Helsingfors stad

Protokoll

7/2013

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/9

 

10.04.2013

 

 

 

 

 

 

§ 114

Kaj / Kommuninvånarinitiativ om sänkt boendepris

HEL 2012-014619 T 10 07 04

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anteckna kommuninvånarinitiativet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Suvi Rämö, stf. biträdande stadssekreterare, telefon: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1

Aloite

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anteckna kommuninvånarinitiativet.

Föredraganden

Ca 500 undertecknare föreslår i ett initiativ (25.10.2012) att staden snarast ska låta bygga fler kommunala hyresbostäder. Årsmålet bör vara att staden låter bygga fler än tusen kommunala hyresbostäder, och detta bör ske med hjälp av långfristiga förmånliga lån från staten och staden. Tillräckligt många bra tomter bör anvisas för byggandet. Staden bör själv börja bygga hyresbostäder och för ändamålet bilda ett icke-vinstsyftande kommunalt affärsverk eller byggbolag.

Undertecknarna föreslår också att grunderna för hur arrendena för stadens tomter bestäms ska ändras på ett sådant sätt att arrendena inte stiger orimligt mycket.

Stadsstyrelsen konstaterar att enligt 28 § i kommunallagen har kommuninvånarna rätt att komma med initiativ till kommunen i frågor som gäller kommunens verksamhet. Initiativtagarna ska informeras om de åtgärder som vidtagits med anledning av ett initiativ. Fullmäktige ska minst en gång om året underrättas om de initiativ som har tagits i frågor som hör till fullmäktiges befogenhet och om de åtgärder som har vidtagits med anledning av initiativen. Om antalet initiativtagare i en fråga som hör till fullmäktiges befogenhet motsvarar minst två procent av kommunens röstberättigade invånare, ska frågan tas upp till behandling i fullmäktige inom sex månader efter att den väcktes.

Enligt 25 § i arbetsordningen för stadsfullmäktige ska stadsstyrelsen årligen senast vid ett sammanträde i april underrätta fullmäktige om de initiativ som kommuninvånare har tagit i frågor som hör till fullmäktiges befogenhet och om de åtgärder som har vidtagits med anledning av initiativen. Vid behandlingen av kommuninvånarnas initiativ tillåts diskussion. Protokollet över diskussionen ska tillhandahållas av stadsstyrelsen för beaktande vid beredningen av ärendena i fråga.

Beslut om enskilda initiativ tillåts inte utom i fråga om hemställningsklämmar.

Biträdande stadsdirektören för stadsplanerings- och fastighetsväsendet beslutade 12.2.2013 besvara kommuninvånarinitiativet på följande sätt:

Avsnittet om bostads- och markpolitiska mål i programmet Hemstaden Helsingfors 2012, som stadsfullmäktige godkände 12.9.2012, innehåller de viktigaste målen för stadens bostadsproduktion. Ett av målen i detta genomförandeprogram för boende är att förutsättningarna för bostadsproduktion ska säkerställas genom aktiv mark- och tomtpolitik och genom att det ses till att detaljplanereserven för bostadsproduktion är på en tillräckligt hög nivå.    

Den sammanlagda volymen på bostadsproduktionen i Helsingfors är enligt programmet 5 000 bostäder om året, av vilka 1 500 byggs av staden själv. Målet är att 20 % av den årliga bostadsproduktionen ska förverkligas som Ara-hyresbostäder med statligt stöd. En andel på 500 av dessa byggs som vanliga hyresbostäder avsedda för alla helsingforsare, och den övriga andelen består av hyresbostäder för specialgrupper preciserade i lagstiftningen och av student- och ungdomsbostäder. Staden strävar målmedvetet och aktivt efter att styra upplåtelsen av tomter i enlighet med den ovannämnda fördelningen av upplåtelseformer godkänd av stadsfullmäktige. Avsikten är att tomtreserveringarna ska hållas på en nivå som gör det möjligt att minst under tre år bygga bostäder på stadens egen mark.

Det i initiativet nämnda behovet av större hyresbostadsproduktion beaktades när målen ovan ställdes  upp, och avsikten är att detta behov ska tillgodoses genom långsiktigare arbete under den nya fullmäktigeperioden. Staden har för att få fart på bostadsproduktionen bl.a. tillsatt en arbetsgrupp med uppgift att göra bostadsproduktionsprocessen smidigare. Arbetsgruppen ska försöka hitta på åtgärder som gör processen snabbare och effektivare och sänker kostnaderna. Den ska före utgången av år 2014 utarbeta ett förslag om hur högklassiga bostäder kan produceras till ett rimligt pris genom en smidigare process.

Enligt initiativet bör staden bilda ett eget byggbolag för hyresbostadsproduktion. När programmet Hemstaden Helsingfors godkändes under den fullmäktigeperiod som slutade vid utgången av år 2012 understödde stadsfullmäktige inte ett förslag till en hemställningskläm som skulle ha krävt att frågan om ett eget kommunalt byggbolag utreds. Detta betyder att stadsfullmäktige inte ansåg det vara ändamålsenligt att ett bolag bildas och förutsättningarna för ett bolag utreds.

