Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

12/2013

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kaj/12

 

28.08.2013

 

 

 

 

 

 

§ 270

Kallion tontin 305/3 asemakaavan muuttaminen (nro 12118, Toinen linja 3)

HEL 2011-002809 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä 11. kaupunginosan (Kallio) korttelin nro 305 tontin nro 3, tason -4,0 yläpuolella, asemakaavan muutoksen 17.4.2012 päivätyn asemakaavapiirustuksen nro 12118 mukaisena ja selostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12118 kartta, päivätty 17.4.2012

2

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12118 selostus, päivätty 17.4.2012, täydennetty 5.11.2012

3

Havainnekuva 17.4.2012

4

Osa päätöshistoriaa

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 4

Helen Sähköverkko Oy

Esitysteksti

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Esitysteksti

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 11. kaupunginosan (Kallio) korttelin nro 305 tontin nro 3, tason -4,0 yläpuolella, asemakaavan muutoksen 17.4.2012 päivätyn asemakaavapiirustuksen nro 12118 mukaisena ja selostuksesta ilmenevin perustein.

Tiivistelmä

Alue sijaitsee Kalliossa osoitteessa Toinen linja 3.

Asemakaavan muutos mahdollistaa tontin liike- ja toimistokäytössä olevien rakennusten muuttamisen asuinkäyttöön, piharakennuksen purkamisen ja rakentamisen uudelleen sekä historiallisesti, rakennustaiteellisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokkaan kadunvarsirakennuksen suojelemisen merkinnällä sr-2. Katutason liikehuoneistot säilytetään. Autopaikat sijoitetaan säilytettävän pihakannen alle.

Esittelijä

Helsingin yleiskaava 2002:ssa alue on kerrostalovaltaisen asumisen ja toimitilojen aluetta. Asemakaavan muutos on yleiskaavan mukainen.

Tontti on yksityisomistuksessa. Kaavoitustyö on käynnistetty tontin omistajan aloitteesta.

Alueella on voimassa asemakaava nro 8965. Kaavan mukaan tontti kuuluu liike- ja toimistorakennusten korttelialueeseen (K) ja tontin rakennuksissa saa olla myös asuntoja. Kadunvarsirakennus on suojeltu sr-1a -merkinnällä. Tontin asemakaavan mukainen kerrosala on 2 870 k-m2. Alueella on voimassa lisäksi maanalainen asemakaava nro 6415. Tuon kaavan mukaan tontin alla on maanalainen tila metrotunneleita ja metroaseman laituritasoja varten.

Tontilla on kadunvarren 3-4-kerroksinen panttikonttorin rakennus ja sisäpihalle rakennettu 3-kerroksinen lisäosa sekä koko piha-alueen kattava pysäköinti- ja varastotila. Kadunvarsirakennuksen maantasokerroksessa on kaksi ravintolaa. Muuten rakennukset ovat toimistokäytössä.

Tontin rakennusoikeus on 3 400 k-m2 ja tonttitehokkuus e = 2,37. Tontin rakennusoikeus lisääntyy 530 k-m2. Kerrosalan lisäys johtuu tonttirekisteriin merkitystä, käytettyyn kerrosalaan nähden liian pienestä kerrosalasta sekä korkeisiin asuntoihin tehtävistä parvista.

Kaavan toteuttamisella ei ole merkittävää vaikutusta liikenteeseen eikä teknisen huollon  järjestämiseen.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti.

Esitetyissä mielipiteissä ei ollut huomautettavaa asemakaavan muutoksesta.

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 18.5.–18.6.2012.

Muistutuksia ei esitetty. Ehdotuksesta ovat antaneet lausuntonsa kiinteistölautakunta ja yleisten töiden lautakunta, kaupunginmuseo, pelastuslautakunta, ympäristölautakunta ja ympäristökeskus, Helsingin Energia ja Helen Sähköverkko Oy sekä Helsingin seudun ympäristöpalvelut - kuntayhtymä.  Lausunnoissa puollettiin asemakaavan muutoksen hyväksymistä eivätkä ne anna aihetta muuttaa asemakaavan muutosehdotusta.

Vastineet esitettyihin lausuntoihin ilmenevät kaupunkisuunnitteluviraston antamasta kirjeestä, joka sisältyy osa päätöshistoriaa -liitteeseen.

