Helsingfors stad

Protokoll

10/2013

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/33

 

29.05.2013

 

 

 

 

 

 

§ 236

Sj / Den av ledamoten Sami Muttilainen väckta motionen om en ungdomsgård i Kronbergsstranden

HEL 2013-000696 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Sami Muttilainen väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Leena Mickwitz, stadssekreterare, telefon: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Sami Muttilainen väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Ledamoten Sami Muttilainen och 21 andra ledamöter konstaterar i sin motion att ungdomar ska kunna samlas även under sin fritid. Staden bör se till att det byggs ändamålsenliga lokaler för ungdomar i det kommande bostadsområdet i Kronbergsstranden.

Stadsstyrelsen konstaterar att man även på nya områden bör erbjuda ungdomar möjligheter till verksamhet och platser där de kan samlas. Samtidigt bör man effektivera användningen av verksamhetslokalerna. Sambruk och uppförande av nya lokaler som gemensamma projekt kan erbjuda lösningar som samtidigt ökar interaktionen mellan invånare i olika ålder. I Kronbergsstranden bygger man bl.a. ett servicekvarter där man placerar skola, daghem och lekpark. Vid planeringen av dessa lokaler kan man beakta ungdomarnas och ungdomsarbetets behov och förverkliga lokallösningarna i samarbete med de andra förvaltningarna. Man har emellertid ännu inte fått några exakta befolkningsprognoser för Kronbergsstranden, så lösningarna och ett noggrannare planeringsarbete får vänta tills befolkningsprognoserna blivit mer exakta.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Leena Mickwitz, stadssekreterare, telefon: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 15.05.2013 § 202

Bordlades 15.05.2013

HEL 2013-000696 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga ärendet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Leena Mickwitz, stadssekreterare, telefon: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

 

Kaupunginhallitus 29.04.2013 § 516

HEL 2013-000696 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Sami Muttilaisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

 

Talous- ja suunnittelukeskus 11.4.2013

HEL 2013-000696 T 00 00 03

Valtuutettu Sami Muttilainen esittää, että kaupungin tulee huolehtia Kruunuvuorenrantaan nuorisolle asialliset tilat asuinalueen rakentumisen varhaisessa vaiheessa. Talous- ja suunnittelukeskus on samaa mieltä siitä, että nuoria ei saa unohtaa. Lapset, nuoret ja nuoret aikuiset tarvitsevat yhteiskunnan poikkihallinnollista tukea eikä tuen tarve useinkaan pääty täysi-ikäisyyteen. Nuorisoa tulisi integroida yhteiskuntaan tärkeiden aikuissuhteiden kautta sekä pitkäaikaisten harrastusten ja opiskelujen kautta. Talous- ja suunnittelukeskus pitää hyvänä nuorisoasiainkeskuksen lähiörahastohanke-ehdotuksissa näkyvää aikomusta lisätä sukupolvien välisiä vuorovaikutusmahdollisuuksia. Nuorisotaloja tulisi avata laajemmin kaikkien ikäryhmien käyttöön, jotta vuorovaikutus ja kanssakäyminen sukupolvirajojen yli mahdollistuisi myös siellä. Uusia pelkästään yhden ikäryhmän käyttöön tarkoitettuja taloja ei tulisi Helsingissä enää rakentaa.

Kaupungin strategiaohjelmaehdotuksen mukaan tilojen yhteiskäyttöä tulisi lisätä. Kaupungin olisi löydettävä kaikkien tilojensa käytössä uusia tapoja tehostamiselle. Tiloja tulisi pystyä jakamaan joustavasti sekä käyttämään limittäin ja eri tavoin. Nuorisoasiainkeskuksen toiminta painottuu esimerkiksi iltoihin ja viikonloppuihin, jolloin mm. koulutilaa on paljon vajaakäytöllä. Tilojen tehokas yhteiskäyttö auttaa kaupunkia pääsemään talous- ja ympäristötavoitteisiinsa. Kiinteistökannan kasvattaminen johtaa käyttötalouden entistä suurempaan menojen kasvuun ja se vaatisi tulojen lisääntymistä paljon nykyistä kasvuvauhtia nopeammin. Kiinteistökannan koko vaikuttaa merkittävästi myös mahdollisuuksiin vähentää ympäristökuormitusta.

