla jäsenenä toimintaa hoitavassa kuntayhtymässä;

4) hankkimalla palveluja valtiolta, toiselta kunnalta, kuntayhtymältä tai muulta julkiselta taikka yksityiseltä palvelujen tuottajalta; taikka

5) antamalla palvelunkäyttäjälle palvelusetelin, jolla kunta sitoutuu maksamaan palvelun käyttäjän kunnan hyväksymältä yksityiseltä palvelujen tuottajalta hankkimat palvelut kunnan päätöksellä asetettuun setelin arvoon asti.

Hankittaessa palveluja yksityiseltä palvelujen tuottajalta kunnan tai kuntayhtymän on varmistuttava siitä, että hankittavat palvelut vastaavat sitä tasoa, jota edellytetään vastaavalta kunnalliselta toiminnalta. 

Kunta ja kuntayhtymä ovat velvollisia suorittamaan yksityiselle palvelujen tuottajalle korvausta vain osoittamiensa henkilöiden käyttämistä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista ja palveluseteliä käytettäessä hyväksymälleen yksityiselle palveluntuottajalle enintään palvelusetelin arvoon saakka. 

Palvelusetelitoiminnan tavoitteena on lisätä asiakkaan valinnan mahdollisuuksia, parantaa palvelujen saatavuutta, monipuolistaa palvelutuotantoa sekä edistää kuntien, elinkeinotoimen ja yksityisten palveluntuottajien yhteistyötä. Uudistuksella ei muuteta kuntien velvoitteita järjestää asukkailleen sosiaali- ja terveydenhuoltoa.   

Sosiaali- ja terveyslautakunnan esittämä päätösvaltuus (johtosäännön 4 § kohta 20) koskee oikeutta päättää palvelusetelin käyttämisestä ja palvelusetelin arvon vahvistamisesta. Viraston päällikölle esitetty päätösvaltuus (johtosäännön 16 § kohta 5 a) koskee oikeutta päättää palvelusetelipalveluntuottajille asetettavista vaatimuksista ja niiden viranhaltijoiden nimeämisestä, joiden tehtävänä on hyväksyä palveluntuottajat. 

Kaupunginvaltuusto päätti sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annettuun lakiin (569/2009) perustuen palvelusetelikokeilusta 25.8.2010 § 183. Kokeilut jatkuvat 31.12.2013 saakka. Kaupunginhallitus katsoo, että ennen palvelusetelitoiminnan vakinaistamista toiminnan saumattoman jatkumisen vuoksi johtosääntömuutosten täytäntöönpanemiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin on voitava ryhtyä jo ennen muutosten voimaantuloa 1.1.2014.  

Sosiaali- ja terveystoimen voimassa oleva johtosääntö on liitteenä 1. Henkilöstötoimikunnan johtosääntöjaoston lausunto on liitteenä 2.   

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Sosiaali- ja terveystoimen johtosääntö

2

Henkilöstötoimikunnan johtosääntöjaoston lausunto 12.8.2013

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Kunnallisvalitus, valtuusto

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sosiaali- ja terveysvirasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 19.08.2013 § 810

HEL 2013-005378 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee, että sosiaali- ja terveystoimen johtosääntöä muutetaan 1.1.2014 lukien siten, että johtosääntöön lisätään seuraavat uudet kohdat: 

4 § Lautakunnan tehtävät

20 päättää palvelusetelin käyttämisestä sekä vahvistaa palvelusetelin arvon

16 § Viraston päällikön tehtävät

5 a päättää palvelusetelipalveluntuottajille asetettavista vaatimuksista ja viranhaltijoista, jotka hyväksyvät palveluntuottajat.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee, että johtosääntömuutosten täytäntöönpanemiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä ennen muutosten voimaantuloa 1.1.2014. 

Käsittely

19.08.2013 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Vastaehdotus:
Osku Pajamäki: Esittelijän ehdotuksen viimeiseksi kappaleeksi:

Kaupunginhallitus toteaa, että asian aiemman käsittelyn yhteydessä kaupunginvaltuustossa kävi ilmi, että esimerkiksi sosiaali- ja terveystoimessa käytetään jo nyt paljon ostopalveluja kaupungin järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvien palvelujen tuottamisessa. Kaupunginvaltuustolla ja kaupunginhallituksella ei ole enää selkeää kokonaiskuvaa siitä, mikä osa kaupungin palvelutuotannosta hoidetaan kaupungin omana työnä ja mikä hankitaan ostopalveluna.

Edellä mainitun vuoksi kaupunginvaltuusto ilmoittaa, että sen tarkoituksena on kaupunginvaltuuston tämän asian täytäntöönpanopäätöksessä kehottaa kaupunginjohtajaa esittämään kaupunginhallitukselle selvitys ostopalvelujen käytöstä virastojen toimialaan kuuluvien palvelujen järjestämisessä sekä yhteistyössä henkilöstöjärjestöjen kanssa laatimaan kaupunginhallitukselle esitys ostopalvelujen käytön periaatteista kaupungin toiminnassa. Edellä mainitut selvitys ja esitys periaatteista esitetään kaupunginhallitukselle 31.1.2014 mennessä.

Kannattajat: Sirpa Puhakka

 

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus: Esittelijän ehdotuksen viimeiseksi kappaleeksi:
Kaupunginhallitus toteaa, että asian aiemman käsittelyn yhteydessä kaupunginvaltuustossa kävi ilmi, että esimerkiksi sosiaali- ja terveystoimessa käytetään jo nyt paljon ostopalveluja kaupungin järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvien palvelujen tuottamisessa. Kaupunginvaltuustolla ja kaupunginhallituksella ei ole enää selkeää kokonaiskuvaa siitä, mikä osa kaupungin palvelutuotannosta hoidetaan kaupungin omana työnä ja mikä hankitaan ostopalveluna.

