Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2013

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/9

 

10.04.2013

 

 

 

 

 

 

§ 114

Kaj /Kunnan asukkaan aloite asumisen hinnan alentamisesta

HEL 2012-014619 T 10 07 04

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti merkitä kunnan asukkaan aloitteen tiedoksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Suvi Rämö, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1

Aloite

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee merkitä kunnan asukkaan aloitteen tiedoksi.

Esittelijä

Noin 500 aloitteen allekirjoittanutta esittävät aloitteessaan (25.10.2012), että kaupungin omien vuokra-asuntojen rakennuttamista lisättäisiin nopeasti. Vuositasolla tulisi pyrkiä yli tuhannen kunnallisen vuokra-asunnon rakennuttamiseen valtion ja kaupungin pitkäaikaisin edullisin lainoin. Tähän tulisi osoittaa riittävästi hyviä tontteja. Helsingin tulisi ryhtyä itse rakentamaan vuokra-asuntoja perustamalla tähän tarkoitukseen voittoa tavoittelematon kunnallinen liikelaitos tai rakennusyhtiö.

Lisäksi esitetään, että kaupungin tonttien vuokrien määräytymisperusteet muutettaisiin niin, etteivät tontin vuokrat nouse kohtuuttomasti.

Kaupunginhallitus toteaa, että kuntalain 28 §:n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Kaupunginvaltuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet. Jos valtuuston toimivaltaan kuuluvassa asiassa aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi prosenttia äänioikeutetuista kunnan asukkaista, asia on otettava valtuustossa käsiteltäväksi viimeistään kuuden kuukauden kuluessa asian vireilletulosta.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 25 §:n mukaan kaupunginhallituksen tulee esittää valtuuston tietoon vuosittain viimeistään sen huhtikuussa pidettävässä kokouksessa valtuuston toimivaltaan kuuluvissa asioissa kunnan asukkaan aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet. Käsiteltäessä kunnan asukkaan aloitteita sallitaan keskustelu. Kaupunginhallituksen on saatettava käydystä keskustelusta laadittu pöytäkirja kysymyksessä olevien asioiden valmistelussa huomioon otettavaksi.

Päätöksentekoa yksittäisten aloitteiden osalta ei toivomusponsia lukuun ottamatta sallita.

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja päätti 12.2.2013 antaa esitettyyn kunnan asukkaan aloitteeseen seuraavan vastauksen:

Helsingin kaupunginvaltuuston 12.9.2012 hyväksymän Kotikaupunkina Helsinki 2012 -ohjelman asunto- ja maapoliittisiin päämääriin on kirjattu keskeiset kaupungin asuntotuotannossa noudatettavat tavoitteet. Yhtenä asumisen toteutusohjelman päämääristä on, että asuntorakentamisen edellytykset taataan aktiivisen maa- ja tonttipolitiikan avulla sekä huolehtimalla asuntotuotannon edellyttämän kaavavarannon riittävyydestä.

Asuntotuotannon määrän osalta ohjelmassa todetaan, että Helsingissä rakennetaan vuodessa 5 000 asuntoa, joista kaupungin omana tuotantona 1 500 asuntoa. Tavoitteena on, että vuosittaisesta asuntotuotannosta 20 prosenttia toteutetaan valtion tukemina aravuokra-asuntoina. Näistä asunnoista 750 rakennetaan tavallisina vuokra-asuntoina, jotka on tarkoitettu kaikille helsinkiläisille. Muu osuus asunnoista toteutetaan lainsäädännössä määritellyille erityisryhmille kohdennettuina asuntoina. Tontinluovutusta koskevien tavoitteiden osalta pyritään määrätietoisesti ja aktiivisesti ohjaamaan tontinluovutusta vastaamaan edellä mainittuja valtuuston määrittelemiä hallintamuotojakauman toteutumista. Tavoitteena on pitää tontinvarauskanta tasolla, joka mahdollistaa vähintään kolmen vuoden asuntorakentamisen kaupungin omalla maalla.

Aloitteessa esitetty tarve vuokra-asuntotuotannon lisäämiseksi on otettu huomioon edellä mainittuja tavoitteita asetettaessa ja siihen pyritään vastaamaan alkaneen valtuustokauden aikana entistä pitkäjänteisemmällä työllä. Asuntotuotannon vauhdittamiseksi Helsingin kaupunki on muun muassa asettanut asuntotuotantoprosessin sujuvoittamistyöryhmän, jonka tarkoituksena on löytää asuntotuotantoprosessia nopeuttavia ja tehostavia sekä kustannuksia alentavia toimenpiteitä. Työryhmän tehtävänä on laatia ehdotus asuntotuotantoprosessin sujuvoittamisesta kohtuuhintaisen ja laadukkaan asuntotuotannon näkökulmasta vuoden 2014 loppuun mennessä.

Aloitteessa esitetään myös kaupungin oman rakennusyhtiön perustamista vuokra-asuntotuotantoa varten. Vuoden 2012 lopussa kautensa päättänyt kaupunginvaltuusto ei hyväksyessään Kotikaupunkina Helsinki -ohjelmaa antanut kannatustaan toivomusponsiesitykselle, jonka hyväksyessään valtuusto olisi edellyttänyt kaupungin oman rakentamisyhtiön perustamisen selvittämistä. Kaupunginvaltuusto ei näin ollen ole katsonut yhtiön perustamista ja sen toimintaedellytysten selvittämistä tarkoituksenmukaiseksi.

