Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

10/2013

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/22

 

29.05.2013

 

 

 

 

 

 

§ 225

Ryj / Valtuutettu Emma Karin aloite maksuttoman joukkoliikenteen laajentamisesta lasta kantoliinassa tai rintarepussa kuljettaviin

HEL 2013-001444 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Emma Karin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Kun asiassa oli käyty keskustelua, puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa oli tehty kannatettu ehdotus, jonka hyväksyminen olisi merkinnyt asian käsittelyn keskeyttämistä, minkä vuoksi puheenjohtaja kehotti seuraavia puhujia rajoittamaan puheenvuoronsa kysymykseen asian palauttamisesta kaupunginhallitukselle. Samalla oli tehtävä mahdolliset muut palautusehdotukset tämän keskustelun aikana.

Julistettuaan keskustelun asian palauttamisesta päättyneeksi puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa oli valtuutettu Leo Stranius valtuutettu Mari Holopaisen kannattamana ehdottanut, että kaupunginvaltuusto päättäisi palauttaa asian kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi siten, että oikeus maksuttomaan joukkoliikenteeseen laajennetaan kaikkiin pientä lasta kantoliinassa tai rintarepussa kuljettaviin.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken haluaa jatkaa asian käsittelyä, äänestää jaa; jos ei voittaa, on valtuutettu Leo Straniuksen palautusehdotus hyväksytty.

7 äänestys

JAA-ehdotus: Jatko
EI-ehdotus: Kaupunginvaltuusto päättää palauttaa asian uuteen valmisteluun siten, että oikeus maksuttomaan joukkoliikenteeseen laajennetaan kaikkiin pientä lasta kantoliinassa tai rintarepussa kuljettaviin.

Jaa-äänet: 46
Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Rene Hursti, Nina Huru, Seppo Kanerva, Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Harri Lindell, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Anniina Palm, Jaana Pelkonen, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Aura Salla, Lea Saukkonen, Tomi Sevander, Päivi Storgård, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Astrid Thors, Karita Toijonen, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren

Ei-äänet: 35
Maija Anttila, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Sirkku Ingervo, Helena Kantola, Jessica Karhu, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Tuuli Kousa, Essi Kuikka, Timo Laaninen, Päivi Lipponen, Eija Loukoila, Petra Malin, Silvia Modig, Elina Moisio, Antti Möller, Laura Nordström, Hannu Oskala, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Jukka Relander, Pekka Saarnio, Anni Sinnemäki, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Mirka Vainikka, Markku Vuorinen, Anna Vuorjoki, Ville Ylikahri

Tyhjä: 2
Ville Jalovaara, Johanna Sydänmaa

Poissa: 2
Tom Packalén, Tuomas Tuure

Kaupunginvaltuusto oli päättänyt jatkaa asian käsittelyä.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Emma Karin aloite

2

HSL:n lausunto 19.3.2013

3

Kaupunginvaltuuston aloitemietintö 5.5.2008 aloite 17

4

Äänestyslista

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Emma Karin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Emma Kari ja seitsemän muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että maksuton joukkoliikenne ulotetaan koskemaan kantoliinassa ja rintarepussa lastaan kuljettavia matkustajia.

Kaupunginhallitus toteaa, että samaa asiaa koskevaa aloitetta on käsitelty valtuustossa viimeksi toukokuussa 2008. Kaupunki teki Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV:lle esityksen kantoliinassa ja rintarepussa lastaan kuljettavien matkustajien oikeudesta maksuttomaan joukkoliikenteeseen. Asian tuolloiset käsittelyvaiheet ilmenevät liitteestä 3.

Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV päätyi 23.1.2009 vastauksessaan Helsingin kaupungille kielteiselle kannalle.

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän hallitus ei ole erikseen käsitellyt pientä lasta kantoliinassa tai rintarepussa kuljettavien matkustusoikeuksia.

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä hyväksyy toimialueellaan noudatettavan taksa- ja lippujärjestelmän ja päättää lippujen hinnoista. HSL valmistelee parhaillaan pitkän aikavälin tariffipoliittisia linjauksia, joissa tarkastellaan myös oikeutta maksuttomiin matkoihin. Asiasta pyydetään kaupunkien lausunnot vuoden 2013 aikana.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Emma Karin aloite

2

HSL:n lausunto 19.3.2013

3

Kaupunginvaltuuston aloitemietintö 5.5.2008 aloite 17

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Hallintokeskus

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 15.05.2013 § 164

Pöydälle 15.05.2013

HEL 2013-001444 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

 

Kaupunginhallitus 06.05.2013 § 540

HEL 2013-001444 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Emma Karin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

06.05.2013 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Vastaehdotus:
Emma Kari: Poistetaan viimeinen lause. Tilalle: "Kaupunginhallitus kannattaa oikeuden maksuttomaan joukkoliikenteeseen laajentamista kaikkiin pientä lasta kantoliinassa tai vastaavassa kuljettaviin."

Kannattajat: Sirpa Puhakka

 

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus: Poistetaan viimeinen lause. Tilalle: "Kaupunginhallitus kannattaa oikeuden maksuttomaan joukkoliikenteeseen laajentamista kaikkiin pientä lasta kantoliinassa tai vastaavassa kuljettaviin."

Jaa-äänet: 10
Jorma Bergholm, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Arja Karhuvaara, Tuomas Kurttila, Lasse Männistö, Osku Pajamäki, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen

Ei-äänet: 5
Emma Kari, Tuuli Kousa, Hannu Oskala, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Äänin 10 - 5 kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

29.04.2013 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566