Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

10/2013

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/32

 

29.05.2013

 

 

 

 

 

 

§ 235

Stj / Valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite ruotsinkielisestä vanhustenhoidosta

HEL 2012-016362 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Thomas Wallgrenin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Thomas Wallgrenin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Thomas Wallgren ja 16 muuta valtuutettua esittävät, että kaupunki ryhtyy toimenpiteisiin, joilla turvataan tiedonsaanti ruotsinkielisten vanhusten hoidontarpeesta ja joilla mahdollistetaan vanhusten kielimerkinnän oikeellisuus. 

Kaupunginhallitus pitää erittäin tärkeänä sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunnossa mainittua periaatetta, jonka mukaan sosiaali- ja terveysvirastossa turvataan suomenkielisiä palveluja vastaava ruotsinkielisten palvelujen saatavuus ja laatu.

Ruotsinkielisten palvelujen saatavuutta ja laatua seurataan. Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa palaavansa aloitteeseen ja tarvittaviin toimiin siinä yhteydessä, kun lautakunta on saanut selvityksen, joka edellytettiin kun kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveysjaosto päätti sosiaali- ja terveyspalvelujen uudelleen järjestelyistä. Jaosto edellytti, että vuoden 2013 ensimmäisen puoliskon aikana tehdään selvitys palvelujen ja resurssien riittävyydestä ja siinä yhteydessä tehdään myös selvitys ruotsinkielisten palvelujen riittävyydestä.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Hallintokeskus

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 15.05.2013 § 189

Pöydälle 15.05.2013

HEL 2012-016362 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

 

Kaupunginhallitus 29.04.2013 § 503

HEL 2012-016362 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Thomas Wallgrenin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.03.2013 § 60

HEL 2012-016362 T 00 00 03

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti antaa kaupunginvaltuustolle seuraavan lausunnon:

"Uudessa sosiaali- ja terveysvirastossa on sitouduttu turvaamaan suomenkielisiä palveluita vastaava ruotsinkielisten palvelujen saatavuus ja laatu. Ruotsinkieliset palvelut on integroitu osaksi muuta palvelutoimintaa, ja asiakkaan äidinkieli huomioidaan palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä. Valtaosan iäkkäiden palveluista (kuten sosiaali- ja lähityö, kotihoito, päivätoiminta ja ympärivuorokautinen hoito sekä sairaalahoito) järjestää Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut –osasto. Ensihoidon järjestämisestä on vastannut vuoden 2013 alusta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri.

Vanhusten palvelujen sosiaali- ja lähityön ruotsinkielinen tiimi on etelän palvelualueen sosiaali- ja lähityön yksikössä, josta se palvelee ruotsinkielisiä asiakkaita kaupunkitasoisesti. Kotihoidon kolme ruotsinkielistä tiimiä on myös keskitetty eteläiselle palvelualueelle, jossa asuu eniten ruotsinkielistä vanhusväestöä.

Lautakunta toteaa lisäksi, että se palaa aloitteeseen ja tarvittaviin toimiin siinä yhteydessä, kun lautakunta on saanut selvityksen joka edellytettiin kun kh:n sosiaali- ja terveysjaosto päätti sosiaali- ja terveyspalveluiden uudelleen järjestelyistä. Jaosto edellytti, että vuoden 2013 ensimmäisen puoliskon aikana tehdään selvitys palvelujen ja resurssien riittävyydestä ja siinä yhteydessä tehdään myös selvitys ruotsinkielisten palvelujen riittävyydestä.

Lautakunnan käsityksen mukaan myös ruotsinkielisten vanhusten kotipalvelujen osalta em. selvityksestä tulee ilmetä:

- miten monta ruotsinkielistä vanhusta asuu neljällä eri palvelualueella

- montako heistä saa kotihoitoa ja montako heistä saa kotihoitoa ruotsinkielellä

- mihin täsmätoimiin aiotaan ryhtyä jotta voidaan vastata ruotsinkielisen kotihoidon tarpeeseen ja

- miten puhelinpalvelut vastaavat ruotsinkielisen vanhusväestön tarpeisiin.

Terveysvaikutusten arviointi

Palvelu omalla äidinkielellä on perustuslaillinen oikeus ja tärkeä hoidon laatutekijä ja merkitykseltään keskeinen esimerkiksi muistisairaille. Palvelutarpeiden jatkuva seuranta ja ennakointi auttavat turvaamaan ruotsinkielisten palveluiden saatavuuden ja laadun."

Käsittely

19.03.2013 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Lautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksesta poiketen jäsen Brettschneiderin esittämän vastaehdotuksen:

"Päätösehdotuksen nykyinen teksti loppuu toisen kappaleen lauseella "Kotihoidon kolme ruotsinkielistä tiimiä...." ja päättyy kappaleella: Lautakunta toteaa lisäksi että se palaa aloitteeseen ja tarvittaviin toimiin siinä yhteydessä kun lautakunta on saanut selvityksen joka edellytettiin kun kh:n sosiaali-ja terveysjaosto päätti sosiaali- ja   terveyspalveluiden uudelleen järjestelyistä.
Jaosto edellytti että vuoden 2013 ensimmäisen  puoliskon aikana tehdään selvitys palvelujen ja resurssien  riittävyydestä ja siinä yhteydessä tehdään myös selvitys ruotsinkielisten palvelujen riittävyydestä.
Lautakunnan käsityksen mukaan myös ruotsinkielisten vanhusten kotipalvelujen osalta em selvityksestä tulee ilmetä
  - miten monta ruotsinkielistä vanhusta asuu neljällä eri palvelualueella
  - montako heistä saa kotihoitoa ja montako heistä saa kotihoitoa ruotsinkielellä
  - mihin täsmätoimiin aiotaan ryhtyä jotta voidaan vastata ruotsinkielisen kotihoidon tarpeeseen
- miten puhelinpalvelut vastaavat ruotsinkielisen vanhusväestön tarpeisiin."

26.02.2013 Pöydälle

Esittelijä

virastopäällikkö

Matti Toivola

Lisätiedot

Säde Pitkänen, ruotsinkielisten palvelujen koordinaattori, puhelin: 310 47380

sade.pitkanen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566