Helsingfors stad

Protokoll

7/2013

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/7

 

10.04.2013

 

 

 

 

 

 

§ 112

Lån och borgen till Urheiluhallit Oy

HEL 2011-000551 T 02 05 03 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag upphäva sitt beslut 29.2.2012 (§ 54) och bevilja Urheiluhallit Oy ett lån på 1 000 000 euro ur fonden för idrotts- och friluftsanläggningar för ombyggnad av bassängsalen i Malms simhall, utan säkerhet och på följande villkor:

Löptid: Lånet ska återbetalas i lika stora amorteringar inom 20 år, dock så att de tre första åren är amorteringsfria.

Ränta: Räntan på lånet motsvarar grundräntan.

Specialvillkor: Lånekostnaderna ingår i det årliga understödet till bolaget.

Dessutom gäller de allmänna lånevillkor som stadsstyrelsen fattade beslut om 10.12.2001.

Stadsfullmäktige beslutade också upphäva sitt beslut 29.2.2012 (§ 54) och för stadens räkning bevilja Urheiluhallit Oy proprieborgen för penninginrättningslån på högst 1 200 000 euro för ombyggnad av bassängsalen i Malms simhall utan motsäkerhet, varvid borgen utöver själva lånen ska omfatta räntor, dröjsmålsräntor, eventuella indrivningskostnader och övriga utgifter.

Behandling

Stadsfullmäktige beslutade konstatera att ledamoten Paavo Arhinmäki var jävig och inte deltog i behandlingen av ärendet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Eija Venetkoski-Kukka, lånechef, telefon: 310 36329

eija.venetkoski-kukka(a)hel.fi

Bilagor

1

Urheiluhallit Oyn lainahakemus

2

Urheiluhallit Oyn lainahakemuksen liitteet

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Hakija

Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar upphäva sitt beslut 29.2.2012 (§ 54) och bevilja Urheiluhallit Oy ett lån på 1 000 000 euro ur fonden för idrotts- och friluftsanläggningar för ombyggnad av bassängsalen i Malms simhall, utan säkerhet och på följande villkor:

Löptid: Lånet ska återbetalas i lika stora amorteringar inom 20 år, dock så att de tre första åren är amorteringsfria.

Ränta: Räntan på lånet motsvarar grundräntan.

Specialvillkor: Lånekostnaderna ingår i det årliga understödet till bolaget.

Dessutom gäller de allmänna lånevillkor som stadsstyrelsen fattade beslut om 10.12.2001.

Stadsfullmäktige beslutar också upphäva sitt beslut 29.2.2012 (§ 54) och för stadens räkning bevilja Urheiluhallit Oy proprieborgen för penninginrättningslån på högst 1 200 000 euro för ombyggnad av bassängsalen i Malms simhall utan motsäkerhet, varvid borgen utöver själva lånen ska omfatta räntor, dröjsmålsräntor, eventuella indrivningskostnader och övriga utgifter.

Sammandrag

Stadsfullmäktige beviljade 29.2.2012 (§ 54) Urheiluhallit Oy ett lån på 600 000 euro och en proprieborgen på 900 000 euro för ombyggnad av bassängsalen i Malms simhall. Avsikten var att inleda ombyggnaden av simhallen redan i juni 2012, men man var tvungen att avbryta anbudsförfarandet eftersom de beräknade kostnaderna klart överskred budgeten. Ombyggnaden planerades på nytt utgående från att planen för bassängsalen delvis ändrades, projektformen ändrades till en projektledningsentreprenad och en del av reparationsarbetena ska genomföras av bolaget själv. Genom dessa åtgärder har man fått de beräknade kostnaderna till en förmånligare nivå än i det ursprungliga anbudsförfarandet. Projektet konkurrensutsattes på nytt hösten 2012 och avsikten är att inleda ombyggnaden i juli 2013. Kostnaderna för det nya projektet beräknas uppgå till 2 500 000 euro (exklusive mervärdesskatt) och meningen är att projektet ska finansieras med ett banklån på 1 200 000 euro, med ett lån av staden på 1 000 000 euro och med egen finansiering på 300 000 euro.

