Helsingfors stad

Protokoll

12/2013

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kaj/8

 

28.08.2013

 

 

 

 

 

 

§ 266

Proprieborgen till Kronbergsstrandens sopsug Ab

HEL 2013-007496 T 02 05 03 01

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag bevilja stadens proprieborgen på 9 000 000 euro till Kronbergsstrandens sopsug Ab som säkerhet för bolagets lån.

Behandling

Efter att diskussion hade förts i ärendet, konstaterade ordföranden att det under diskussionen hade framställts ett understött förslag, vars godkännande hade inneburit att behandlingen av ärendet avbryts. Ordföranden uppmanade därför de följande talarna att inskränka sina yttranden till frågan om återremiss av ärendet till stadsstyrelsen. Eventuella förslag till återremiss på andra grunder skulle framställas under denna diskussion.

Efter att ha förklarat diskussionen om återremiss avslutad anförde ordföranden såsom redogörelse att ledamoten Lasse Männistö understödd av ledamoten Laura Rissanen under diskussionen hade föreslagit att ärendet skulle återremitteras till stadsstyrelsen för ny beredning så att för Kronbergsstranden bereds en avfallslösning med lägre kostnader. Vid bedömningen av olika alternativ betonas en bedömning av förhållandet mellan kostnader och nytta.

Redogörelsen befanns vara riktig.

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som vill fortsätta behandlingen av ärendet röstar ja; vinner nej, har ledamoten Lasse Männistös förslag om återremiss godkänts.

 

1 omröstningen

JA-förslag: Fortsättning
NEJ-förslag: För Kronbergsstranden bereds en avfallslösning med lägre kostnader. Vid bedömningen av olika alternativ betonas en bedömning av förhållandet mellan kostnader och nytta.

Ja-röster: 58
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Gunvor Brettschneider, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Heidi Hautala, Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Timo Laaninen, Harri Lindell, Päivi Lipponen, Eija Loukoila, Petra Malin, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Tom Packalén, Osku Pajamäki, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Pekka Saarnio, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Ilkka Taipale, Tarja Tenkula, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Anna Vuorjoki

Nej-röster: 24
Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Matti Enroth, Juha Hakola, Fatbardhe Hetemaj, Terhi Koulumies, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Sari Mäkimattila, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Aura Salla, Johanna Sydänmaa, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori

Blanka: 2
Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen

Frånvarande: 1
Päivi Storgård

Stadsfullmäktige hade beslutat fortsätta behandlingen av ärendet.

Efter att ha förklarat diskussionen i själva ärendet avslutad anförde ordföranden såsom redogörelse att ledamoten Leo Stranius understödd av ledamoten Terhi Peltokorpi under diskussionen hade föreslagit följande hemställningskläm:

Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder möjligheten att kombinera sopsugsystemet med fakturering baserad på mängden avfall och sorteringseffektiviteten och med återvinning av avfallet på platsen.

Redogörelsen befanns vara riktig.

På förslag av ordföranden godkände stadsfullmäktige först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omsröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Leo Stranius förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar nej.

2 omröstningen

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder möjligheten att kombinera sopsugsystemet med fakturering baserad på mängden avfall och sorteringseffektiviteten och med återvinning av avfallet på platsen.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 27
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Heidi Hautala, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Timo Laaninen, Petra Malin, Sami Muttilainen, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Tuomas Rantanen, Jukka Relander, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Anna Vuorjoki

Nej-röster: 23
Maija Anttila, Harry Bogomoloff, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Rene Hursti, Nina Huru, Ville Jalovaara, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Harri Lindell, Pekka Majuri, Björn Månsson, Sari Mäkimattila, Matti Niiranen, Tom Packalén, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Wille Rydman, Aura Salla, Tuomo Valokainen

Blanka: 23
Hennariikka Andersson, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Juha Hakola, Jukka Järvinen, Terhi Koulumies, Päivi Lipponen, Eija Loukoila, Seija Muurinen, Terhi Mäki, Sara Paavolainen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Pekka Saarnio, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Tarja Tenkula, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori

Frånvarande: 12
Nuutti Hyttinen, Emma Kari, Otso Kivekäs, Silvia Modig, Lasse Männistö, Osku Pajamäki, Terhi Peltokorpi, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Päivi Storgård, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren

Stadsfullmäktige hade inte godkänt ledamoten Leo Stranius förslag till hemställningskläm.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Timo Härmälä, stadssekreterare, telefon: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Bilagor

1

Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy, esitys yhtiön perustamiseksi

2

Talous- ja suunnittelukeskuksen lausunto 27.5.2013

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar bevilja stadens proprieborgen på 9 000 000 euro till Kronbergsstrandens sopsug Ab som säkerhet för bolagets lån.

