Helsingfors stad

Protokoll

7/2013

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/6

 

10.04.2013

 

 

 

 

 

 

§ 111

Lån till HPS Areenat Oy

HEL 2012-016268 T 02 05 03 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag bevilja HPS Areenat Oy ett lån på 354 888 euro ur fonden för idrotts- och friluftsanläggningar för finansiering av projektet med Svedängens plan på följande villkor:

Löptid: Lånet ska återbetalas i lika stora amorteringar inom 10 år.

Ränta: Räntan på lånet motsvarar grundräntan.

Säkerhet: Låntagaren överlåter som säkerhet pantsedlar som är intecknade i idrottsplansfastigheten och som åtnjuter förmånsrätt motsvarande 90 % av det av fastighetskontoret fastställda anskaffningsvärdet eller en annan säkerhet godkänd av ekonomi- och planeringscentralen.

Dessutom gäller de allmänna låne- och pantsättningsvillkor som stadsstyrelsen fattade beslut om 10.12.2001.

Behandling

Stadsfullmäktige beslutade konstatera att ledamoten Paavo Arhinmäki var jävig och inte deltog i behandlingen av ärendet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Eija Venetkoski-Kukka, lånechef, telefon: 310 36329

eija.venetkoski-kukka(a)hel.fi

Bilagor

1

Helsingin palloseura ryn lainahakemus

2

Helsingin Palloseura ryn lainahakemuksen liitteet

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Hakija

Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar bevilja HPS Areenat Oy ett lån på 354 888 euro ur fonden för idrotts- och friluftsanläggningar för finansiering av projektet med Svedängens plan på följande villkor:

Löptid: Lånet ska återbetalas i lika stora amorteringar inom 10 år.

Ränta: Räntan på lånet motsvarar grundräntan.

Säkerhet: Låntagaren överlåter som säkerhet pantsedlar som är intecknade i idrottsplansfastigheten och som åtnjuter förmånsrätt motsvarande 90 % av det av fastighetskontoret fastställda anskaffningsvärdet eller en annan säkerhet godkänd av ekonomi- och planeringscentralen.

Dessutom gäller de allmänna låne- och pantsättningsvillkor som stadsstyrelsen fattade beslut om 10.12.2001.

Sammandrag

HPS Areenat Oy är ett bolag i Helsingin Palloseura ry:s ägo. Idrottsnämnden har godkänt principer för projekt som genomförs i samverkan med föreningar. Enligt principerna strävar man med föreningarna att enligt redan etablerad praxis varje år anlägga två idrottsplaner för gemensam verksamhet. Nämnden har 28.1.2013 utarrenderat ett markområde på Svedängens plan till bolaget ovan på 15 år för fotbollsverksamhet. Förutsättningen för att projektet ska genomföras är att staden beviljar lån för projektet. De sammanlagda kostnaderna uppgår till 887 220 euro och avsikten är att täcka dem med egen finansiering, med understöd från Närings-, trafik- och miljöcentralen och med ett lån av staden.

Föredraganden

Föredraganden anser det som motiverat att bevilja lånet, som idrottsnämnden tillstyrker, till HPS Areenat Oy eftersom projektet minskar stadens behov att själv anlägga idrottsplaner. Fonden för idrotts- och friluftsanläggningar har tillgångar på cirka 7,7 miljoner euro och räntan på lånet enligt beslutsförslaget uppgår för tillfället till 0,75 %. Om stadsfullmäktige godkänner förslaget och beviljar lånet kommer stadsstyrelsen i sitt verkställighetsbeslut att uppmana förvaltningscentralens rättstjänst att upprätta de nödvändiga handlingarna för lånet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Eija Venetkoski-Kukka, lånechef, telefon: 310 36329

eija.venetkoski-kukka(a)hel.fi

Bilagor

1

Helsingin palloseura ryn lainahakemus

2

Helsingin Palloseura ryn lainahakemuksen liitteet

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Hakija

Kunnallisvalitus, valtuusto

För kännedom

Liikuntavirasto

Oikeuspalvelut

Talous- ja suunnittelukeskus

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 02.04.2013 § 348

HEL 2012-016268 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee myöntää HPS areenat Oy:lle 354 888 euron suuruisen lainan urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta Paloheinän kenttähankkeen rahoittamiseen seuraavin ehdoin:

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin 10 vuoden kuluessa.

