Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2013

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/3

 

10.04.2013

 

 

 

 

 

 

§ 108

Helsingin kaupungin vuosien 2013-2016 ja optioina vuosien 2017 ja 2018 tilintarkastajan valitseminen

HEL 2012-013017 T 02 08 02 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti tarkastuslautakunnan ehdotuksen mukaisesti, että

1
Helsingin kaupungin tilikausien 2013–2016 tilintarkastajaksi ja eräiden erityistoimeksiantojen suorittajaksi vastaavana aikana valitaan tarjouspyynnön vertailuperusteiden perusteella arvioituna kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyt KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, vastuunalaisena tilintarkastajana JHTT, KHT Leif-Erik Forsberg.

Hankintaan sisältyy optio tilikausiksi 2017 ja 2018. Option käyttämisestä on päätettävä kolmen vuoden kuluessa alkuperäisen hankintasopimuksen tekemisestä. Optiota käyttämällä kaupunginvaltuustolla on oikeus valita edellä mainittu JHTT-yhteisö kaupungin tilintarkastajaksi tilikauden 2018 päättymiseen asti kilpailuttamatta hankintaa uudestaan. Kuntalain 72 §:n mukaan tilintarkastajat voidaan valita enintään kuuden tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten.

2
kaupunginvaltuusto oikeuttaa tarkastuslautakunnan tekemään tilikausia 2013–2016 koskevan tilintarkastussopimuksen KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n kanssa.

Tilintarkastussopimus tulee voimaan, kun sopijapuolet ovat sen allekirjoittaneet. Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 21 päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi. 

Lakisääteisen tilintarkastuksen arvonlisäveroton kokonaishinta tilikausille 2013–2016 on 919 260 euroa laskettuna 500 vuosittaisen tarkastuspäivän mukaan. Lakisääteisen tilintarkastuksen osalta tehdään tavallinen hankintasopimus. Erityistoimeksiantojen osalta tehdään puitejärjestely, jonka kaikki ehdot vahvistetaan. Kaikilla kaupungin hallintokunnilla ja sen tytäryhteisöillä on oikeus, mutta ei velvollisuutta käyttää tehtävää puitejärjestelyä.

Esittelijä

Tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Marjo Niska-aro, tarkastuspäällikkö, puhelin: 310 36468

marjo.niska-aro(a)hel.fi

Liitteet

1

Tarjouspyyntö, Helsingin kaupungin tilintarkastuspalvelujen hankinta

2

Tarjousten vertailu

Otteet

Ote

Otteen liitteet

BDO Audiator Oy

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

Ernst & Young Julkispalvelut Oy

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

PwC Julkistarkastus Oy

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

Tarkastuslautakunta

 

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee, että

1
Helsingin kaupungin tilikausien 2013–2016 tilintarkastajaksi ja eräiden erityistoimeksiantojen suorittajaksi vastaavana aikana valitaan tarjouspyynnön vertailuperusteiden perusteella arvioituna kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyt KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, vastuunalaisena tilintarkastajana JHTT, KHT Leif-Erik Forsberg.

Hankintaan sisältyy optio tilikausiksi 2017 ja 2018. Option käyttämisestä on päätettävä kolmen vuoden kuluessa alkuperäisen hankintasopimuksen tekemisestä. Optiota käyttämällä kaupunginvaltuustolla on oikeus valita edellä mainittu JHTT-yhteisö kaupungin tilintarkastajaksi tilikauden 2018 päättymiseen asti kilpailuttamatta hankintaa uudestaan. Kuntalain 72 §:n mukaan tilintarkastajat voidaan valita enintään kuuden tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten.

2
kaupunginvaltuusto oikeuttaa tarkastuslautakunnan tekemään tilikausia 2013–2016 koskevan tilintarkastussopimuksen KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n kanssa.

Tilintarkastussopimus tulee voimaan, kun sopijapuolet ovat sen allekirjoittaneet. Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 21 päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi. 

Lakisääteisen tilintarkastuksen arvonlisäveroton kokonaishinta tilikausille 2013–2016 on 919 260 euroa laskettuna 500 vuosittaisen tarkastuspäivän mukaan. Lakisääteisen tilintarkastuksen osalta tehdään tavallinen hankintasopimus. Erityistoimeksiantojen osalta tehdään puitejärjestely, jonka kaikki ehdot vahvistetaan. Kaikilla kaupungin hallintokunnilla ja sen tytäryhteisöillä on oikeus, mutta ei velvollisuutta käyttää tehtävää puitejärjestelyä.

Esittelijä

Kuntalain säännökset

Kuntalain 72 §:n mukaan kaupunginvaltuusto valitsee hallinnon ja talouden tarkastamista varten yhden tai useamman tilintarkastajan, joka toimii tehtävässään virkavastuulla. Tilintarkastajat voidaan valita enintään kuuden tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten. Tilintarkastajan tulee olla julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunnan hyväksymä henkilö (JHTT-tilintarkastaja) tai yhteisö (JHTT-yhteisö). Yhteisön on määrättävä vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi JHTT-tilintarkastaja. Ellei tilintarkastajaksi valita yhteisöä, ja tilintarkastajia valitaan vain yksi, on valittava vähintään yksi varatilintarkastaja.

Kaupunginvaltuusto valitsi 16.1.2013 toimikaudeksi 2013–2016 tarkastuslautakunnan kaupungin hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Tarkastuslautakunta valmistelee kuntalain nojalla valtuustolle sen päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat.