Föredraganden

Helsingfors strävar i enlighet med sina strategiska mål efter en tät, enhetlig och energieffektiv stadsstruktur. Viktiga värden i stadens strategi är bl.a. ekologi och säkerhet.

Bland annat i syfte att genomföra målen ovan föreslås det att ett separat lokalt sopsugsystem ska byggas i det nya området för bostäder och verksamhetslokaler i Kronbergsstranden. De bostäder, verksamhetslokaler och offentliga byggnader som ska uppföras i området ansluts till systemet. Sopsugsystem är relativt allmänna annanstans i världen, speciellt i Sverige, och de håller på att bli vanligare även i Finland. Sopsugsystem har i Finland redan tagits i bruk i Storåker i Esbo och i stadsdelen Vuores i Tammerfors. Systemen på Busholmen och i Fiskehamnen i Helsingfors är under byggnad. Dessutom planeras ett sopsugsystem åtminstone i Kivistö (tidigare Marja-Vanda) i Vanda där upphandlingen av systemet har börjat.

I stället för konventionell avfallsinsamling med sopbilar transporteras avfallet från fastigheterna centraliserat i ett rörinsamlingssystem enligt avfallstyp i ett underjordiskt stamrör med undertryck till områdets avfallsstation, varifrån det transporteras i containrar till fortsatt behandling antingen i en återvinningsanläggning eller till soptippen. På basis av undersökningar som gjorts blir det sannolikt fyra olika avfallstyper som samlas in genom rörsystemet: blandavfall, bioavfall, papper och förpackningskartong. Sopsugsystemet kommer att omfatta högst cirka 12 300 invånare och cirka 1 100 anställda på arbetsplatser.

Kronbergsstrandens sopsug Ab (nedan avfallsbolaget), som enligt förslaget ska bildas, bygger i sitt område ett sopsugsystem i sin ägo. Systemet omfattar ett stamnät för systemet och en avfallsstation (de allmänna avsnitten för systemet) och fastighetsanslutningar (sopnedkasten och rören i fastigheterna). Avfallsbolaget ansvarar för byggandet, finansieringen, ägarskapet, användningen och underhållet av systemet enligt självkostnadsprincipen.

Enligt förslaget tecknar staden den enda röstberättigade aktien i avfallsbolaget och förvaltar med den över bolaget åtminstone under byggnadstiden för Kronbergsstrandens område och sopsugsystemet. Staden tecknar dessutom 33 250 icke-röstberättigade aktier i Kronbergsstrandens sopsug Ab, vilka motsvarar den beräknade byggrätten för de offentliga byggnader som staden har planerat i området och som ska anslutas till sopsugsystemet. Staden betalar i denna fas avfallsbolaget 370 000 euro som teckningsavgifter för aktierna och som fritt eget kapital. Avfallsbolaget använder tillgångarna till att täcka kostnaderna för verksamhetens inledningsfas. Kronbergsstrandens avfallsbolag fungerar enligt samma principer som motsvarande bolag som redan är verksamma på Busholmen och i Fiskehamnen.

Investeringen i sopsugsystemet i Kronbergsstranden beräknas bli sammanlagt cirka 30,5 miljoner euro utan mervärdesskatt. De allmänna avsnitten för sopsugsystemet kostar cirka 13,4 miljoner euro och de fastighetsvisa avsnitten cirka 17,1 miljoner euro utan mervärdesskatt. De sammanlagda kostnaderna innebär fastighetsinvesteringskostnader som i genomsnitt uppgår till cirka 56 euro/m² vy, dvs. cirka 67 euro/m² lägenhetsyta.