Strategiaohjelmaehdotuksessa on tavoitteena, että strategiakaudella kaupungin käytössä oleva tilamäärä ei kasva ja vuotuinen investointiraami on 435 milj. euroa. Taloudellinen tilanne vaatii tarkastelemaan kaikkia uusia investointihankkeita hyvin kriittisesti. Talous- ja suunnittelukeskus valmisteleekin 10-vuotisen investointisuunnitelman tulevan päätöksenteon pohjaksi.

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa vielä, että kaupungin käytännön mukaisesti tilakeskus vastaa tilojen hankinnasta kaupungin palveluita tuottaville yksiköille. Nuorisoasiainkeskus, tarvitessaan uusia tiloja, tekee tarpeen kuvauksen tilakeskukselle taloudellisen liikkumavaransa puitteissa. Tilakeskuksen tehtävä on järjestää sille sopivat toimitilat.

Kruunuvuorenrantaan rakentuu 2020-luvun puoliväliin mennessä asuntoja noin 11 000 helsinkiläiselle. Haakoninlahden alueelle rakennetaan koulu, jonka yhteydessä on päiväkoti ja leikkipuisto sekä liikuntahalli liikuntapuistoineen. Nuorisoasiakeskuksen mukaan Kruunuvuorenrannan nuorisopalvelut toteutetaan edellä mainituissa muiden hallinnoimissa tiloissa sekä Laajasalon nuorisotiloja käyttäen eikä Kruunuvuorenrannan omalle nuorisotalolle ole tarvetta.

Lisätiedot

Anu Turunen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25712

anu.turunen(a)hel.fi

 

Kiinteistölautakunta 04.04.2013 § 155

HEL 2013-000696 T 00 00 03

Päätös

Lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kiinteistölautakunta toteaa, että kiinteistötoimi toteuttaa tai hankkii hallintokuntien käyttöön huonetiloja kaupunginhallituksen hyväksymien tilahankkeiden käsittelyohjeiden mukaisella tavalla.

Tilakeskus tulee hankkimaan Kruunuvuorenrantaan mahdollisesti toteutettavat nuorisotilat nuorisoasiainkeskuksen / nuorisolautakunnan hyväksymän tarvepäätöksen mukaisesti sekä käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa.

Esittelijä

vs. tilakeskuksen päällikkö

Markku Metsäranta

Lisätiedot

Erik Nieminen, kehittämisinsinööri, puhelin: 310 40355

erik.nieminen(a)hel.fi

 

Nuorisolautakunta 21.03.2013 § 29

HEL 2013-000696 T 00 00 03

Päätös

Nuorisolautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Laajasalon länsiosaan rakennettava Kruunuvuorenranta tulee koostumaan kahdeksasta osa-alueesta, jotka ovat Borgströminmäki, Gunnillankallio, Kaitalahti, Kruunuvuori, Hopealaakso, Haakoninlahti, Koirasaaret ja Stansvikinnummi. Asuntorakentaminen aloitetaan Gunillankallion alueella kuluvan vuoden aikana ja Borgströminmäellä pari vuotta myöhemmin. Koko alueen arvioidaan valmistuvan 2020-luvun puoliväliin mennessä, jolloin merellisellä alueella asuu noin 11 000 helsinkiläistä.

Tarkkoja väestöennusteita Kruunuvuorenrannan alueesta ei vielä ole saatavilla. Gunillankallion ja Borgströminmäen osa-alueille on suunniteltu koteja yhteensä noin 2 500 – 2 900 asukkaalle. Haakoninlahdesta tulee Kruunuvuorenrannan keskus ja asuntoja noin 4 500 asukkaalle. Alueelle tullaan rakentamaan peruskoulu ja liikuntahalli. Kruunuvuorenrannan alueen toinen koulu tulee sijoittumaan Hopealaakson osa-alueelle, johon sijoittuu noin 600 henkilön asunnot. Muiden osa-alueiden kohdalla ei väestön määrää liittyviä arvioita ole saatavilla. Vuoteen 2018 mennessä arvioidaan koko Kruunuvuorenrannan alueella asuvan noin 4 500 uutta asukasta.

Nuorten määrän kasvua voidaan karkeasti arvioida Laajasalon peruspiirin väestöennusteen avulla. Kaupungin tietokeskuksen mukaan näissä luvuissa on tässä vaiheessa huomioitu Kruunuvuorenrannan rakentaminen (lähde: aluesarjat 2012).

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

9 – 12 v.

715

715

760

799

868

913

942

1 009

1 092

1 143

13 – 15 v.

554

533

533

530

563

593

697

740

795

789

16 – 18 v.