Esitys on kaupunkisuunnittelulautakunnan ehdotuksen mukainen.

Asemakaavaehdotukseen liittyy maankäyttösopimusmenettely. Kaupunginhallitus on osaltaan hyväksynyt sopimuksen 27.5.2013 ja sopimus on allekirjoitettu 7.8.2013. Sopimus sisältyy tämän esityslistan oheismateriaaliin.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12118 kartta, päivätty 17.4.2012

2

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12118 selostus, päivätty 17.4.2012, täydennetty 5.11.2012

3

Havainnekuva 17.4.2012

4

Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1

Ilmakuva

2

Maankäyttösopimus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 4

Helen Sähköverkko Oy

Esitysteksti

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Esitysteksti

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Kiinteistölautakunta

Rakennuslautakunta

Yleisten töiden lautakunta

Kaupunginmuseo

Pelastuslautakunta

Ympäristökeskus

Helsingin Energia -liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 19.08.2013 § 808

HEL 2011-002809 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 11. kaupunginosan (Kallio) korttelin nro 305 tontin nro 3, tason -4,0 yläpuolella, asemakaavan muutoksen 17.4.2012 päivätyn asemakaavapiirustuksen nro 12118 mukaisena ja selostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

 

Talous- ja suunnittelukeskus Kehittämisosasto 19.10.2012

HEL 2011-002809 T 10 03 03

Talous- ja suunnittelukeskuksen kehittämisosasto ei anna asiasta lausuntoa.

Lisätiedot

Merja Lehikoinen, suunnittelusihteeri, puhelin: 310 36121

merja.lehikoinen(a)hel.fi

 

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 9.7.2012

HEL 2011-002809 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 27.4.2012

Toinen linja 3 rakennuksen on suunnitellut arkkitehti Werner v. Essen vuonna 1892. Rakennus on historiallisilta arvoiltaan erityinen. Se on alun perin rakennettu panttilainakonttoriksi, mikä näkyy toiminnan mukaan järjestettynä tilasuunnitteluna sekä puolikerroksittain jäsennettyinä erityisinä varastokerroksina. Rakennus on kuitenkin menettänyt alkuperäisen sisätilojen tilarakenteen kokonaisvaltaisessa saneerauksessa, jonka suunnitteli arkkitehtitoimisto Jauhiainen-Nuuttila vuonna 1986. Rakennuksen sisätilat julkisivuja lukuun ottamatta uudistettiin, alkuperäinen piharakennus purettiin, ja tontin keskelle rakennettiin uusi elementtirakenteinen piharakennus. Kadunvarsirakennus on nykyisessä asemakaavassa vuodelta 1985 varustettu merkinnällä sr-1a.

Asemakaavan muutosehdotuksessa kohteen rakennussuojelumerkintä sr-2 turvaa rakennuksen julkisivujen ja vesikaton säilymisen tai alkuperäiseen palauttamisen. Kaupunginmuseon arvion mukaan 1980-luvun rakennusvaiheesta ei periydy sellaisia rakennusosia tai kerrostumia, jotka sisältäisivät erityisiä kaavoituksessa huomioitavia suojeluarvoja. Tavoitteellista kuitenkin on, että tontin eri rakennusosat sovittautuisivat yhteen kokonaisuutta kunnioittaen, ja säestäen alkuperäisen 1890-luvun arkkitehtuurin säilyneitä piirteitä.

Tulevan kokonaisvaltaisen muutossuunnittelun ja mahdollisen kaavamuutoksen pohjatiedoiksi on tarpeellista laatia erillinen rakennushistoriallinen selvitys kohteen nykytilanteesta. Kaupunginmuseo seuraa muutossuunnittelua ja sen rakennussuojelua koskevia tekijöitä.

Lisätiedot

Lindqvist Mikko, tutkija, puhelin: +358 9 310 36973

mikko.lindqvist(a)hel.fi

 

Helsingin Energia -liikelaitos 29.6.2012

HEL 2011-002809 T 10 03 03

Helsingin Energian lausunto liitteessä 1.