Lainan korko: Lainasta maksettava korko on peruskoron suuruinen.

Lainan vakuus: Lainansaaja panttaa lainan vakuudeksi kenttäkiinteistöön kiinnitettyjä panttikirjoja, jotka ovat etuoikeusjärjestyksessä 90 %:n puitteissa kiinteistöviraston vahvistamasta hankinta-arvosta tai muun talous- ja suunnittelukeskuksen hyväksymän vakuuden.

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 10.12.2001 tekemän päätöksen mukaisia yleisiä laina- ja panttausehtoja.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Eija Venetkoski-Kukka, lainapäällikkö, puhelin: 310 36329

eija.venetkoski-kukka(a)hel.fi

 

Liikuntalautakunta 05.03.2013 § 53

HEL 2012-016268 T 02 05 03 00

Päätös

Liikuntalautakunta päätti todeta Paloheinänkentän kenttähanketta koskevasta lainahakemuksesta kaupunginhallitukselle lausuntonaan seuraavaa:

Saapunut hakemus ja sen käsittelijätaho

Helsingin Palloseura ry esittää omistamansa HPS Areenat Oy:n puolesta liikuntalautakunnalle osoittamassaan hakemuksessa kaupungin lainan myöntämistä HPS Areenat Oy:lle urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista Paloheinänkentälle, osoitteessa Pakilantie 86a, toteutettavasta kenttähankkeesta aiheutuvien kustannusten kattamiseen. 

Kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoja hoitaa kaupunginhallitus. Helsingin Palloseura ry/ HPS Areenat Oy:n liikuntalautakunnalle osoittama hakemus tulee lähettää edelleen kaupunginhallitukselle ja lautakunnan tulee antaa asiasta samalla lausuntonsa.

Taustatietoja

Liikuntalautakunta (21.6.2011, 150 §) on hyväksynyt omalta osaltaan seurojen kanssa toteutettavien hankkeiden yhteistoimintaa sekä hakemusten käsittelyä koskevat periaatteet, joiden mukaan seurojen kanssa pyritään toteuttamaan jo vakiintuneen käytännön myötä kaksi yhteistoimintakenttää per vuosi.

Liikuntatoimen ja Suomen Palloliiton Helsingin piiri ry:n olosuhdevaliokunnan edustajat ovat tältä pohjalta systemaattisesti yhteistoimin kehittäneet niitä toimintaperiaatteita, millä seurojen ja liikuntaviraston yhteisiä jalkapallon olosuhdehankkeita toteutetaan ja luotu ne kriteerit, joita seuran tulee noudattaa omassa olosuhdehankkeessa.

Liikuntalautakunnan hyväksymien toimintaperiaatteen mukaan seurojen kanssa käydään ensin keskustelut mahdollisista kenttähankkeista ja hankkeet valmistellaan yhteistuumin siihen pisteeseen, että ne ovat toteuttamiskelpoisia. Tämän jälkeen seurat lähettävät kenttähankkeen toteuttamiseksi maa-alueen vuokraushakemuksen liikuntalautakunnalle. Helsingin Palloseura ry:n/ HPS Areenat Oy:n hakemuksessa on kyse yhdestä esitetyistä seurahankkeista.

Kaupunginhallitus on päättänyt  kokouksessaan (28.1.2013, § 141) oikeuttaa liikuntalautakunnan vuokraamaan yhtiölle n. 15 026 m²:n maa-alueen Paloheinänkentästä 15 vuodeksi jalkapallotoimintaa varten ajalle 15.3.2013 - 14.3.2028. Liikuntalautakunta teki vuokrauspäätöksen kokouksessaan 28.1.2013.  Hankkeen toteutumisen edellytyksenä maa-alueen vuokrauksen lisäksi on, että kaupunki myöntää tarkoitusta varten haettavana olevan lainan.

Hakijataho, hanke, rahoitussuunnitelma

Helsingin Palloseura ry on vuonna 1917 perustettu yleisseura, jonka toimintaan on kuuluneet erilaiset joukkuelajit. Nykyisin seura on jalkapalloseura, jonka toiminta on keskittynyt pääasiallisesti Pohjois-Helsingin alueelle. Helsingin Palloseuran jäsenmäärät ovat kasvaneet tasaisesti 2000-luvun alusta ja tällä hetkellä seurassa on noin 550 jalkapallolisenssin omaavaa pelaajaa. Kasvaneen harrastajamäärän vuoksi seura tarvitsee suuremman ja paremmin toimintaa palvelevan harjoittelukentän, joka vastaa nykypäivän vaatimuksia. Tarkoitukseen sopivasta alueesta neuvoteltiin osapuolten kesken ja alueeksi vahvistui Pakilantie 86a osoitteessa sijaitseva Paloheinän hiekkapintainen kenttä.