Föredraganden

Föredraganden hänvisar till idrottsnämndens utlåtande och anser det som motiverat att bevilja lånet och borgen enligt beslutsförslaget. Eftersom staden äger merparten (51,87 %) av Urheiluhallit Oy:s aktier är det inte nödvändigt att kräva någon säkerhet för lånet och borgen. Om stadsfullmäktige beviljar lånet och borgen kommer stadsstyrelsen i sitt verkställighetsbeslut att uppmana förvaltningscentralens rättstjänst att upprätta och underteckna de nödvändiga handlingarna. Fonden för idrotts- och friluftsanläggningar har tillgångar på cirka 7,7 miljoner euro och räntan på lånet enligt beslutsförslaget uppgår för tillfället till 0,75 %.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Eija Venetkoski-Kukka, lånechef, telefon: 310 36329

eija.venetkoski-kukka(a)hel.fi

Bilagor

1

Urheiluhallit Oyn lainahakemus

2

Urheiluhallit Oyn lainahakemuksen liitteet

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Hakija

Kunnallisvalitus, valtuusto

För kännedom

Liikuntavirasto

Oikeuspalvelut

Talous- ja suunnittelukeskus

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 02.04.2013 § 349

HEL 2011-000551 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee, kumoten 29.2.2012 § 54 tekemänsä päätöksen, myöntää Urheiluhallit Oy:lle 1 000 000 euronsuuruisen lainan urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista ilman vakuutta Malmin uimahallin allastilan peruskorjaukseen seuraavin ehdoin:

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin 20 vuoden kuluessa kuitenkin siten, että kolme ensimmäistä vuotta on vapaavuosia.

Lainan korko: Lainasta maksetaan peruskoron suuruinen korko.

Lainan eritysehto: Lainanhoitokustannukset sisällytetään yhtiölle vuosittain myönnettävään avustukseen.

Lisäksi noudatetaan kaupunginhallituksen 10.12.2001 hyväksymiä yleisiä lainaehtoja.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättänee, kumoten 29.2.2012 § 54 tekemänsä päätöksen, myöntää Urheiluhallit Oy:lle kaupungin omavelkaisen takauksen sen Malmin uimahallin allastilan peruskorjaukseen saamien enintään 1 200 000 euron suuruisten rahalaitoslainojen, niiden korkojen, viivästyskorkojen, mahdollisten perimis- ja muiden kulujen maksamisen vakuudeksi ilman vastavakuutta

20.02.2012 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Eija Venetkoski-Kukka, lainapäällikkö, puhelin: 310 36329

eija.venetkoski-kukka(a)hel.fi

 

Liikuntalautakunta 05.03.2013 § 46

HEL 2011-000551 T 02 05 03 00

Päätös

Liikuntalautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että Urheiluhallit Oy:lle myönnettäisiin urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta 400 000 euron lisälaina Malmin uimahallin allastilan peruskorjaukseen ja että enintään 1 200 000 euron suuruisille rahoituslaitoslainoille, niiden koroille ja mahdollisille perimiskuluille myönnetään kaupungin takaus.

Kaupunginvaltuusto myönsi 29.2.2012, 54 §, Urheiluhallit Oy:lle samaan hankkeeseen 600 000 euron lainan urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta.

Urheiluhallit Oy:n toiminnalliseen kokonaisuuteen kuuluu seitsemän eri vesiliikuntakeskusta ja Pasilan Urheiluhalli. Se tarjoaa liikuntapalveluja Helsingin Urheilutalossa, Töölön Urheilutalossa, Pasilan Urheilutalossa sekä Malmin, Kontulan ja Siltamäen uimahalleissa. Urheiluhallit Oy vastaa Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:n juoksevasta toiminnasta yhteistyösopimuksen mukaisesti. Lisäksi Vuosaaren Urheilutalo Oy:n ja Urheiluhallit Oy:n välinen yhteistyösopimus astui voimaan 1.1.2009. Helsingin kaupunki omistaa 51,87 % Urheiluhallit Oy:n osakkeista ja loput osakkeet kaksitoista valtakunnallista urheiluliittoa, Urheiluopistosäätiö ja Helsingin NMKY.

Malmin uimahalli on otettu käyttöön 1983. Rakennuksessa on yksi iso allas sekä erilliset kahluu-, opetus- ja kylmävesialtaat. Lisäksi hallista löytyy kunto- ja liikuntasali.