Lisätiedot

Kivirinne Jouni, Yleissuunnitteluinsinööri, puhelin: +358 9 617 2936

jouni.kivirinne(a)helen.fi

 

Kiinteistölautakunta 28.06.2012 § 391

HEL 2011-002809 T 10 03 03

Kiinteistökartta H3 P4, Toinen linja 3

Päätös

Lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnittelulautakunnalle 11. kaupunginosan (Kallio) korttelin nro 305 tontin nro 3, tason -4,0 yläpuolella, asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12118 seuraavan lausunnon:

Lautakunta toteaa, että aloitteen asemakaavan muuttamisesta on tehnyt tontin 11305/3 omistaja Kiinteistö Oy Toinen linja 3.

Asemakaavan muutoksessa liike- ja toimistorakennusten korttelialueen tontti muutetaan asuinkerrostalojen korttelialueeksi. Tontin rakennusoikeus on 3 400 k-m². Asemakaavan muutos mahdollistaa piharakennuksen purkamisen ja rakentamisen uudelleen. Kaduntason liikehuoneistot säilytetään. Autopaikat sijoitetaan säilytettävän pihakannen alle.

Kaavamuutos korottaa Kiinteistö Oy Toinen linja 3 omistaman tontin 11305/3 arvoa merkittävästi, joten kaupunginhallituksen 9.2.2004 tekemän maapoliittisen päätöksen mukaiset neuvottelut tulee käydä tontin omistajan kanssa. Kaavamuutoksen käsittelyä ei tulisi jatkaa ennen kuin tontin omistajan kanssa on tehty sopimus.

Lautakunnalla ei ole huomauttamista itse kaavamuutosehdotuksen johdosta.

Esittelijä

osastopäällikkö

Juhani Tuuttila

Lisätiedot

Kirsi Federley, insinööri, puhelin: 310 36451

kirsi.federley(a)hel.fi

 

Pelastuslautakunta 19.06.2012 § 98

HEL 2011-002809 T 10 03 03

Päätös

Pelastuslautakunta päätti antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Pääasiallisesti toimistokäytössä ollutta rakennusta muutettaessa asuinrakennukseksi, tulee varmistua, että asunnoista on riittävät varapoistumistiet.

Esittelijä

va pelastuskomentaja

Jorma Lilja

Lisätiedot

Juha Rintala, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31235

juha.rintala(a)hel.fi

 

Ympäristölautakunta 12.06.2012 § 198

HEL 2011-002809 T 10 03 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti, että lausunnon asiasta antaa ympäristökeskus.

Esittelijä

ympäristöpäällikkö

Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot

Pirkko Pulkkinen, johtava ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 31518

pirkko.pulkkinen(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 15.05.2012 § 261

HEL 2011-002809 T 10 03 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraavan lausunnon:

Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan muutosehdotuksen hyväksymistä. Asemakaavan muutosehdotuksesta ei aiheudu kustannuksia rakennusvirastolle.

Esittelijä

kaupunginarkkitehti

Jukka Kauto

Lisätiedot

Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

petri.arponen(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 17.04.2012 § 142

HEL 2011-002809 T 10 03 03

Ksv 3161_1, Toinen linja 3, karttaruutu H3/P4

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti lähettää 17.4.2012 päivätyn 11. kaupunginosan (Kallio) korttelin 305 tontin 3, tason -4,0 yläpuolella, asemakaavan muutosehdotuksen nro 12118 kaupunginhallitukselle puoltaen sen hyväksymistä.

Samalla lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että asemakaavan muutosehdotus asetetaan nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti.

Lisäksi lautakunta päätti kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa perimään hakijalta Kustannukset-liitteen mukaiset asemakaavan laatimis- ja käsittelykustannukset asemakaavan hyväksymisen jälkeen.

Päätösjakelu:

- kaupunginhallitus

- hallintokeskus/Kaj:n rooteli **********

- laskutus, hallintokeskus **********

- laskutus, kaupunkisuunnitteluvirasto **********

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Niklas Lähteenmäki, arkkitehti, puhelin: 310 37260

niklas.lahteenmaki(a)hel.fi

Leena Makkonen, arkkitehti, rakennussuojelu, puhelin: 310 37262

leena.makkonen(a)hel.fi

Taina Mattila, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37319

taina.mattila(a)hel.fi

Satu Tyynilä, toimistopäällikkö, puhelin: 310 37187

satu.tyynila(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566