Helsingfors stad

Protokoll

11/2013

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/9

 

19.06.2013

 

 

 

 

 

 

§ 246

Ändring av förvaltningsstadgan för Helsingfors stad

HEL 2013-006784 T 00 01 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag ändra 9 § 7 mom. och 26 § 2 mom. i förvaltningsstadgan för Helsingfors stad så att momenten får den nedanstående lydelsen.

9 § 7 mom.

Om protokollsspråket för stadsfullmäktige är särskilt föreskrivet. Finska är protokollsspråk för de övriga organen utom utbildningsnämndens svenska sektion och direktionerna under denna, direktionen för svenska arbetarinstitutet och social- och hälsovårdsnämndens tredje sektion, vilka har svenska som protokollsspråk.

26 § 2 mom.

Skrivelserna från nämnderna, från direktionerna, från sektionerna inom nämnderna och direktionerna och från kommittéerna undertecknas av den som varit ordförande och kontrasigneras av protokollföraren, om organet inte beslutade något annat. Avtal som grundar sig på beslut undertecknas av den som föredragit ärendet och kontrasigneras av beredaren, om organet inte beslutade något annat.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Antti Peltonen, stf. chef för beslutsberedningsenheten, telefon: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar ändra 9 § 7 mom. och 26 § 2 mom. i förvaltningsstadgan för Helsingfors stad så att momenten får den nedanstående lydelsen.

9 § 7 mom.

Om protokollsspråket för stadsfullmäktige är särskilt föreskrivet. Finska är protokollsspråk för de övriga organen utom utbildningsnämndens svenska sektion och direktionerna under denna, direktionen för svenska arbetarinstitutet och social- och hälsovårdsnämndens tredje sektion, vilka har svenska som protokollsspråk.

26 § 2 mom.

Skrivelserna från nämnderna, från direktionerna, från sektionerna inom nämnderna och direktionerna och från kommittéerna undertecknas av den som varit ordförande och kontrasigneras av protokollföraren, om organet inte beslutar något annat. Avtal som grundar sig på beslut undertecknas av den som föredragit ärendet och kontrasigneras av beredaren, om organet inte beslutar något annat.

Föredraganden

De föreslagna ändringarna är tekniska och har att göra med att stadens organisation förändrats, närmare bestämt med att socialväsendet och hälsovårdsväsendet slagits ihop (9 § 7 mom.) och med att staden inte längre har någon yrkeshögskola (26 § 2 mom.).

9 § 7 mom. har nu följande lydelse:

Om protokollsspråket för stadsfullmäktige är särskilt föreskrivet. Finska är protokollsspråk för de övriga organen utom utbildningsnämndens svenska sektion och direktionerna under denna, direktionen för svenska arbetarinstitutet och socialnämndens svenska sektion, vilka har svenska som protokollsspråk.

I samband med att socialväsendet och hälsovårdsväsendet slogs ihop 1.1.2013 fick också nämndernas sektioner nya namn. Socialnämndens svenska sektion är nu social- och hälsovårdsnämndens tredje sektion.

26 § 2 mom. har nu följande lydelse:

Skrivelserna från nämnderna, direktionerna, sektionerna inom nämnderna och direktionerna, kommittéerna och yrkeshögskolans styrelse undertecknas av den som varit ordförande och kontrasigneras av protokollföraren, om organet inte beslutar något annat. Avtal som grundar sig på beslut undertecknas av den som föredragit ärendet och kontrasigneras av beredaren, om organet inte beslutar något annat.

I och med att det inte längre finns någon yrkeshögskola inom stadens organisation finns det inte heller någon styrelse för en sådan. Verksamheten överfördes på Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy 1.8.2008.

Förslaget bereddes i samarbete med stadgekommittén, som därför inte behövde ge ett separat utlåtande om det.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Antti Peltonen, stf. chef för beslutsberedningsenheten, telefon: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Kunnallisvalitus, valtuusto

Hallintokeskus

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 03.06.2013 § 648

HEL 2013-006784 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa.

Kaupunginvaltuusto päättänee muuttaa Helsingin kaupungin hallintosäännön 9 §:n 7 momentin ja 26 §:n 2 momentin kuulumaan seuraavasti:

9 §:n 7 momentti

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjakielestä on säädetty erikseen. Muiden toimielinten pöytäkirjakieli on suomen kieli lukuun ottamatta opetuslautakunnan ruotsinkielistä jaostoa ja sen alaisia johtokuntia, ruotsinkielisen työväenopiston johtokuntaa ja sosiaali- ja terveyslautakunnan kolmatta jaostoa, joiden pöytäkirjakieli on ruotsin kieli.

26 §:n 2 momentti

Lautakunnan, johtokunnan, niiden jaoston sekä toimikunnan kirjeet allekirjoittaa puheenjohtajana toiminut henkilö ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä, ellei toimielin toisin päätä. Päätösten perusteella tehtävät sopimukset allekirjoittaa asian esittelijä ja varmentaa valmistelija, ellei toimielin toisin päätä.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Antti Peltonen, vs. päätösvalmisteluyksikön päällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566