Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2013

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/9

 

19.06.2013

 

 

 

 

 

 

§ 246

Helsingin kaupungin hallintosäännön muuttaminen

HEL 2013-006784 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa Helsingin kaupungin hallintosäännön 9 §:n 7 momentin ja 26 §:n 2 momentin kuulumaan seuraavasti:

9 §:n 7 momentti

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjakielestä on säädetty erikseen. Muiden toimielinten pöytäkirjakieli on suomen kieli lukuun ottamatta opetuslautakunnan ruotsinkielistä jaostoa ja sen alaisia johtokuntia, ruotsinkielisen työväenopiston johtokuntaa ja sosiaali- ja terveyslautakunnan kolmatta jaostoa, joiden pöytäkirjakieli on ruotsin kieli.

26 §:n 2 momentti

Lautakunnan, johtokunnan, niiden jaoston sekä toimikunnan kirjeet allekirjoittaa puheenjohtajana toiminut henkilö ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä, ellei toimielin toisin päätä. Päätösten perusteella tehtävät sopimukset allekirjoittaa asian esittelijä ja varmentaa valmistelija, ellei toimielin toisin päätä.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Antti Peltonen, vs. päätösvalmisteluyksikön päällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee muuttaa Helsingin kaupungin hallintosäännön 9 §:n 7 momentin ja 26 §:n 2 momentin kuulumaan seuraavasti:

9 §:n 7 momentti

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjakielestä on säädetty erikseen. Muiden toimielinten pöytäkirjakieli on suomen kieli lukuun ottamatta opetuslautakunnan ruotsinkielistä jaostoa ja sen alaisia johtokuntia, ruotsinkielisen työväenopiston johtokuntaa ja sosiaali- ja terveyslautakunnan kolmatta jaostoa, joiden pöytäkirjakieli on ruotsin kieli.

26 §:n 2 momentti

Lautakunnan, johtokunnan, niiden jaoston sekä toimikunnan kirjeet allekirjoittaa puheenjohtajana toiminut henkilö ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä, ellei toimielin toisin päätä. Päätösten perusteella tehtävät sopimukset allekirjoittaa asian esittelijä ja varmentaa valmistelija, ellei toimielin toisin päätä.

Esittelijä

Esitetyt tekniset muutokset liittyvät kaupungin organisaation muutoksiin, sosiaali- ja terveystoimen yhdistämiseen (9 § 7 momentti) ja ammattikorkeakoulun poistumiseen (26 §:n 2 momentti).

Voimassa oleva 9 §:n 7 momentti kuuluu:

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjakielestä on säädetty erikseen. Muiden toimielinten pöytäkirjakieli on suomen kieli lukuun ottamatta opetuslautakunnan ruotsinkielistä jaostoa ja sen alaisia johtokuntia, ruotsinkielisen työväenopiston johtokuntaa ja sosiaalilautakunnan ruotsinkielistä jaostoa, joiden pöytäkirjakieli on ruotsin kieli.

Sosiaali- ja terveystoimen muutosten yhteydessä 1.1.2013 ovat myös lautakuntien jaostojen nimet muuttuneet. Sosiaalilautakunnan ruotsinkielinen jaosto on nyt sosiaali- ja terveyslautakunnan kolmas jaosto.

Voimassa oleva 26 §:n 2 momentti puolestaan kuuluu:

Lautakunnan, johtokunnan, niiden jaoston, toimikunnan sekä ammattikorkeakoulun hallituksen kirjeet allekirjoittaa puheenjohtajana toiminut henkilö ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä, ellei toimielin toisin päätä. Päätösten perusteella tehtävät sopimukset allekirjoittaa asian esittelijä ja varmentaa valmistelija, ellei toimielin toisin päätä.

Kaupungin organisaatiossa ei ole enää ammattikorkeakoulua eikä sen hallitusta. Ammattikorkeakoulun toiminta siirtyi Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:lle 1.8.2008.

Esitys on valmisteltu yhteistyössä sääntötoimikunnan kanssa, joten erillistä sääntötoimikunnan lausuntoa ei ole annettu.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Antti Peltonen, vs. päätösvalmisteluyksikön päällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Kunnallisvalitus, valtuusto

Hallintokeskus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 03.06.2013 § 648

HEL 2013-006784 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa.

Kaupunginvaltuusto päättänee muuttaa Helsingin kaupungin hallintosäännön 9 §:n 7 momentin ja 26 §:n 2 momentin kuulumaan seuraavasti:

9 §:n 7 momentti

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjakielestä on säädetty erikseen. Muiden toimielinten pöytäkirjakieli on suomen kieli lukuun ottamatta opetuslautakunnan ruotsinkielistä jaostoa ja sen alaisia johtokuntia, ruotsinkielisen työväenopiston johtokuntaa ja sosiaali- ja terveyslautakunnan kolmatta jaostoa, joiden pöytäkirjakieli on ruotsin kieli.

26 §:n 2 momentti

Lautakunnan, johtokunnan, niiden jaoston sekä toimikunnan kirjeet allekirjoittaa puheenjohtajana toiminut henkilö ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä, ellei toimielin toisin päätä. Päätösten perusteella tehtävät sopimukset allekirjoittaa asian esittelijä ja varmentaa valmistelija, ellei toimielin toisin päätä.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Antti Peltonen, vs. päätösvalmisteluyksikön päällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566