Helsingfors stad

Protokoll

7/2013

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/10

 

10.04.2013

 

 

 

 

 

 

§ 115

Sj / Kommuninvånarinitiativ om ett avgiftsfritt sportkort för helsingforsare över 68 år

HEL 2012-008118 T 12 03 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anteckna kommuninvånarinitiativet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Hannu Hyttinen, stadssekreterare, telefon: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Bilagor

1

Maksuton sporttikortti yli 68-vuotiaille

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anteckna kommuninvånarinitiativet.

Föredraganden

Initiativtagaren och de övriga undertecknade föreslår i sitt initiativ att helsingforsare över 68 år ska få avgiftsfria besök på simhallen och motionssalen med ett s.k. sportkort för seniorer.

Idrottsnämnden har betts om utlåtande med anledning av initiativet.

Stadsstyrelsen konstaterar att enligt 28 § i kommunallagen har kommuninvånarna rätt att komma med initiativ till kommunen i frågor som gäller kommunens verksamhet. Initiativtagarna ska informeras om de åtgärder som vidtagits med anledning av ett initiativ. Fullmäktige ska minst en gång om året underrättas om de initiativ som har tagits i frågor som hör till fullmäktiges befogenhet och om de åtgärder som har vidtagits med anledning av initiativen. Om antalet initiativtagare i en fråga som hör till fullmäktiges befogenhet motsvarar minst två procent av kommunens röstberättigade invånare, ska frågan tas upp till behandling i fullmäktige inom sex månader efter att den väcktes.

Enligt 25 § i arbetsordningen för stadsfullmäktige ska stadsstyrelsen årligen senast vid ett sammanträde i april underrätta fullmäktige om de initiativ som kommuninvånare har tagit i frågor som hör till fullmäktiges befogenhet och om de åtgärder som har vidtagits med anledning av initiativen. Vid behandlingen av kommuninvånarnas initiativ tillåts diskussion. Protokollet över diskussionen ska tillhandahållas av stadsstyrelsen för beaktande vid beredningen av ärendena i fråga.

Beslut om enskilda initiativ tillåts inte utom i fråga om hemställningsklämmar.

Biträdande stadsdirektören för bildnings- och personalväsendet beslutade skicka en kopia av utlåtandet ovan till initiativtagaren och konstatera att det har väckts flera motioner och budgetmotioner om avgiftsfria sportkort för seniorer i fullmäktige under de senaste åren. Motionerna har skickats ut till flera nämnder på remiss.

I sammandrag kan man konstatera att det ur samhällsperspektivet är otvivelaktigt motiverat att stödja intresset för motion och idrott och därigenom främja hälsan och funktionsförmågan.

Motionstjänsterna producerade av staden och stadskoncernen subventioneras och tjänsterna kan anses vara relativt förmånliga till priset.

Enligt erfarenheterna har de avgiftsfria motionstjänsterna ingen direkt inverkan på att de personer som inte rör på sig tillräckligt med tanke på sin hälsa aktivt börjar motionera.

I det nationella åtgärdsprogrammet för motion bland äldre 2011:30 lägger man vikt på att den vardagliga aktiviteten för de seniorer som med tanke på sin hälsa inte rör på sig tillräckligt ska ökas och att de ska få stöd för motionerandet antingen på egen hand eller med handledning. Helsingfors stad har sedan 2006 stött motionsaktiviteter och utvecklat motionsmöjligheter för målgruppen i fråga genom tväradministrativt samarbete.

I enlighet med åtgärdsprogrammets förslag till seniormotion utvecklas seniormotionen i Helsingfors bl.a. genom att ge motionsutbildning för personalen vid social- och hälsovårdsverket, för frivilliga motionskompisar och för jämlika handledare.