Enligt utredningarna minskar sopsugsystemet den tunga fordonstrafiken i Kronbergsstranden med cirka 80–90 %, vilket ökar säkerheten och trivseln i området och minskar utsläppen från sopbilstrafiken. Dessutom minskar sopsugsystemet de luktolägenheter som avfallet orsakar, ökar hygienen i avfallsbehandlingen och förbättrar avfallstjänsternas möjligheter att reagera på säsongvariationen i avfallsproduktionen (t.ex. helger). Det avfallsbolag som enligt förslaget ska grundas kan även genom aktiv information och handledning sträva att främja återvinningen och källsorteringen av avfall och härigenom minska den totala avfallsmängden.

Enligt kalkylerna blir sopsugsystemet i genomsnitt cirka 48 euro/m² lägenhetsyta dyrare än den konventionella avfallshanteringen. Sopsugsystemet beräknas även bli cirka 0,05–0,18 euro/m² lägenhetsyta i månaden dyrare än den konventionella avfallshanteringen beroende på till vilka delar de nya investeringar som slitage i systemet föranleder finansieras genom förhandsbetalningar från användarfastigheterna och till vilka delar genom ett lån som ska tas under ombyggnaden av systemet (på 2040-talet).

Avfallsbolaget måste ta avsevärt stora finansinstitutslån för att kunna bygga sopsystemet eftersom kostnaderna för byggandet av systemet är mycket framtunga jämfört med bostads- och verksamhetslokalsbyggandet och med de betalningar som kommer från tomtförvärvarna i form av aktieteckningar och kapitalbetalningar. Bolaget har inte tillgångar som kan användas som säkerhet för lånen och därför är det nödvändigt att bevilja borgen för att inleda verksamheten.

Stadsstyrelsen föreslår stadsfullmäktige att staden ska bevilja proprieborgen på 9 000 000 euro till Kronbergsstrandens sopsug Ab som säkerhet för bolagets lån. Förslaget stämmer överens med fastighetsnämndens framställning och ekonomi- och planeringscentralen tillstyrker beviljandet av borgen i sitt utlåtande.

Förslaget till stadsstyrelsen om bildandet av bolaget och åtgärderna i anslutning till detta finns som bilaga 1.

Stadsstyrelsen konstaterar vidare att om stadsfullmäktige godkänner stadsstyrelsens förslag om att bevilja borgen kommer stadsstyrelsen i sitt verkställighetsbeslut:

1

att teckna den enda (1) röstberättigade aktien i bolaget och 33 250 icke-röstberättigade aktier till ett teckningspris på sammanlagt 370 000 euro, varav 5 000 euro bokförs i bolagets aktiekapital och resten bolagets fria eget kapital.

2

att bemyndiga ekonomi- och planeringscentralen att betala teckningspriset från momentet 8 22 19 Värdepapper, till Stns disposition, i 2013 års budget.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Timo Härmälä, stadssekreterare, telefon: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Bilagor

1

Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy, esitys yhtiön perustamiseksi

2

Talous- ja suunnittelukeskuksen lausunto 27.5.2013

Tiedoksi; valtuusto, kunnallisvalitus

Kiinteistölautakunta

Talous- ja suunnittelukeskus

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 17.06.2013 § 711

HEL 2013-007496 T 02 05 03 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee myöntää Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy:n lainojen vakuudeksi kaupungin 9 000 000 euron suuruisen omavelkaisen takauksen.

Käsittely

17.06.2013 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Palautusehdotus:
Lasse Männistö: Kruunuvuorenrantaan valmistellaan kustannuksiltaan alhaisempi jäteratkaisu. Eri vaihtoehtojen arvioinnissa painotetaan kustannusten ja hyötyjen suhteen arviointia.

Kannattajat: Tatu Rauhamäki

 

Äänestys

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan

EI-ehdotus: Kruunuvuorenrantaan valmistellaan kustannuksiltaan alhaisempi jäteratkaisu. Eri vaihtoehtojen arvioinnissa painotetaan kustannusten ja hyötyjen suhteen arviointia.

Jaa-äänet: 10
Sirkku Ingervo, Tuuli Kousa, Hannu Oskala, Osku Pajamäki, Sirpa Puhakka, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Tarja Tenkula, Pilvi Torsti, Belle Selene Xia

Ei-äänet: 5
Arja Karhuvaara, Seija Muurinen, Lasse Männistö, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Äänin 10 - 5 kaupunginhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä, jonka jälkeen se hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

10.06.2013 Pöydälle

03.06.2013 Pöydälle

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566