Helsingfors stad

Protokoll

10/2013

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/17

 

29.05.2013

 

 

 

 

 

 

§ 220

Kj / Den av ledamoten Belle Selene Xia väckta motionen om förbud för tiggare mot obehörigt uppehåll

HEL 2013-003025 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Belle Selene Xia väckta motionen vara slutligt behandlad.

Samtidigt godkände stadsfullmäktige följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter att stadsfullmäktige föreläggs alternativa framställningar om hur människor från utlandet som tjänar sitt levebröd med att tigga i Helsingfors kan erbjudas en eller flera platser där de mot en liten avgift tryggt kan övernatta, sköta sin hygien och inleda positiv växelverkan med myndigheterna och med andra stadsbor. (Thomas Wallgren)

 

Behandling

Efter att diskussion hade förts i ärendet, konstaterade ordföranden att det under diskussionen hade framställts ett understött förslag, vars godkännande hade inneburit att behandlingen av ärendet avbryts. Ordföranden uppmanade därför de följande talarna att inskränka sina yttranden till frågan om återremiss av ärendet till stadsstyrelsen. Eventuella förslag till återremiss på andra grunder skulle framställas under denna diskussion.

Efter att ha förklarat diskussionen om återremiss avslutad anförde ordföranden såsom redogörelse att ledamoten Jussi Halla-aho understödd av ledamoten Lasse Männistö under diskussionen hade föreslagit att stadsfullmäktige skulle besluta återremittera ärendet till stadsstyrelsen för ny beredning utgående från att staden ska inleda en aktiv dialog med staten och försöka främja lagstiftningsprojekt i syfte att få ett förbud mot tiggeri infört i ordningslagen.

Redogörelsen befanns vara riktig.

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som vill fortsätta behandlingen av ärendet röstar ja; vinner nej, har ledamoten Jussi Halla-ahos förslag om återremiss godkänts.

 

5 omröstningen

JA-förslag: Fortsättning
NEJ-förslag: Stadsfullmäktige återremitterar ärendet för ny beredning utgående från att staden ska inleda en aktiv dialog med staten och försöka främja lagstiftningsprojekt i syfte att få ett förbud mot tiggeri infört i ordningslagen.

Ja-röster: 52
Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jessica Karhu, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Tuuli Kousa, Essi Kuikka, Timo Laaninen, Päivi Lipponen, Eija Loukoila, Petra Malin, Silvia Modig, Elina Moisio, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Antti Möller, Laura Nordström, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Pekka Saarnio, Aura Salla, Anni Sinnemäki, Päivi Storgård, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Kaarin Taipale, Astrid Thors, Karita Toijonen, Mirka Vainikka, Thomas Wallgren, Markku Vuorinen, Anna Vuorjoki, Ville Ylikahri

Nej-röster: 28
Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Matti Enroth, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Fatbardhe Hetemaj, Rene Hursti, Nina Huru, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Terhi Koulumies, Harri Lindell, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Pia Pakarinen, Anniina Palm, Jaana Pelkonen, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Lea Saukkonen, Ilkka Taipale, Ulla-Marja Urho

Blanka: 3
Kauko Koskinen, Tomi Sevander, Johanna Sydänmaa

Frånvarande: 2
Tom Packalén, Tuomas Tuure

Stadsfullmäktige hade beslutat fortsätta behandlingen av ärendet.

Efter att ha förklarat diskussionen i själva ärendet avslutad anförde ordföranden såsom redogörelse att ledamoten Thomas Wallgren understödd av ledamoten Dan Koivulaakso under diskussionen hade föreslagit följande hemställningskläm:

Stadsfullmäktige förutsätter att stadsfullmäktige föreläggs alternativa framställningar om hur människor från utlandet som tjänar sitt levebröd med att tigga i Helsingfors kan erbjudas en eller flera platser där de mot en liten avgift tryggt kan övernatta, sköta sin hygien och inleda positiv växelverkan med myndigheterna och med andra stadsbor.

Redogörelsen befanns vara riktig.

På förslag av ordföranden godkände stadsfullmäktige först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omsröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Thomas Wallgrens förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar nej.