Utbildningen har som mål att öka motionen hos de äldre som har försvagad funktionsförmåga, att starta motionsgrupper i närheten av äldre och att stödja de äldres möjligheter att röra sig utomhus. Det har byggts nya motionslokaler och gamla har renoverats både i idrottsverkets lokaler och i servicecentraler för att lokalerna ska svara mot de äldre motionärernas behov. Motionen utomhus utvecklas genom att det anläggs friluftsleder och ordnas friluftsevenemang.

Dessutom omfattar åtgärderna bl.a. motionsrådgivning, utveckling av samarbetet med organisationer och föreningar och genomförande av försök med seniormotion i områdena. De motionstjänster som ordnas genom de gemensamma åtgärderna är huvudsakligen avgiftsfria för seniorer.

I idrottsverkets budgetförslag för 2013 ingår inget sådant avgiftsfritt tillträde till idrottsplatser eller till grupper för handledd motion med ett sportkort för helsingforsare över 68 år som initiativtagaren föreslår.

Stadsstyrelsen anser att det ovanstående är en tillräcklig utredning i saken.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Hannu Hyttinen, stadssekreterare, telefon: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Bilagor

1

Maksuton sporttikortti yli 68-vuotiaille

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 25.03.2013 § 322

HEL 2012-008118 T 12 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee merkitä kunnan asukkaan aloitteen tiedoksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

 

Liikuntalautakunta 28.08.2012 § 153

HEL 2012-008118 T 12 03 00

Päätös

Lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavanlaisen lausunnon otsikossa mainitusta asiasta:

Liikuntalautakunta on antanut lausuntoja senioriväestön maksuttomia liikuntapalveluja koskeviin samansisältöisiin aloitteisiin mm. 29.5.2007, 27.5.2008, 10.3.2009 ja 14.9.2010.

Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen on liikuntaharrastuksen ja sen tukemisen kiistaton yhteiskunnallinen perustelu. Säännöllinen liikunta edistää terveyttä ja hyvinvointia kaiken ikäisillä, mutta ikäihmisille se on erityisen tärkeää. Iäkkäiden ihmisten väliset erot liikkumisessa ovat suuria. Iäkkäiden liikkujien joukkoon mahtuu aktiivisia liikkujia, arkiliikkujia, liikkumattomia sekä hoivapalveluja tarvitsevia henkilöitä.

Kokemusten mukaan maksuton liikunta ei suoraan saa terveytensä kannalta liian vähän liikkuvia henkilöitä aktivoitumaan liikunnan harrastamiseen. Kokemukset Espoon kaupungin maksuttomista uimahalli- ja kuntosalikäynneistä ovat sen suuntaisia, että Espoon kaupungin tarjoaman 68+ Sporttikortin ovat lunastaneet jo aktiivista elämää aikaisemmin viettävät ikääntyneet, kun taas inaktiiviset ja terveytensä kannalta liian vähän liikkuvat eivät ole korttia lunastaneet. Toiminnassa mukana olevat ikääntyneet liikkuvat aktiivisemmin kuin suomalaiset ikäihmiset keskimäärin. On hienoa, että aktiiviset ikääntyneet käyttävät palvelua, mutta Espoossa ollaan samaan aikaan huolestuneita siitä, että terveytensä kannalta liian vähän liikkuvia on vaikeaa saada toimintaan mukaan. (Jordan M. 2009, Taavila M. 2011.)

Opetus- ja kulttuuriministeriön Ikäihmisten liikunnan kansallinen toimenpideohjelma 2011:30 korostaa juuri terveytensä kannalta liian vähän liikkuvien ikäihmisten arkiaktiivisuuden lisäämistä sekä liikunnan harrastamisen tukemista omaehtoisesti tai ohjatun liikunnan kautta. Helsingissä tämän kohderyhmän liikunta-aktiivisuuden tukemista ja liikuntamahdollisuuksien kehittämistä on tehty poikkihallinnollisena yhteistyönä vuodesta 2006 lähtien.