Edellä mainitun vuoksi kaupunginvaltuusto ilmoittaa, että sen tarkoituksena on kaupunginvaltuuston tämän asian täytäntöönpanopäätöksessä kehottaa kaupunginjohtajaa esittämään kaupunginhallitukselle selvitys ostopalvelujen käytöstä virastojen toimialaan kuuluvien palvelujen järjestämisessä sekä yhteistyössä henkilöstöjärjestöjen kanssa laatimaan kaupunginhallitukselle esitys ostopalvelujen käytön periaatteista kaupungin toiminnassa. Edellä mainitut selvitys ja esitys periaatteista esitetään kaupunginhallitukselle 31.1.2014 mennessä.

Jaa-äänet: 11
Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Laura Kolbe, Tuuli Kousa, Hannu Oskala, Erkki Perälä, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen

Ei-äänet: 4
Jorma Bergholm, Osku Pajamäki, Sirpa Puhakka, Tarja Tenkula

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Äänin 11 - 4 kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

12.08.2013 Pöydälle

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 04.06.2013 § 201

HEL 2013-005378 T 00 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että sosiaali- ja terveystoimen johtosääntöön lisätään 1.1.2014 lukien seuraavat uudet kohdat:

§ 4

Lautakunnan tehtävät

---    

20               päättää palvelusetelin käyttämisestä sekä vahvistaa palvelusetelin arvon

---     

§ 16

Viraston päällikön tehtävät

5a               päättää palvelusetelipalveluntuottajille asetettavista vaatimuksista ja viranhaltijoista, jotka hyväksyvät palveluntuottajat.

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päätti esittää, että 1.1.2014 alkavan vakinaisen palvelusetelitoiminnan edellyttämiin toimenpiteisiin voitaisiin ryhtyä jo vuoden 2013 aikana.

Perustelut

Kaupunginvaltuuston päätettyä 15.5.2013 palvelusetelin vakinaistamisesta 1.1.2014 lukien yhdeksi ostopalvelujen järjestämisen tavaksi tulee edellä esitetyt palvelusetelin käyttöä koskevat uudet tehtävät sisällyttää sosiaali- ja terveystoimen johtosääntöön.

Palveluseteli on yksi kunnan käytettävissä olevista palvelujen järjestämistavoista. Kunta päättää, mitä järjestämistapaa tai –tapoja kunnassa käytetään. Kunta päättää myös, missä palveluissa ja missä laajuudessa palveluseteliä käytetään.

Lautakunnan päätösvaltuus koskee siten oikeutta päättää palvelusetelin käyttämisestä. Palvelusetelillä voi täydentää palvelujen järjestämistapoja, mutta palvelusetelin käyttäminen palvelun järjestämistapavaihtoehtona ei johda siihen, että omaa toimintaa ulkoistetaan ilman, että kaupunginvaltuusto on siitä päättänyt. Asiakas tai potilas voi aina halutessaan kieltäytyä palvelusetelistä, joten vastaavaa toimintaa on oltava myös omana toimintana tai ostopalveluna.

Viraston päällikön palvelusetelipalveluntuottajiin liittyvä päätöksenteko-oikeus on uusi tehtävä. Tämän kohdan nojalla viraston päällikkö päättää, lautakunnan päätettyä palvelusetelin käyttämisestä palvelun järjestämistapavaihtoehtona, mitkä ovat palveluntuottajaksi hyväksymisen edellytykset laissa säädettyjen lisäksi. Lisäksi viraston päällikkö päättää, ketkä viranhaltijat voivat hyväksyä palvelusetelipalveluntuottajat.

Nykyiset palvelusetelikokeilut ovat voimassa 31.12.2013 saakka. Kaupunginvaltuuston päätös 15.5.2013 vakinaistaa palvelusetelin yhdeksi ostopalvelujen järjestämistavaksi 1.1.2014 lukien. Toiminnan saumattoman jatkumisen vuoksi on tarvittavia päätöksiä pystyttävä tekemään hyvissä ajoin vuoden 2013 puolella.

Voimassa oleva sosiaali- ja terveystoimien johtosääntö on tämän asian liitteenä 1.

Käsittely

04.06.2013 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki: § 4 kohtaan 20 lisätään:

päättää palvelusetelipalveluntuottajille asettavista vaatimuksista ja viranhaltijoista, jotka hyväksyvät palveluntuottajat.

§ 16 poistetaan kohta 5 a.
 

Kannattajat: Miina Kajos

Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki: § 4 kohtaan 20 lisätään:

päättää palvelusetelipalveluntuottajille asettavista vaatimuksista ja viranhaltijoista, jotka hyväksyvät palveluntuottajat.

§ 16 poistetaan kohta 5 a.
 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan esittelijän ehdotuksen mukainen päätös syntyi seuraavan äänestyksen tuloksena:

1. äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: § 4 kohtaan 20 lisätään: päättää palvelusetelipalveluntuottajille asettavista vaatimuksista ja viranhaltijoista, jotka hyväksyvät palveluntuottajat. § 16 poistetaan kohta 5 a.
 

Jaa-äänet: 9
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Sami Heistaro, Jouko Malinen, Tuomas Nurmela, Tuula Salo, Mikael Sjövall, Hannu Tuominen, Markku Vuorinen

Ei-äänet: 3
Miina Kajos, Husein Muhammed, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 1
Laura Nordström

Poissa: 0
 

Esittelijä

virastopäällikkö

Matti Toivola

Lisätiedot

Helena Ylisipola, osastopäällikkö, puhelin: 310 43366

helena.ylisipola(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566