Helsingfors stad

Protokoll

10/2013

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/16

 

29.05.2013

 

 

 

 

 

 

§ 219

Kj / Den av ledamoten Kati Peltola väckta motionen om ökad tillgång till öppna data

HEL 2012-016886 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Kati Peltola väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Marko Karvinen, strategichef, telefon: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

Bilagor

1

Peltola Kati valtuustoaloite Kvsto 12.12.2012 asia 18

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Kati Peltola väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Ledamoten Kati Peltola och 8 andra ledamöter föreslår i sin motion att staden ska utveckla den öppna utvärderingen av sin verksamhet i enlighet med principerna i motionen. Enligt motionen gör de nuvarande datasystemen det möjligt att publicera motiveringar till och konsekvenser av beslutsförslag. Som exempel nämns antalet personer som använder tjänster, kostnaderna för tjänster, de anställdas och lokalernas andel av kostnaderna och uppföljning av enskilda projekt i investeringsplanen.

Stadsstyrelsen framhåller att till det som betonats av stadsfullmäktige och stadsstyrelsen de senaste åren hör att stadens datalager ska offentliggöras och öppna data utnyttjas i både beslutsfattandet och tjänsteutvecklingen. 

Följande tre stycken ingår i budgeten för år 2013, som är godkänd av stadsfullmäktige: Projektet Helsinki Region Infoshare, www.hri.fi, gör städernas informationsmaterial och annat informationsmaterial tillgängligt för alla. Materialet får användas fritt och gratis. Tjänsten utvecklas och informationsutbudet ökas hela tiden bl.a. utifrån användarnas erfarenheter. Avsikten är att det redan vid utgången av år 2012 ska finnas en stor mängd statistik och annan offentlig information om Helsingforsregionen och om kommunerna och olika områden i regionen i form av öppna data.

Syftet med IT-programmet är att stärka stadens digitala informationsbas och bygga ut de datalager med grundläggande information som är gemensamma för hela staden. Projektet Helsinki Region Infoshare ger en modell för hur information kan göras tillgänglig och innebär att offentlig information om Helsingfors och hela regionen kan distribueras för allmänt bruk efter att projektet har blivit en grundläggande tjänst år 2013.

Projektet Helsinki Region Infoshare, öppna regionala data, gör det möjligt att lätt och snabbt få information via internet och ökar informationssökningen enligt självbetjäningsprincipen, vilket sparar tid och möda för alla parter. Tack vare att informationen är öppen kan ett brett förvaltningsövergripande deltagande och samarbete bedrivas och informationen få användas av andra också för kommersiella ändamål.

Ramen för förslaget till budget för år 2014 och anvisningar om hur budgetförslaget och förslaget till ekonomiplan för åren 2014–2016 ska utarbetas godkändes av stadsstyrelsen 25.3.2013. Stadsstyrelsen anser enligt dessa att alla förvaltningar bör främja öppen och fri informationsdelning genom att öppna sina offentliga datalager så att de blir fritt tillgängliga. Förvaltningarna bör beakta den målarkitektur och den projektstyrning som är gemensamma för hela staden och när de gör nyanskaffningar se till att applikationerna har öppna gränssnitt och är kompatibla.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Marko Karvinen, strategichef, telefon: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

Bilagor

1

Peltola Kati valtuustoaloite Kvsto 12.12.2012 asia 18

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Hallintokeskus

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 15.05.2013 § 149

Bordlades 15.05.2013

HEL 2012-016886 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga ärendet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Marko Karvinen, strategichef, telefon: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

 

Kaupunginhallitus 29.04.2013 § 461

HEL 2012-016886 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Kati Peltolan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566