Senioriliikunnan toimenpide-ehdotusten mukaisesti senioriliikuntaa kehitetään Helsingissä mm. sosiaaliviraston ja terveyskeskuksen henkilöstön sekä vapaaehtoisten liikuntakavereiden ja vertaisohjaajien liikuntakoulutuksella. Koulutuksen tavoitteena on lisätä toimintakyvyltään heikentyneiden ikääntyneiden liikuntaa, tuoda liikuntaryhmät lähelle ikääntyneitä sekä tukea ikääntyneiden ulkoilumahdollisuuksia. Liikuntatiloja on rakennettu ja remontoitu vastaamaan ikääntyneiden liikkujien tarpeita sekä liikuntaviraston tiloihin että palvelukeskuksiin. Ulkoliikuntaa kehitetään ulkoilureittejä rakentamalla sekä ulkoilutapahtumia järjestämällä. Lisäksi toimenpiteet sisältävät mm. liikuntaneuvonnan sekä järjestö- että seurayhteistyön kehittämistä ja alueellisten senioriliikuntakokeilujen toteuttamista. Liikuntapalvelut, joita yhteisillä toimenpiteillä saadaan aikaiseksi, ovat pääsääntöisesti maksuttomia senioreille.

Liikuntaviraston palvelujen lisäksi ikääntyneiden liikunnan tarjontaa toteuttavat Helsingissä myös mm. kaupunkienemmistöiset osakeyhtiöt kuten Urheiluhallit Oy ja Vuosaaren Urheilutalo Oy. Liikuntaseuroilla ja työväenopistolla on myös ikääntyneille kohdennettuja liikuntapalveluja, joista peritään kerta- ja kausimaksuja. Aloitteen toteuttamisen vaikutukset myös näiden tahojen toimintaan olisi arvioitava.

Liikuntatoimen uinti- ja kuntosalihinnat sekä ohjatun liikunnan seniorihinnat ovat nykyisellään kohtuullisia ja voimakkaasti subventoituja. Esimerkiksi liikuntaviraston ohjattu kuntosaliharjoittelu maksaa 29 € / kausi, joka tekee yhden liikuntakerran hinnaksi 1,93 €. Hinta on yksittäiselle liikkujalle vähintäänkin kohtuullinen, mutta kokonaisuus on suuri ja sillä voidaan oleellisesti rahoittaa muita senioriliikunnan kehittämiseen tähtääviä toimenpiteitä. Lisäksi kohtuullinen maksu sitouttaa paremmin osallistumaan säännölliseen toimintaan kuin maksuton palvelu.

Muita esimerkkejä eläkeläisten maksuista

Itäkeskuksen uimahalli
1 kerta                          2,70 €
10 kertaa / 1 kk:n kortti  24,00 €
4 kuukauden kortti          72,00 €

Muut uimahallit
1 kerta                          2,50 €
10 kertaa / 1 kk:n kortti  21,00 €
4 kuukauden kortti          63,00 €

Monitoimihallit ja osa kuntosaleista
1 kerta                          1,50 €
10 kertaa / 1 kk:n kortti  12,00 €
4 kuukauden kortti          36,00 €

Liikuntatoimen vuoden 2013 talousarvioesitys ei pidä sisällään esityksessä esitettyä yli 68-vuotiaiden sporttikortin kautta toteutettavaa vapaata sisäänpääsyä liikuntapaikkoihin tai ohjatun liikunnan ryhmiin.

Mahdollisten uusien alennettujen ryhmien aiheuttamat tulojen menetykset joudutaan korvaamaan muiden ryhmien hintojen korotuksilla, jos liikuntatoimelle asetettu tulotavoite vuodelle 2013 pidetään ennallaan.

Esittelijä

osastopäällikkö

Petteri Huurre

Lisätiedot

Mia Savolainen, hallintosihteeri, puhelin: 310 87812

Minna Ekman, liikuntasuunnittelija, puhelin: +358931087932

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566