Malmin uimahallia perusparannettiin viimeksi vuonna 2000, jolloin pukuhuone- ja saunatilat remontoitiin sekä rakennettiin kylmävesiallas.

Uudessa peruskorjauksessa kunnostetaan huonokuntoiset allasrakenteet, allashallin lattiatasot ja teräsbetonipilarit. Samalla uusitaan vedenkäsittelyjärjestelmä. Allastilan ulkolasiseinät uusitaan energiataloudellisemmiksi. Uimahallin toiminnallisuuden parantamiseksi tehdään myös allasmuutoksia.

Hallin peruskorjauksen piti alkaa jo kesäkuussa 2012, mutta tarjouskilpailu jouduttiin keskeyttämään kustannusarvioiden ylittäessä budjetoidun huomattavasti. Rakennustyö suunniteltiin uudelleen siten, että allastilojen suunnitelmaa muutettiin osittain, urakkamuoto muuttui projektinjohtourakaksi ja osa korjaustöistä tehdään yhtiön omana työnä. Näillä toimenpiteillä kustannusarvio on saatu alkuperäistä tarjouskilpailua halvemmalle tasolle. Hanke kilpailutettiin uudestaan syksyllä 2012, ja peruskorjaus on tarkoitus aloittaa kuluvan vuoden heinäkuussa, ja se valmistunee kesäkuussa 2014.

Kustannusarvio ylittää kuitenkin edelleen alkuperäisen suunnitelman 700 000 eurolla, mistä johtuen yhtiö hakee 400 000 euron lisälainaa ja siihen liittyviä muiden lainojen takauksia Malmin uimahallin peruskorjaukseen.

Hankkeen uusi kustannusarvio on 2 500 000 euroa (alv 0 %), ja se on tarkoitus rahoittaa seuraavasti:

pankkilaina        1 200 000 euroa
kaupungin laina 1 000 000 euroa (600 000 jo myönnetty)
oma rahoitus      300 000 euroa
YHTEENSÄ       2 500 000 euroa

Helsingin kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston sääntöjen mukaan sen varoja voidaan käyttää urheilu- ja ulkoilulaitoksia palvelevien laitosten rakennustöiden rahoittamiseen. Malmin uimahallin peruskorjaushanke on urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston sääntöjen ehdon mukainen.

Urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston lainattavissa olevat varat ovat supistuneet viime vuosina mm. Olympiastadionin perusparantamisen seurauksena. Rahastossa on tällä hetkellä vapaata pääomaa 10 000 000 euroa.

Yhtiön ilmoituksen mukaan haetut lainat eivät tämän hetkisen arvion mukaan lisää Urheiluhallit Oy:n vuosittaista laitosavustustarvetta, koska yhtiön muut pääomakulut laskevat vuodesta 2013 alkaen.

Käsittely

05.03.2013 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Riitta Hämäläinen-Bister

Esittelijä

liikuntajohtaja

Anssi Rauramo

Lisätiedot

Mia Savolainen, hallintosihteeri, puhelin: 310 87812

 

Stadsfullmäktige 29.02.2012 § 54

HEL 2011-000551 T 02 05 03 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade konstatera att stadssekreterare Hannu Hyttinen var jävig och inte deltog i behandlingen av ärendet.

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag bevilja Urheiluhallit Oy ett lån på 600 000 euro ur fonden för idrotts- och friluftsanläggningar för ombyggnad av bassängsalen i Malms simhall, utan säkerhet och på följande villkor:

Löptid: Lånet ska återbetalas i lika stora amorteringar inom 20 år, dock så att de tre första åren är amorteringsfria.

Ränta: Räntan på lånet motsvarar grundräntan.

Specialvillkor: Lånekostnaderna ingår i det årliga understödet till bolaget.

Dessutom gäller de allmänna lånevillkor som stadsstyrelsen fattade beslut om 10.12.2001.

Stadsfullmäktige beslutade också bemyndiga stadsstyrelsen att för stadens räkning bevilja Urheiluhallit Oy proprieborgen för penninginrättningslån på högst 900 000 euro utan motsäkerhet, varvid borgen utöver själva lånen ska omfatta räntor och eventuella indrivningskostnader.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Eija Venetkoski-Kukka, lånechef, telefon: 310 36329

eija.venetkoski-kukka(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566