Helsingfors stad

Protokoll

7/2013

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/8

 

10.04.2013

 

 

 

 

 

 

§ 113

Lån till Helsinki Stadion Management Oy

HEL 2012-016249 T 02 05 03 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag bevilja Helsinki Stadion Management Oy ett lån på 214 800 euro ur fonden för idrotts- och friluftsanläggningar för finansiering av projektet med konstgjord gräsbeläggning på Smedjebackaplanen på följande villkor:

Löptid: Lånet ska återbetalas i lika stora amorteringar inom 10 år.

Ränta: Räntan på lånet motsvarar grundräntan.

Säkerhet: Låntagaren överlåter som säkerhet pantsedlar som är intecknade i fastigheten och som åtnjuter förmånsrätt motsvarande 90 % av det av fastighetskontoret fastställda anskaffningsvärdet eller en annan säkerhet godkänd av ekonomi- och planeringscentralen.

Dessutom gäller de allmänna låne- och pantsättningsvillkor som stadsstyrelsen fattade beslut om 10.12.2001.

Behandling

Stadsfullmäktige beslutade konstatera att ledamoten Paavo Arhinmäki var jävig och inte deltog i behandlingen av ärendet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Eija Venetkoski-Kukka, lånechef, telefon: 310 36329

eija.venetkoski-kukka(a)hel.fi

Bilagor

1

Lainahakemus Pajamäen kenttäalue

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Hakija

Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar bevilja Helsinki Stadion Management Oy ett lån på 214 800 euro ur fonden för idrotts- och friluftsanläggningar för finansiering av projektet med konstgjord gräsbeläggning på Smedjebackaplanen på följande villkor:

Löptid: Lånet ska återbetalas i lika stora amorteringar inom 10 år.

Ränta: Räntan på lånet motsvarar grundräntan.

Säkerhet: Låntagaren överlåter som säkerhet pantsedlar som är intecknade i fastigheten och som åtnjuter förmånsrätt motsvarande 90 % av det av fastighetskontoret fastställda anskaffningsvärdet eller en annan säkerhet godkänd av ekonomi- och planeringscentralen.

Dessutom gäller de allmänna låne- och pantsättningsvillkor som stadsstyrelsen fattade beslut om 10.12.2001.

Sammandrag

Projektet med konstgjord gräsbeläggning på Smedjebackaplanen är gemensamt för Helsinki Stadion Management Oy, Pajamäen Palloveikot ry och HJK-Juniorit ry. Fotbollshallen som byggdes på Smedjebackaplanen i ett samprojekt mellan idrottsverket och föreningarna revs år 2010. Det aktuella projektet förbättrar väsentligt vinterförhållandena för fotbollsträning i och med att avsikten är att utöver att anlägga fotbollsplanen också bygga en fotbollshall i området. Idrottsnämnden fattade 28.1.2013 ett beslut om att utarrendera området för Smedjebackaplanen på 15 år. Förutsättningen för att projektet ska genomföras är att staden beviljar lån för projektet. De sammanlagda kostnaderna för projektet uppgår till 537 000 euro och understöd på 120 000 euro för projektet har sökts från Närings-, trafik- och miljöcentralen.

Föredraganden

Föredraganden anser det som motiverat att bevilja ett lån på 214 800 euro till Helsinki Stadion Management Oy. Fonden för idrotts- och friluftsanläggningar har tillgångar på cirka 7,7 miljoner euro och räntan uppgår för tillfället till 0,75 %. Om stadsfullmäktige beviljar lånet enligt förslaget kommer stadsstyrelsen i sitt verkställighetsbeslut att uppmana förvaltningscentralens rättstjänst att upprätta de nödvändiga handlingarna för lånet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Eija Venetkoski-Kukka, lånechef, telefon: 310 36329

eija.venetkoski-kukka(a)hel.fi

Bilagor

1

Lainahakemus Pajamäen kenttäalue

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Hakija

Kunnallisvalitus, valtuusto

För kännedom

Liikuntavirasto

Oikeuspalvelut

Talous- ja suunnittelukeskus

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 02.04.2013 § 350

HEL 2012-016249 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee myöntää Helsinki Stadion Management Oy:lle 214 800 euron suuruisen lainan urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista Pajamäenkentän tekonurmihankkeen rahoittamiseen seuraavin ehdoin:

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin 10 vuoden kuluessa.

