Helsingfors stad

Protokoll

10/2013

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/32

 

29.05.2013

 

 

 

 

 

 

§ 235

Stj / Den av ledamoten Thomas Wallgren väckta motionen om äldreomsorgen på svenska

HEL 2012-016362 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Thomas Wallgren väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Olli Hari, stadssekreterare, telefon: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Thomas Wallgren väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Ledamoten Thomas Wallgren och 16 andra ledamöter föreslår att staden ska vidta åtgärder för att trygga tillgången till information om vårdbehovet hos de svenskspråkiga äldre och för att få rätt uppfattning om till vilken språkgrupp åldringarna hör.

Stadsstyrelsen anser principen i social- och hälsovårdsnämndens utlåtande enligt vilken man vid social- och hälsovårdsverket tryggar att tillgången och kvaliteten på tjänsterna för svenskspråkiga ska motsvara dem de finskspråkiga får vara mycket viktig.

Tillgången och kvaliteten på tjänsterna på svenska följs upp. Social- och hälsovårdsnämnden konstaterar att den återkommer till motionen och nödvändiga åtgärder när nämnden erhållit den utredning som förutsattes då stadsstyrelsens social- och hälsovårdssektion beslutade om omorganiseringen av social- och hälsovårdstjänsterna. Sektionen förutsatte att man under första halvan av år 2013 gör en utredning om hur tjänsterna och resurserna räcker till och i samband med denna också utreder hur tjänsterna på svenska räcker till.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Olli Hari, stadssekreterare, telefon: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 15.05.2013 § 189

Bordlades 15.05.2013

HEL 2012-016362 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga ärendet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Olli Hari, stadssekreterare, telefon: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

 

Kaupunginhallitus 29.04.2013 § 503

HEL 2012-016362 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Thomas Wallgrenin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.03.2013 § 60

HEL 2012-016362 T 00 00 03

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti antaa kaupunginvaltuustolle seuraavan lausunnon:

"Uudessa sosiaali- ja terveysvirastossa on sitouduttu turvaamaan suomenkielisiä palveluita vastaava ruotsinkielisten palvelujen saatavuus ja laatu. Ruotsinkieliset palvelut on integroitu osaksi muuta palvelutoimintaa, ja asiakkaan äidinkieli huomioidaan palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä. Valtaosan iäkkäiden palveluista (kuten sosiaali- ja lähityö, kotihoito, päivätoiminta ja ympärivuorokautinen hoito sekä sairaalahoito) järjestää Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut –osasto. Ensihoidon järjestämisestä on vastannut vuoden 2013 alusta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri.

Vanhusten palvelujen sosiaali- ja lähityön ruotsinkielinen tiimi on etelän palvelualueen sosiaali- ja lähityön yksikössä, josta se palvelee ruotsinkielisiä asiakkaita kaupunkitasoisesti. Kotihoidon kolme ruotsinkielistä tiimiä on myös keskitetty eteläiselle palvelualueelle, jossa asuu eniten ruotsinkielistä vanhusväestöä.

Lautakunta toteaa lisäksi, että se palaa aloitteeseen ja tarvittaviin toimiin siinä yhteydessä, kun lautakunta on saanut selvityksen joka edellytettiin kun kh:n sosiaali- ja terveysjaosto päätti sosiaali- ja terveyspalveluiden uudelleen järjestelyistä. Jaosto edellytti, että vuoden 2013 ensimmäisen puoliskon aikana tehdään selvitys palvelujen ja resurssien riittävyydestä ja siinä yhteydessä tehdään myös selvitys ruotsinkielisten palvelujen riittävyydestä.

Lautakunnan käsityksen mukaan myös ruotsinkielisten vanhusten kotipalvelujen osalta em. selvityksestä tulee ilmetä:

- miten monta ruotsinkielistä vanhusta asuu neljällä eri palvelualueella

- montako heistä saa kotihoitoa ja montako heistä saa kotihoitoa ruotsinkielellä

- mihin täsmätoimiin aiotaan ryhtyä jotta voidaan vastata ruotsinkielisen kotihoidon tarpeeseen ja

- miten puhelinpalvelut vastaavat ruotsinkielisen vanhusväestön tarpeisiin.

Terveysvaikutusten arviointi

Palvelu omalla äidinkielellä on perustuslaillinen oikeus ja tärkeä hoidon laatutekijä ja merkitykseltään keskeinen esimerkiksi muistisairaille. Palvelutarpeiden jatkuva seuranta ja ennakointi auttavat turvaamaan ruotsinkielisten palveluiden saatavuuden ja laadun."

Käsittely

19.03.2013 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Lautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksesta poiketen jäsen Brettschneiderin esittämän vastaehdotuksen:

"Päätösehdotuksen nykyinen teksti loppuu toisen kappaleen lauseella "Kotihoidon kolme ruotsinkielistä tiimiä...." ja päättyy kappaleella: Lautakunta toteaa lisäksi että se palaa aloitteeseen ja tarvittaviin toimiin siinä yhteydessä kun lautakunta on saanut selvityksen joka edellytettiin kun kh:n sosiaali-ja terveysjaosto päätti sosiaali- ja   terveyspalveluiden uudelleen järjestelyistä.
Jaosto edellytti että vuoden 2013 ensimmäisen  puoliskon aikana tehdään selvitys palvelujen ja resurssien  riittävyydestä ja siinä yhteydessä tehdään myös selvitys ruotsinkielisten palvelujen riittävyydestä.
Lautakunnan käsityksen mukaan myös ruotsinkielisten vanhusten kotipalvelujen osalta em selvityksestä tulee ilmetä
  - miten monta ruotsinkielistä vanhusta asuu neljällä eri palvelualueella
  - montako heistä saa kotihoitoa ja montako heistä saa kotihoitoa ruotsinkielellä
  - mihin täsmätoimiin aiotaan ryhtyä jotta voidaan vastata ruotsinkielisen kotihoidon tarpeeseen
- miten puhelinpalvelut vastaavat ruotsinkielisen vanhusväestön tarpeisiin."

26.02.2013 Pöydälle

Esittelijä

virastopäällikkö

Matti Toivola

Lisätiedot

Säde Pitkänen, ruotsinkielisten palvelujen koordinaattori, puhelin: 310 47380

sade.pitkanen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566