Helsingfors stad

Protokoll

11/2013

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Sj/20

 

19.06.2013

 

 

 

 

 

 

§ 257

Tillsättande av tjänsten som intendent för Helsingfors stadsorkester

HEL 2012-017600 T 01 01 01 01

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anställa musikmagister Gita Kadambi för den lediga tjänsten som intendent för Helsingfors stadsorkester med en total månadslön på 6 038,90 euro i enlighet med stadens lönesystem.

Eftersom Kadambi inte är i stadens tjänst och inga uppgifter om hennes hälsa är tillgängliga vid anställningen ska beslutet vara villkorligt och villkorligheten ska gälla tills stadsstyrelsen har fått en utredning om hälsotillståndet och fastställt anställningen på basis av denna. Utredningen ska lämnas in inom en månad räknat från den dag personen i fråga fått del av beslutet om anställning.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Hannu Hyttinen, stadssekreterare, telefon: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Bilagor

1

Avoimen työpaikan tiedot, työavain 16-1-12

2

Lehti-ilmoitus 23.12.2012

3

Intendentin hakuilmoitus_General Manager.pdf

4

Hakijaluettelo intendentti

5

Sekretessbelagd (MyndOffL 24 § 1 mom. 29 p.)

6

Sekretessbelagd (MyndOffL 24 § 1 mom. 29 p.)

7

Valitun hakemus

8

Luettelo oheismateriaalista

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Virkaan otettu

Förslagstext
Kunnallisvalitus, valtuusto

Muut hakijat

Förslagstext
Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anställa musikmagister Gita Kadambi för den lediga tjänsten som intendent för Helsingfors stadsorkester med en total månadslön på 6 038,90 euro i enlighet med stadens lönesystem.

Eftersom Kadambi inte är i stadens tjänst och inga uppgifter om hennes hälsa är tillgängliga vid anställningen ska beslutet vara villkorligt och villkorligheten ska gälla tills stadsstyrelsen har fått en utredning om hälsotillståndet och fastställt anställningen på basis av denna. Utredningen ska lämnas in inom en månad räknat från den dag personen i fråga fått del av beslutet om anställning.

Föredraganden

Stadsfullmäktige beslutade 7.11.2012 bevilja intendenten för stadsorkestern Elina Siltanen avsked från tjänsten räknat från 20.11.2012.

Stadsstyrelsen beslutade 12.11.2012 uppmana direktionen för Helsingfors stadsorkester att utlysa tjänsten som intendent med de behörighetsvillkor som framgår av instruktionen för Helsingfors stadsorkester och av stadens språkkunskapsstadga och med en total månadslön på 5 877,24 euro.

Enligt 12 § i instruktionen för Helsingfors stadsorkester anställs verkschefen av stadsfullmäktige sedan direktionen gett utlåtande om de sökande. Språkkunskapskrav är utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i finska och nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Då tjänsten tillsätts ska inte bara de särskilda behörighetsvillkoren beaktas utan också de i 125 § i grundlagen angivna allmänna utnämningsgrunderna för offentliga tjänster, dvs. skicklighet, förmåga och beprövad medborgerlig dygd.

Enligt direktionen för stadsorkestern är behörighetsvillkor för verkschefen högre högskoleexamen, erfarenhet av administration och ledarskap och tillräcklig kännedom om musiklivet. Intendenten är verkschef för stadsorkestern.

Tjänsten har varit offentligt ledigförklarad under tiden 21.12.2012–18.1.2013. Tjänsten har utlysts i stadens elektroniska rekryteringstjänst, i stadens officiella annonstidningar och i facktidskriften International Arts Manager och på tidskriftens webbplats. Annonserna finns som bilagor till föredragningslistan.

Tjänsten söktes inom utsatt tid av 29 personer och 26 av dessa uppfyllde behörighetsvillkoren.