Fastighetskontorets tomtavdelning bereder en revidering av stadens tomtarrendeavtal i enlighet med principer godkända av stadsfullmäktige. Det är meningen att avtalen och arrendepriserna ska bli sådana att de som arrenderar tomter i stadens ägo får lika behandling. Målet är hur som helst att den nya arrendenivån ska vara skälig i förhållande till marknadsprisnivån.

Stadsstyrelsen anser det ovanstående vara en tillräcklig utredning i saken.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Suvi Rämö, stf. biträdande stadssekreterare, telefon: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1

Aloite

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 25.03.2013 § 321

HEL 2012-014619 T 10 07 04

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee merkitä kunnan asukkaan aloitteen tiedoksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Suvi Rämö, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 12.02.2013 § 17

HEL 2012-014619 T 10 07 04

Päätös

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja päätti antaa esitettyyn kunnan asukkaan aloitteeseen seuraavan vastauksen:

Helsingin kaupunginvaltuuston 12.9.2012 hyväksymän Kotikaupunkina Helsinki 2012 -ohjelman asunto- ja maapoliittisiin päämääriin on kirjattu keskeiset kaupungin asuntotuotannossa noudatettavat tavoitteet. Yhtenä asumisen toteutusohjelman päämääristä on, että asuntorakentamisen edellytykset taataan aktiivisen maa- ja tonttipolitiikan avulla sekä huolehtimalla asuntotuotannon edellyttämän kaavavarannon riittävyydestä. Toteutusohjelma on tämän vastauksen liitteenä ja se on luettavissa myös sähköisessä muodossa:

http://www.uuttahelsinkia.fi/sites/default/files/kotikaupunkina_helsinki_ohjelma_2012.pdf

Asuntotuotannon määrän osalta ohjelmassa todetaan, että Helsingissä rakennetaan vuodessa 5 000 asuntoa, joista kaupungin omana tuotantona 1 500 asuntoa. Tavoitteena on, että vuosittaisesta asuntotuotannosta 20 prosenttia toteutetaan valtion tukemina aravavuokra-asuntoina. Näistä asunnoista 500 rakennetaan tavallisina vuokra-asuntoina, jotka on tarkoitettu kaikille helsinkiläisille. Muu osuus asunnoista toteutetaan lainsäädännössä määritellyille erityisryhmille kohdennettuina asuntoina sekä opiskelija- ja nuorisoasuntoina. Tontinluovutusta koskevien tavoitteiden osalta pyritään määrätietoisesti ja aktiivisesti ohjaamaan tontinluovutusta vastaamaan edellä mainittuja valtuuston määrittelemiä hallintamuotojakauman toteutumista. Tavoitteena on pitää tontinvarauskanta tasolla, joka mahdollistaa vähintään kolmen vuoden asuntorakentamisen kaupungin omalla maalla.

Aloitteessa esitetty tarve vuokra-asuntotuotannon lisäämiseksi on otettu huomioon edellä mainittuja tavoitteita asetettaessa ja siihen pyritään vastaamaan alkaneen valtuustokauden aikana entistä pitkäjänteisemmällä työllä. Asuntotuotannon vauhdittamiseksi Helsingin kaupunki on muun muassa asettanut asuntotuotantoprosessin sujuvoittamistyöryhmän, jonka tarkoituksena on löytää asuntotuotantoprosessia nopeuttavia ja tehostavia sekä kustannuksia alentavia toimenpiteitä. Työryhmän tehtävänä on laatia ehdotus asuntotuotantoprosessin sujuvoittamisesta kohtuuhintaisen ja laadukkaan asuntotuotannon näkökulmasta vuoden 2014 loppuun mennessä.

Aloitteessa esitetään myös kaupungin oman rakennusyhtiön perustamista vuokra-asuntotuotantoa varten. Vuoden 2012 lopussa kautensa päättänyt kaupunginvaltuusto ei hyväksyessään Kotikaupunkina Helsinki -ohjelmaa antanut kannatustaan toivomusponsiesitykselle, jonka hyväksyessään valtuusto olisi edellyttänyt kaupungin oman rakentamisyhtiön perustamisen selvittämistä. Kaupunginvaltuusto ei näin ollen ole katsonut yhtiön perustamista ja sen toimintaedellytysten selvittämistä tarkoituksenmukaiseksi.

Kaupungin tontinvuokrasopimusten uusiminen valmistellaan tonttiosastolla kaupunginvaltuuston hyväksymien periaatteiden mukaisesti. Sopimusten ja vuokrahintojen valmistelussa pyritään kaupungin tontinvuokralaisten tasavertaiseen kohteluun, ja uusi vuokrataso pyritään nykyiselläänkin määrittelemään kohtuulliseksi suhteessa markkinahintatasoon.

Lopuksi kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja päätti todeta, että tämä vastaus annetaan tiedoksi vuoden 2013 alusta toimintakautensa aloittaneelle kaupunginvaltuustolle kuluvan kevään aikana, jolloin käsitellään vuoden 2012 aikana esitetyt kunnan asukkaan aloitteet.

Lisätiedot

Suvi Rämö, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566