Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

10/2013

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/18

 

29.05.2013

 

 

 

 

 

 

§ 221

Ryj / Valtuutettu Pekka Saarnion aloite HSL:n ostamien liikennepalvelujen työolojen selvittämisestä

HEL 2012-013813 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Pekka Saarnion aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Pekka Saarnion valtuustoaloite

2

HS:Ln lausunto 7.3.2013

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Pekka Saarnion aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Pekka Saarnio ja kuusi muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Helsinki edellyttäisi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) selvittävän ostamiensa liikennepalvelujen työolot sekä työlainsäädännön ja työehtosopimusten noudattamisen.

Kaupunginhallitus viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että HSL noudattaa toiminnassaan lakia tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuista ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (tilaajavastuulaki). Sopimuskumppaneilta vaaditaan lain mukaiset selvitykset työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta ja muista keskeisistä sopimusehdoista. Liikennöitsijät huolehtivat työntekijöidensä työajan seurannasta. HSL:llä ei ole oikeutta tarkastella kuljettajakohtaisia lokitietoja matkakorttijärjestelmästä.

HSL:n tietoon ei ole tullut tapauksia, joissa liikenteenharjoittajat olisivat jättäneet noudattamatta työlainsäädäntöä tai työehtosopimuksia. Mikäli väärinkäytöksiä ilmenee, HSL voi tarvittaessa informoida työsuojelupiiriä asiasta.

Kaupunginhallitus katsoo, että HSL on toiminnassaan ja liikennöintisopimustensa ehdoissa ottanut riittävällä tavalla huomioon bussiliikenteen työolojen seurantaan liittyvät asiat.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Pekka Saarnion valtuustoaloite

2

HS:Ln lausunto 7.3.2013

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Hallintokeskus

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 15.05.2013 § 153

Pöydälle 15.05.2013

HEL 2012-013813 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

 

Kaupunginhallitus 29.04.2013 § 465

HEL 2012-013813 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Pekka Saarnion aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566