Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

10/2013

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Stj/12

 

29.05.2013

 

 

 

 

 

 

§ 215

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston jäsenen valinta

HEL 2012-015817 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti

1.     myöntää Risto Rankille vapautuksen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston jäsenen luottamustoimesta ja

2.     valita Aatos Hallipellon uudeksi jäseneksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti todeta, että uuden jäsenen henkilökohtaisena varajäsenenä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustossa on Lea-Riitta Mattila. 

Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Ranki Risto eronpyyntö HUS valtuuston jäsenyydestä

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Risto Rankille vapautuksen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston jäsenen luottamustoimesta ja

2.     valita _____________ uudeksi jäseneksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee todeta, että uuden jäsenen henkilökohtaisena varajäsenenä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustossa on Lea-Riitta Mattila. 

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

 

Esittelijä

Risto Ranki (Kok.) pyytää (15.5.2013) vapautusta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston jäsenen luottamustoimesta luottamustehtävien uudelleen järjestelyjen vuoksi.

Kaupunginvaltuusto valitsi 30.1.2013 Risto Rankin jäseneksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon vuonna 2013 alkavaksi toimikaudeksi. Kaupunginvaltuuston on valittava uusi jäsen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.  

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Ranki Risto eronpyyntö HUS valtuuston jäsenyydestä

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Taloushallintopalvelu

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 20.05.2013 § 599

HEL 2012-015817 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Risto Rankille vapautuksen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston jäsenen luottamustoimesta ja 

2.     valita _____________ uudeksi jäseneksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee todeta, että uuden jäsenen henkilökohtaisena varajäsenenä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustossa on Lea-Riitta Mattila. 

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

 

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566