608

563

542

551

569

601

614

646

687

771

9 – 18 v.

1 877

1 811

1 835

1 880

2 000

2 107

2 253

2 395

2 574

2 703

 

 

Laajasalon nuorisotalo sijaitsee Yliskylässä noin kahden kilometrin päässä Gunillankallion ja Borgströminmäen osa-alueista. Haakoninlahdelta nuorisotalolle on matkaa noin neljä kilometriä. Laajasalon nuorisotalossa on hyvät tilat ja toimintamahdollisuudet, mm. skeittiramppi salissa, neliöitä talossa on n. 500 m2. Yliskylän aluetta tullaan lähivuosina kehittämään mm. rakentamalla uusi ostoskeskus ja kirjasto. Yliskylästä suunnitellaan koko Laajasalon alueen keskusta ja mm. Kruunuvuorenrannan terveys- ja sosiaalipalvelut sijoittuvat pääosin Yliskylän alueelle. Osa laajasalolaisille nuorille suunnatuista palveluista on tarkoituksenmukaista jatkossa keskittää nykyiseen nuorisotaloon.

Kruunuvuorenrannan alueelle tarvitaan kuitenkin myös omia palveluita ja toimintamahdollisuuksia nuorille. Haakoninlahden alueelle tulee eniten asutusta ja se tulee olemaan koko Kruunuvuorenrannan keskus. Alueelle rakennetaan koulu, jonka yhteydessä on päiväkoti ja leikkipuisto. Lisäksi Haakoninlahteen on suunnitteilla liikuntahalli. Nuorisotyön kannalta Haakoninlahti on ideaalinen alue nuorten tilalle.

Valmisteilla olevassa strategiaohjelmassa vuosille 2013 – 2016 ja vuoden 2013 talousarvion noudattamisohjeissa korostetaan kaupungin toimitilojen käytön tehostamista. Tavoitteena on vähentää tilakustannusten osuutta palvelujen kokonaiskustannuksista. Tilojen yhteiskäyttö ja uusien tilojen toteuttaminen yhteishankkeina ovat myös keinoja lisätä vuorovaikutusta eri-ikäisten asukkaiden välillä ja lisäksi se on kustannustehokasta.

Haakoninlahden palvelukortteli, jossa koulu, päiväkoti ja leikkipuisto sijaitsevat, on suunniteltu valmistuvan 2017 – 2018. Liikuntahallin valmistuminen? Näiden tilojen suunnittelussa on tarkoituksenmukaista huomioida nuorten ja nuorisotyön tarpeet. Koska tarkkoja väestöennusteita Kruunuvuorenrannan alueesta ei vielä ole saatavilla, on rakennettavan nuorisotoimen toimipisteen kokoa ja muotoa syytä tarkastella väestöennusteiden tarkentuessa ja tällöin selvitetään, millaiset tilat parhaiten palvelisivat nuorten tarpeita. Tilaratkaisut toteutetaan yhdessä muiden hallintokuntien kanssa. Hallintokuntien yhteishankkeet lisäävät vuorovaikutusta toimijoiden välillä ja tukevat moniammatillista yhteistyötä eri ammattiryhmien välillä. Nuorisotyöntekijöillä on osaamista nuorten vaikuttamismahdollisuuksien edistämisessä ja yhteistilojen kautta nuorisotyöhön saadaan lisää keinoja nuorten vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseen myös muiden kuin nuorisotyön palvelujen osalta.

Käsittely

21.03.2013 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti esitystään seuraavasti:

- kohdassa 8 oleva virke "Kruunuvuorenrantaan ei ole tarpeellista eikä tarkoituksenmukaista rakentaa omaa nuorisotilaa vaan suunnitella nuorten vapaa-ajantoimintaa varten tilat koulun yhteyteen." muutetaan muotoon "Koska tarkkoja väestöennusteita Kruunuvuorenrannan alueesta ei vielä ole saatavilla, on rakennettavan nuorisotoimen toimipisteen kokoa ja muotoa syytä tarkastella väestöennusteiden tarkentuessa ja tällöin selvitetään, millaiset tilat parhaiten palvelisivat nuorten tarpeita. Tilaratkaisut toteutetaan yhdessä muiden hallintokuntien kanssa."

Esittelijä

va. osastopäällikkö

Merja Hovi

Lisätiedot

Merja Hovi, va. osastopäällikkö, puhelin: 310 89054

merja.hovi(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566