Kaupungin tontinvuokrasopimusten uusiminen valmistellaan tonttiosastolla kaupunginvaltuuston hyväksymien periaatteiden mukaisesti. Sopimusten ja vuokrahintojen valmistelussa pyritään kaupungin tontinvuokralaisten tasavertaiseen kohteluun, ja uusi vuokrataso pyritään nykyiselläänkin määrittelemään kohtuulliseksi suhteessa markkinahintatasoon.

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Suvi Rämö, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1

Aloite

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 25.03.2013 § 321

HEL 2012-014619 T 10 07 04

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee merkitä kunnan asukkaan aloitteen tiedoksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Suvi Rämö, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 12.02.2013 § 17

HEL 2012-014619 T 10 07 04

Päätös

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja päätti antaa esitettyyn kunnan asukkaan aloitteeseen seuraavan vastauksen:

Helsingin kaupunginvaltuuston 12.9.2012 hyväksymän Kotikaupunkina Helsinki 2012 -ohjelman asunto- ja maapoliittisiin päämääriin on kirjattu keskeiset kaupungin asuntotuotannossa noudatettavat tavoitteet. Yhtenä asumisen toteutusohjelman päämääristä on, että asuntorakentamisen edellytykset taataan aktiivisen maa- ja tonttipolitiikan avulla sekä huolehtimalla asuntotuotannon edellyttämän kaavavarannon riittävyydestä. Toteutusohjelma on tämän vastauksen liitteenä ja se on luettavissa myös sähköisessä muodossa:

http://www.uuttahelsinkia.fi/sites/default/files/kotikaupunkina_helsinki_ohjelma_2012.pdf

Asuntotuotannon määrän osalta ohjelmassa todetaan, että Helsingissä rakennetaan vuodessa 5 000 asuntoa, joista kaupungin omana tuotantona 1 500 asuntoa. Tavoitteena on, että vuosittaisesta asuntotuotannosta 20 prosenttia toteutetaan valtion tukemina aravavuokra-asuntoina. Näistä asunnoista 500 rakennetaan tavallisina vuokra-asuntoina, jotka on tarkoitettu kaikille helsinkiläisille. Muu osuus asunnoista toteutetaan lainsäädännössä määritellyille erityisryhmille kohdennettuina asuntoina sekä opiskelija- ja nuorisoasuntoina. Tontinluovutusta koskevien tavoitteiden osalta pyritään määrätietoisesti ja aktiivisesti ohjaamaan tontinluovutusta vastaamaan edellä mainittuja valtuuston määrittelemiä hallintamuotojakauman toteutumista. Tavoitteena on pitää tontinvarauskanta tasolla, joka mahdollistaa vähintään kolmen vuoden asuntorakentamisen kaupungin omalla maalla.

Aloitteessa esitetty tarve vuokra-asuntotuotannon lisäämiseksi on otettu huomioon edellä mainittuja tavoitteita asetettaessa ja siihen pyritään vastaamaan alkaneen valtuustokauden aikana entistä pitkäjänteisemmällä työllä. Asuntotuotannon vauhdittamiseksi Helsingin kaupunki on muun muassa asettanut asuntotuotantoprosessin sujuvoittamistyöryhmän, jonka tarkoituksena on löytää asuntotuotantoprosessia nopeuttavia ja tehostavia sekä kustannuksia alentavia toimenpiteitä. Työryhmän tehtävänä on laatia ehdotus asuntotuotantoprosessin sujuvoittamisesta kohtuuhintaisen ja laadukkaan asuntotuotannon näkökulmasta vuoden 2014 loppuun mennessä.

Aloitteessa esitetään myös kaupungin oman rakennusyhtiön perustamista vuokra-asuntotuotantoa varten. Vuoden 2012 lopussa kautensa päättänyt kaupunginvaltuusto ei hyväksyessään Kotikaupunkina Helsinki -ohjelmaa antanut kannatustaan toivomusponsiesitykselle, jonka hyväksyessään valtuusto olisi edellyttänyt kaupungin oman rakentamisyhtiön perustamisen selvittämistä. Kaupunginvaltuusto ei näin ollen ole katsonut yhtiön perustamista ja sen toimintaedellytysten selvittämistä tarkoituksenmukaiseksi.

Kaupungin tontinvuokrasopimusten uusiminen valmistellaan tonttiosastolla kaupunginvaltuuston hyväksymien periaatteiden mukaisesti. Sopimusten ja vuokrahintojen valmistelussa pyritään kaupungin tontinvuokralaisten tasavertaiseen kohteluun, ja uusi vuokrataso pyritään nykyiselläänkin määrittelemään kohtuulliseksi suhteessa markkinahintatasoon.

Lopuksi kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja päätti todeta, että tämä vastaus annetaan tiedoksi vuoden 2013 alusta toimintakautensa aloittaneelle kaupunginvaltuustolle kuluvan kevään aikana, jolloin käsitellään vuoden 2012 aikana esitetyt kunnan asukkaan aloitteet.

Lisätiedot

Suvi Rämö, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566