6 omröstningen

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att stadsfullmäktige föreläggs alternativa framställningar om hur människor från utlandet som tjänar sitt levebröd med att tigga i Helsingfors kan erbjudas en eller flera platser där de mot en liten avgift tryggt kan övernatta, sköta sin hygien och inleda positiv växelverkan med myndigheterna och med andra stadsbor.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 47
Pentti Arajärvi, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jessica Karhu, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Tuuli Kousa, Essi Kuikka, Eija Loukoila, Petra Malin, Silvia Modig, Elina Moisio, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Antti Möller, Laura Nordström, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Pekka Saarnio, Aura Salla, Tomi Sevander, Anni Sinnemäki, Päivi Storgård, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Astrid Thors, Karita Toijonen, Mirka Vainikka, Thomas Wallgren, Anna Vuorjoki, Ville Ylikahri

Nej-röster: 25
Sirpa Asko-Seljavaara, Matti Enroth, Jussi Halla-aho, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Rene Hursti, Nina Huru, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Terhi Koulumies, Harri Lindell, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Pia Pakarinen, Anniina Palm, Jaana Pelkonen, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Lea Saukkonen

Blanka: 11
Maija Anttila, Harry Bogomoloff, Juha Hakola, Kauko Koskinen, Timo Laaninen, Päivi Lipponen, Terhi Peltokorpi, Marcus Rantala, Johanna Sydänmaa, Ulla-Marja Urho, Markku Vuorinen

Frånvarande: 2
Tom Packalén, Tuomas Tuure

Stadsfullmäktige hade godkänt ledamoten Thomas Wallgrens förslag till hemställningskläm.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Matti Koskinen, stf. chef för säkerhets- och beredskapsenheten, telefon: 310 22393

matti.koskinen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Belle Selene Xian aloite

2

Äänestyslistat

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Belle Selene Xia väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Ledamoten Belle Selene Xia föreslår i sin motion att Helsingfors stad ska utreda möjligheten till förbud för tiggare mot obehörigt uppehåll. Som alternativ föreslår hon att romska tiggare ska söka tillstånd hos staden för tiggeri.

Stadsstyrelsen påpekar att EU-medborgare på basis av direktivet om unionsmedborgares fria rörlighet har rätt att uppehålla sig i Finland i tre månader utan att registrera sig. EU-medborgare som uppehåller sig i Finland i mer än tre månader måste registrera sig hos polisinrättningen på sin boningsort inom tre månader räknat från ankomstdagen. Ansökningar om uppehållstillstånd från andra än medborgare i EU/EES-länder behandlas och tillstånd beviljas av migrationsverket.

Stadsstyrelsen slog fast riktlinjer för tiggarfrågan 13.6.2011. Helsingfors är helt och hållet planlagt, och det är tillåtet att slå läger bara på platser angivna i detaljplanerna. Tillfälliga läger kräver tillstånd från markägaren, och åtgärder vidtas omedelbart mot olovliga läger. Olika förvaltningar inom stadsorganisationen agerar inom ramen för sitt verksamhetsområde och tillsammans med varandra när det gäller att bemöta romska tiggare och minska och förebygga följdverkningar av tiggeriet.

Bestämmelserna om allmän ordning är desamma i hela landet sedan 1.10.2003. Innan ordningslagen (612/2003) trädde i kraft kunde kommunerna ge bestämmelser i en ordningsstadga för att främja allmän ordning och säkerhet. Enligt ordningslagen är det förbjudet att äventyra den allmänna ordningen och säkerheten och att orsaka störning. Tiggeri är inte olagligt, och det går inte att ingripa mot tiggeriet om det inte är störande på det sätt som avses i ordningslagen.

 

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Matti Koskinen, stf. chef för säkerhets- och beredskapsenheten, telefon: 310 22393

matti.koskinen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Belle Selene Xian aloite

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Hallintokeskus

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 15.05.2013 § 150

Bordlades 15.05.2013

HEL 2013-003025 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga ärendet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Matti Koskinen, stf. chef för säkerhets- och beredskapsenheten, telefon: 310 22393

matti.koskinen(a)hel.fi

 

Kaupunginhallitus 29.04.2013 § 462

HEL 2013-003025 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Belle Selene Xian aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Matti Koskinen, turvallisuus- ja valmiusyksikön päällikkö vs., puhelin: 310 22393

matti.koskinen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566