Helsingfors stad

Protokoll

10/2013

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/22

 

29.05.2013

 

 

 

 

 

 

§ 225

Ryj / Den av ledamoten Emma Kari väckta motionen om utvidgad avgiftsfri kollektivtrafik för passagerare med ett barn i bärsjal eller bärsele

HEL 2013-001444 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Emma Kari väckta motionen vara slutligt behandlad.

Behandling

Efter att diskussion hade förts i ärendet, konstaterade ordföranden att det under diskussionen hade framställts ett understött förslag, vars godkännande hade inneburit att behandlingen av ärendet avbryts. Ordföranden uppmanade därför de följande talarna att inskränka sina yttranden till frågan om återremiss av ärendet till stadsstyrelsen. Eventuella förslag till återremiss på andra grunder skulle framställas under denna diskussion.

Efter att ha förklarat diskussionen om återremiss avslutad anförde ordföranden såsom redogörelse att ledamoten Leo Stranius understödd av ledamoten Mari Holopainen under diskussionen hade föreslagit att ärendet skulle återremitteras till stadsstyrelsen för ny beredning utgående från att den avgiftsfria kollektivtrafiken utvidgas så att den gäller för alla som bär småbarn i bärsjal eller bärsele.

Redogörelsen befanns vara riktig.

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som vill fortsätta behandlingen av ärendet röstar ja; vinner nej, har ledamoten Leo Stranius förslag om återremiss godkänts.

7 omröstningen

JA-förslag: Fortsättning
NEJ-förslag: Stadsfullmäktige beslutar återremittera ärendet för ny beredning utgående från att den avgiftsfria kollektivtrafiken utvidgas så att den gäller för alla som bär småbarn i bärsjal eller bärsele.

Ja-röster: 46
Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Rene Hursti, Nina Huru, Seppo Kanerva, Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Harri Lindell, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Anniina Palm, Jaana Pelkonen, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Aura Salla, Lea Saukkonen, Tomi Sevander, Päivi Storgård, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Astrid Thors, Karita Toijonen, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren

Nej-röster: 35
Maija Anttila, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Sirkku Ingervo, Helena Kantola, Jessica Karhu, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Tuuli Kousa, Essi Kuikka, Timo Laaninen, Päivi Lipponen, Eija Loukoila, Petra Malin, Silvia Modig, Elina Moisio, Antti Möller, Laura Nordström, Hannu Oskala, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Jukka Relander, Pekka Saarnio, Anni Sinnemäki, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Mirka Vainikka, Markku Vuorinen, Anna Vuorjoki, Ville Ylikahri

Blanka: 2
Ville Jalovaara, Johanna Sydänmaa

Frånvarande: 2
Tom Packalén, Tuomas Tuure

Stadsfullmäktige hade beslutat fortsätta behandlingen av ärendet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Emma Karin aloite

2

HSL:n lausunto 19.3.2013

3

Kaupunginvaltuuston aloitemietintö 5.5.2008 aloite 17

4

Äänestyslista

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Emma Kari väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Ledamoten Emma Kari och 7 andra ledamöter föreslår i sin motion att den avgiftsfria kollektivtrafiken ska utvidgas så att den gäller också för passagerare som bär barn i bärsjal eller bärsele.

Stadsstyrelsen konstaterar att en motion med samma tema senast har behandlats i fullmäktige i maj 2008. Staden gjorde ett förslag till Huvudstadsregionens samarbetsdelegation SAD om rätt till avgiftsfri kollektivtrafik för de passagerare som bär sitt barn i bärsjal eller bärsele. Behandlingsfaserna för ärendet vid tidpunkten framgår av bilaga 3.

Huvudstadsregionens samarbetsdelegation SAD gav Helsingfors stad ett negativt svar 23.1.2009.

Styrelsen för samkommunen Helsingforsregionens trafik har inte separat behandlat de passagerarnas rätter som bär småbarn i bärsjal eller bärsele.

Samkommunen Helsingforsregionens trafik godkänner det taxe- och biljettsystem som används i HRT:s verksamhetsområde och beslutar om biljettpriserna. HRT bereder för närvarande långvariga tariffpolitiska riktlinjer och samtidigt granskas också rätten till avgiftsfria resor. Städerna får ge utlåtande om frågan år 2013.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Emma Karin aloite

2

HSL:n lausunto 19.3.2013

3

Kaupunginvaltuuston aloitemietintö 5.5.2008 aloite 17

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Hallintokeskus

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 15.05.2013 § 164

Bordlades 15.05.2013

HEL 2013-001444 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga ärendet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

 

Kaupunginhallitus 06.05.2013 § 540

HEL 2013-001444 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Emma Karin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

06.05.2013 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Vastaehdotus:
Emma Kari: Poistetaan viimeinen lause. Tilalle: "Kaupunginhallitus kannattaa oikeuden maksuttomaan joukkoliikenteeseen laajentamista kaikkiin pientä lasta kantoliinassa tai vastaavassa kuljettaviin."

Kannattajat: Sirpa Puhakka

 

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus: Poistetaan viimeinen lause. Tilalle: "Kaupunginhallitus kannattaa oikeuden maksuttomaan joukkoliikenteeseen laajentamista kaikkiin pientä lasta kantoliinassa tai vastaavassa kuljettaviin."

Jaa-äänet: 10
Jorma Bergholm, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Arja Karhuvaara, Tuomas Kurttila, Lasse Männistö, Osku Pajamäki, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen

Ei-äänet: 5
Emma Kari, Tuuli Kousa, Hannu Oskala, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Äänin 10 - 5 kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

29.04.2013 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566