Helsingfors stad

Protokoll

7/2013

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/5

 

10.04.2013

 

 

 

 

 

 

§ 110

Val av ledamot och vice ordförande i direktionen för affärsverket Palmia

HEL 2013-004269 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag

1.     bevilja Petri Roininen befrielse från förtroendeuppdraget som ledamot och vice ordförande i direktionen för affärsverket Palmia

2.     välja Pauliina Posti till ny ledamot och vice ordförande i direktionen för affärsverket Palmia för den mandattid som utgår med år 2016.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Anna Villeneuve, stf. förvaltningssekreterare, telefon: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1

Petri Roinisen eronpyyntö

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar

1.     bevilja Petri Roininen befrielse från förtroendeuppdraget som ledamot och vice ordförande i direktionen för affärsverket Palmia

2.     välja Pauliina Posti till ny ledamot och vice ordförande i direktionen för affärsverket Palmia för den mandattid som utgår med år 2016.

Stadsfullmäktige beslutar samtidigt justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredraganden

Petri Roininen (Saml.) anhåller 21.3.2013 om befrielse från förtroendeuppdraget som ledamot och vice ordförande i direktionen för affärsverket Palmia.

Stadsfullmäktige valde 16.1.2013 (5 §) Petri Roininen till ledamot och vice ordförande i direktionen för affärsverket Palmia för den mandattid som utgår med år 2016. Stadsfullmäktige bör nu välja en ny ledamot och vice ordförande för den återstående mandattiden.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Anna Villeneuve, stf. förvaltningssekreterare, telefon: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1

Petri Roinisen eronpyyntö

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

För kännedom

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Palmia-liikelaitos

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 02.04.2013 § 351

HEL 2013-004269 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Petri Roiniselle vapautuksen Palmia-liikelaitoksen johtokunnan jäsenen ja varapuheenjohtajan luottamustoimista

2.     valita Pauliina Posti uudeksi jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi Palmia-liikelaitoksen johtokuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

02.04.2013 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Laura Rissanen: Palmian johtokunnan jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi Pauliina Posti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anna Villeneuve, ts. hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566