Lainan korko: Lainasta maksettava korko on peruskoron suuruinen.

Lainan vakuus: Lainansaaja panttaa lainan vakuudeksi kenttäkiinteistöön kiinnitettyjä panttikirjoja, jotka ovat etuoikeusjärjestyksessä 90 %:n puitteissa kiinteistöviraston vahvistamasta hankinta-arvosta tai muun talous- ja suunnittelukeskuksen hyväksymän vakuuden.

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 10.12.2001 tekemän päätöksen mukaisia yleisiä laina- ja panttausehtoja.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Eija Venetkoski-Kukka, lainapäällikkö, puhelin: 310 36329

eija.venetkoski-kukka(a)hel.fi

 

Liikuntalautakunta 05.03.2013 § 55

HEL 2012-016249 T 02 05 03 00

Päätös

Liikuntalautakunta päätti todeta Pajamäenkentän kenttähanketta koskevasta lainahakemuksesta kaupunginhallitukselle lausuntonaan seuraavaa:

Saapunut hakemus ja sen käsittelijätaho

Helsinki Stadion Management Oy esittää liikuntalautakunnalle osoittamassaan hakemuksessa kaupungin lainan myöntämistä urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista Takkatielle toteutettavasta kenttähankkeesta aiheutuvien kustannusten kattamiseen. 

Kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoja hoitaa kaupunginhallitus. Helsinki Stadion Management Oy:n liikuntalautakunnalle osoittama hakemus tulee lähettää edelleen kaupunginhallitukselle ja lautakunnan tulee antaa asiasta samalla lausuntonsa.

Taustatietoja

Liikuntalautakunta (21.6.2011, 150 §) on hyväksynyt omalta osaltaan seurojen kanssa toteutettavien hankkeiden yhteistoimintaa sekä hakemusten käsittelyä koskevat periaatteet. joiden mukaan seurojen kanssa pyritään toteuttamaan jo vakiintuneen käytännön myötä kaksi yhteistoimintakenttää per vuosi. Pajamäen kenttähankeen kohdalla poiketaan käytännöstä ja kenttähanke on kolmas yhteistoimintahanke vuodelle 2012. Pajamäenkentältä purettiin liikuntaviraston ja seurojen yhteishankkeena toteutettu jalkapallohalli vuonna 2010. Kyseinen hanke parantaa huomattavasti jalkapallon talviolosuhteita, kun alueelle on tarkoitus rakentaa jalkapallon kenttäalueen lisäksi jalkapallohalli.

Liikuntatoimen ja Suomen Palloliiton Helsingin piiri ry:n olosuhdevaliokunnan edustajat ovat tältä pohjalta systemaattisesti yhteistoimin kehittäneet niitä toimintaperiaatteita, millä seurojen ja liikuntaviraston yhteisiä jalkapallon olosuhdehankkeita toteutetaan ja luotu ne kriteerit, joita seuran tulee noudattaa omassa olosuhdehankkeessa.

Liikuntalautakunnan hyväksymien toimintaperiaatteen mukaan seurojen kanssa käydään ensin keskustelut mahdollisista kenttähankkeista ja hankkeet valmistellaan yhteistuumin siihen pisteeseen, että ne ovat toteuttamiskelpoisia. Tämän jälkeen seurat lähettävät kenttähankkeen toteuttamiseksi maa-alueen vuokraushakemuksen liikuntalautakunnalle. Helsinki Stadion Management Oy:n hakemuksessa on kyse yhdestä esitetyistä seura-hankkeista.

Kaupunginhallitus on päättänyt kokouksessaan (28.1.2013, § 143) oikeuttaa liikuntalautakunnan vuokraamaan yhtiölle  n. 15 038 m² maa-alueen Pajamäenkentästä 15 vuodeksi jalkapallotoimintaa varten ajalle 1.4.2013 - 31.3.2028. Liikuntalautakunta teki vuokrauspäätöksen kokouksessaan 28.1.2013. Hankkeen toteutumisen edellytyksenä maa-alueen vuokrauksen lisäksi on, että kaupunki myöntää tarkoitusta varten haettavana olevan lainan.