Rahoitussuunnitelman mukaan hankkeen kokonaiskustannukset ovat 887 220 euroa.  Kustannukset on tarkoitus rahoittaa mm. omarahoituksella, hankkeelle haettavalla ELY-tuella sekä kaupungilta haettavalla lainalla.

Asemakaava, alueen hallinta

Paloheinänkentällä on 15.12.1989 voimaan tullut asemakaava nro 9573. Alue on urheilu- ja virkistyspalvelualuetta (VU).

Liikuntalautakunta on vuokrannut alueen sisäisin vuokrausperustein kiinteistölautakunnalta (vuokratunnus Y3135-00002 ) vuoden 2042 loppuun asti. Alueen pinta-ala on 21 775 m² ja sen sisäinen vuokra vuonna 2012 oli 24 371,83 euroa.  Alue on liikuntaviraston ulkoliikuntaosaston hallinnassa.

Urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston säännöt, lainan myöntämisen edellytykset

Rakennushanke palvelee toteutuessaan liikuntatarkoituksia ja on näin Helsingin kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston sääntöjen 3 §:n mukainen hanke sekä myös hakijatahon hakemuksessaan esille tuomista lähtökohdista ajatellen perusteltu hankekokonaisuus.

Liikuntalautakunnan lausunto

Jalkapallo on eräs suosituimmista urheilulajeista erityisesti lasten ja nuorten keskuudessa. Helsingissä jalkapallon kehitystä rajaavana tekijänä on ollut erityisesti talvikäyttöön soveltuvien liikuntapaikkojen vähäisyys. Jalkapallotoiminnan edellytysten parantaminen vastaavalla tavalla kuin nyt esitetyssä rakennushankkeessa ei ole kaupungin puolelta toteutettavissa tulevien vuosien taloussuunnitelmakauden aikana.

Liikuntatoimen kannalta nyt esitettyä hanketta on pidettävä kannatettavana ja kaupungin lainan myöntämistä hakijalle urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista kaupungin edun mukaisena.  Helsingin Palloseura ry/ HPS Areenat Oy:n esittämä hanke täydentää kaupungin liikuntapalveluja ja hankkeen sijainti on myös hyvä.  Toteutuessaan hanke palvelisi myös Helsingin kaupungin etua helpottamalla kaupungin omaa rakennustarvetta. Hakijan ja liikuntalautakunnan kesken tehdään kyseisestä maa-alueesta viidentoista vuoden vuokrasopimus.

Helsingin Palloseura ry/ HPS Areenat Oy hakee kokonaiskustannuksiltaan 887 220 euron hankkeelle 283 910 euron lainaa Helsingin kaupungilta. Hankkeelle on kuitenkin mahdollisuus saada urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista liikuntalautakunnan aikaisempien lainapuoltoperiaatteiden mukaisesti maksimissaan 40% hankkeen kokonaiskustannuksista, joka tässä hankkeessa on 354 888 euroa.

Lautakunta puoltaa omalta osaltaan nyt ilmoitetuilla kokonaiskustannuksilla ja esitetyllä rahoitussuunnitelmalla enintään 354 888 euron lainan myöntämistä kymmenen vuoden laina-ajalla Helsingin Palloseura ry/ HPS Areenat Oy:lle kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista käytettäväksi osarahoituksena jalkapallon tekonurmihankkeen toteuttamiseksi Paloheinänkentältä vuokrattavalle alueelle.

Lautakunta päätti valita tästä asiasta alkaen kokouksesta poistuneen Sallamaari Muhosen sijasta pöytäkirjantarkastajaksi Riitta Hämäläinen-Bisterin.

Käsittely

05.03.2013 Ehdotuksen mukaan

Sallamaari Muhonen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn alkaessa klo 18:00.

11.12.2012 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

osastopäällikkö

Stefan Fröberg

Lisätiedot

Arja Eloranta, sihteeri, puhelin: 310 87902

Stefan Fröberg, osastopäällikkö, puhelin: 310 87901

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566