Utifrån ansökningshandlingarna kallades fem sökande till personlig intervju. Fyra av de intervjuade uppfyllde behörighetsvillkoren. Alla av dem hade kännedom om musiklivet och erfarenhet av administration och ledarskap.

En sammanställning över de sökande och av dem som kallats till intervju finns som bilaga till föredragningslistan.

Sökande till tjänsten intervjuades av biträdande stadsdirektör Ritva Viljanen, ordföranden för direktionen för stadsorkestern Wille Rydman och vice ordföranden Ville Sinnemäki, chefdirigent John Storgårds, ordföranden för delegationen för stadsorkestern Pasi Pirinen, stf. verkschefen för stadsorkestern, förvaltningschef Hannu Linna och direktionens sekreterare, chefen för kommunikation och marknadsföring Marianna Kankare-Loikkanen.

Utifrån ansökningshandlingarna, en jämförelse över de sökandes meriter och intervjuerna har musikmagister Gita Kadambi företräde på basis av sin utbildning, arbetserfarenhet och övriga meriter.

Gita Kadambi har avlagt musikmagisterexamen vid Sibelius-Akademin och Master of Music-examen vid högskolan London College of Music och hon har genomgått Rundradions utbildningsprogram i ledarskap vid Johtamistaidon opisto. Hon har varit musikarrangör vid Finlands Nationalopera och på Nyslotts Operafestival där hon arbetade även som biträdande direktör och producent. Hon var biträdande intendent för Radions symfoniorkester åren 2005–2010. Hon har också varit HR-chef vid Rundradions personaladministration åren 2010–2012 och HR-partner i enheten Kreativa innehåll och lösningar sedan 2012.

Av de som sökt tjänsten har Gita Kadambi den bredaste erfarenheten av administration och ledarskap och hennes kännedom om musiklivet är mångsidigast. Hon har en vidlyftig synsätt och utvecklingsvilja och hon åtnjuter stort förtroende inom orkesterbranschen. På basis av ansökningshandlingarna och intervjuerna har musikmagister Gita Kadambi företräde till tjänsten med sin utbildning, arbetserfarenhet och andra meriter.

Ansökningshandlingarna och de övriga materialen är tillgängliga vid stadsstyrelsens och stadsfullmäktiges sammanträden och dessförinnan hos beredaren.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Hannu Hyttinen, stadssekreterare, telefon: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Bilagor

1

Avoimen työpaikan tiedot, työavain 16-1-12

2

Lehti-ilmoitus 23.12.2012

3

Intendentin hakuilmoitus_General Manager.pdf

4

Hakijaluettelo intendentti

5

Sekretessbelagd (MyndOffL 24 § 1 mom. 29 p.)

6

Sekretessbelagd (MyndOffL 24 § 1 mom. 29 p.)

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Virkaan otettu

Förslagstext
Kunnallisvalitus, valtuusto

Muut hakijat

Förslagstext
Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 03.06.2013 § 655

HEL 2012-017600 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee ottaa musiikin maisteri Gita Kadambin avoinna olevaan kaupunginorkesterin intendentin virkaan 6350,00 euron suuruisen kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

Koska Kadambi ei ole kaupungin palveluksessa eikä hänen terveydellisiä tietojaan ole käytettävissä virkaan otettaessa, on päätös ehdollinen siihen asti, kun virkaan ottaminen on vahvistettu hänen terveydentilastaan saadun selvityksen perusteella. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

 

Kaupunginorkesterin johtokunta 06.05.2013 § 20

HEL 2012-017600 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginorkesterin johtokunta päätti esittää lausuntonaan kaupunginhallitukselle, että kaupunginorkesterin intendentin avoinna olevaan virkaan valitaan musiikin maisteri Gita Kadambi.

Esittelijä

Vs. virastopäällikkö

Hannu Linna

Lisätiedot

Hannu Linna, Vs. virastopäällikkö, puhelin: 358931022702

hannu.linna(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566