Hakijataho, hanke- ja rahoitussuunnitelmat

Helsinki Stadion Management Oy on rekisteröity kaupparekisteriin 22.7.1999 ja sen toimialana on tarjota muun muassa liikkeenjohdollisia, hallinta-, huolto-, ylläpito-, vuokraus- ym. palveluja urheiluun liittyen.  Yhtiön hanke perustuu tiiviissä yhteistyössä HJK Juniorit ry -nimisen jalkapalloseuran kanssa tehtyihin suunnitelmiin. Hankkeen suunnitelmat on käsitelty myös Suomen Palloliiton Helsingin piiri ry:n olosuhdevaliokunnassa. Yhtiön ja seuran keskeisissä neuvotteluissa on päädytty siihen, että hankkeen toteuttajana ja ylläpitäjänä toimii Helsinki Stadion Management Oy. Tarkoitukseen sopivasta alueesta neuvoteltiin osapuolten kesken ja alueeksi vahvistui Pajamäen hiekkapintainen kenttä.

Rahoitussuunnitelman mukaan hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 537 000 euroa.  Kustannukset on tarkoitus rahoittaa mm. omarahoituksella, hankkeelle haettavalla ELY-tuella sekä osin kaupungilta haettavalla lainalla.

Asemakaava, alueen hallinta

Pajamäenkentällä on voimassa oleva asemakaava nro 11440. Alue on urheilu- ja virkistysaluetta (VU), jolle on mahdollista pystyttää ylipainehalli.

Liikuntalautakunta on vuokrannut alueen sisäisin vuokrausperustein kiinteistölautakunnalta (vuokratunnus Y3146-00012) vuoden 2032 loppuun asti. Alueen pinta-ala on 16 787 m² ja sen sisäinen vuokra vuonna 2012 on 18 789,18 euroa.  Alue on liikuntaviraston ulkoliikuntaosaston hallinnassa.

Urheilu- ja laitosrahaston säännöt, lainan myöntämisen edellytykset

Rakennushanke palvelee toteutuessaan liikuntatarkoituksia ja on näin Helsingin kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston sääntöjen 3 §:n mukainen hanke sekä myös hakijatahon hakemuksessaan esille tuomista lähtökohdista ajatellen perusteltu hankekokonaisuus.

Liikuntalautakunnan lausunto

Kanta-Helsingin alueella ei ole riittävässä määrin jalkapallon harjoitteluun tarvittavia alueita. Jalkapallo on eräs suosituimmista urheilulajeista erityisesti lasten ja nuorten keskuudessa. Helsingissä jalkapallon kehitystä rajaavana tekijänä on ollut erityisesti talvikäyttöön soveltuvien liikuntapaikkojen vähäisyys. Jalkapallotoiminnan edellytysten parantaminen vastaavalla tavalla kuin nyt esitetyssä rakennushankkeessa ei ole kaupungin puolelta toteutettavissa tulevien vuosien taloussuunnitelma-kauden aikana.

Liikuntatoimen kannalta nyt esitettyä hanketta on pidettävä kannatettavana ja kaupungin lainan myöntämistä hakijalle urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista kaupungin edun mukaisena.  Helsinki Stadion Management Oy:n esittämä hanke täydentää kaupungin liikuntapalveluja ja hankkeen sijainti on myös hyvä.  Toteutuessaan hanke palvelisi myös Helsingin kaupungin etua helpottamalla kaupungin omaa rakennustarvetta. Hakijan ja liikuntalautakunnan kesken tehdään kyseisestä maa-alueesta viidentoista vuoden vuokrasopimus.

Helsinki Stadion Management Oy hakee kokonaiskustannuksiltaan 537 000 euron hankkeelle 170 000 euron lainaa Helsingin kaupungilta. Hankkeelle on kuitenkin mahdollisuus saada urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista liikuntalautakunnan aikaisempien lainanpuoltoperiaatteiden mukaisesti maksimissaan 40 % hankkeen kokonaiskustannuksista, joka tässä hankkeessa on 214 800 euroa. 

Lautakunta puoltaa omalta osaltaan nyt ilmoitetuilla kokonaiskustannuksilla ja esitetyllä rahoitussuunnitelmalla enintään 214 800 euron lainan myöntämistä kymmenen vuoden laina-ajalla Helsinki Stadion Management Oy:lle kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista käytettäväksi osarahoituksena jalkapallon tekonurmihankkeen toteuttamiseksi Pajamäenkentältä vuokrattavalle alueelle. 

11.12.2012 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

osastopäällikkö

Stefan Fröberg

Lisätiedot

Arja Eloranta, sihteeri, puhelin: 310 87902

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566