Helsingin kaupungin hallinnon ja talouden tarkastussääntö

Tilintarkastajien lukumäärä on tarkemmin määrätty Helsingin kaupungin hallinnon ja talouden tarkastussäännössä. Säännön 17 §:n mukaan valtuusto valitsee yhden tilintarkastajan, jonka on oltava JHTT-yhteisö.

Hankintaprosessi

Kunnan tilintarkastuspalvelujen hankintaan sovelletaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007). Hankinta on EU-kynnysarvot ylittävä hankinta, ja kilpailutuksessa on käytetty avointa menettelyä. Tarkastusvirasto pyysi 21.11.2012 päivätyllä tarjouspyynnöllä kuntalain 72 §:ssä tarkoitettuja julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunnan hyväksymiä yhteisöjä (JHTT-yhteisöt) tekemään tarjouksen Helsingin kaupungin hallinnon ja talouden lakisääteisen tilintarkastuksen suorittamisesta tilikausilta 2013–2016 ja eräiden erityistoimeksiantojen suorittamisesta vastaavana aikana.

Hallinnon ja talouden lakisääteisen tilintarkastuksen osalta hankintayksikkö ja valittu toimittaja tekevät tavallisen hankintasopimuksen. Erityistoimeksiantojen osalta he tekevät puitejärjestelyn, jonka kaikki ehdot vahvistetaan. Kaikilla kaupungin hallintokunnilla ja sen tytäryhteisöillä on oikeus, mutta ei velvollisuutta käyttää tehtävää puitejärjestelyä.

Lisäksi hankintaan sisältyy optio tilikausille 2017 ja 2018.

Hankintailmoitus on julkaistu 2.11.2012 sähköisessä tietokannassa www.hankintailmoitukset.fi (HILMA). HILMA:sta ilmoitukset toimitetaan julkaistavaksi Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosassa ja TED-tietokannassa.

Tarjoajan soveltuvuuden vähimmäisvaatimukset

Tarjoajan edellytettiin olevan kuntalain 72 §:ssä tarkoitettu julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunnan hyväksymä yhteisö (JHTT-yhteisö), jonka tuli täyttää tarjouspyynnön kohdassa 4 määritellyt vähimmäisvaatimukset koskien taloudellista ja rahoituksellista tilannetta sekä teknistä suorituskykyä ja ammatillista pätevyyttä.

Lakisääteinen tilintarkastus

Lakisääteisen tilintarkastuksen laajuus, josta tarjous pyydettiin, on viisisataa (500) tarkastuspäivää tilikautta kohti. Tästä hyväksyttyjen tilintarkastajien tarkastuspäivien osuuden tulee olla vähintään 200 päivää. Lisäksi tietojärjestelmien tarkastamiseen erikoistuneiden erityisasiantuntijoiden (CISA tai vastaava pätevyys) määrä on mitoitettava niin, että vuotuisista kokonaistarkastuspäivistä voidaan käyttää tietojärjestelmien tarkastamiseen noin 80 päivää. Vuotuisten kokonaistarkastuspäivien määrää voidaan perustellusta syystä vähentää tai lisätä, mikäli kaupungin organisaatiorakenteessa, toimintatavoissa tai tehtävissä tapahtuu olennaisia muutoksia, jotka vaikuttavat tilintarkastuksen laajuuteen. Tarkastuspäivien määrän muutoksista neuvotellaan tarpeen mukaan erikseen. 

Erityistoimeksiannot

Erityistoimeksiannot, jotka sisältyvät hankintaan puitejärjestelynä, koskevat EU-hankkeiden, valtionavustusta saavien hankkeiden ja Tekes- ym. avustushankkeiden tarkastamista sekä muiden erityistoimeksiantojen suorittamista. Hankintayksikkö arvioi, että erityistoimeksiantoja tullaan tilaamaan 180 tarkastuspäivää vastaava määrä. Arvio ei sido kaupunkia. Se perustuu vuosien 2008–2011 aikana tilattujen erityistoimeksiantojen määrään.

Tarjousten vertailuperusteet

Parhaan tarjouksen valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Hinnan painoarvo on 65 % ja laadun painoarvo 35 %.

Hinnan vertailussa otetaan huomioon sekä lakisääteiseen tilintarkastukseen tarjottu hinta että erityistoimeksiantojen suorittamiseen tarjottu hinta tilikausilta 2013–2016.

Laadun vertailuperusteet ovat:

-        vastuunalaisen tilintarkastajan vähimmäisvaatimukset ylittävä kokemus suurten kaupunkien tarkastamisesta (painoarvo 15 %)

-        vastuunalaisen tilintarkastajan kokemus kuntien tai kuntayhtymien konsernitilinpäätöksen tarkastamisesta (painoarvo 5 %)

-        tarjottavien KHT-tilintarkastajien lukumäärä vähimmäisvaatimukset ylittävin osin (painoarvo 5 %)

-        muiden hyväksyttyjen tilintarkastajien (kuin vastuunalaisen) vähimmäisvaatimuksen ylittävä kokemus kuntien tai kuntayhtymien tilintarkastuksesta (painoarvo 5 %)

-        muiden hyväksyttyjen tilintarkastajien (kuin vastuunalaisen) kokemus kuntien tai kuntayhtymien konsernitilinpäätöksen tarkastamisesta (painoarvo 5 %)

Vertailuperusteet on määritelty edellä sanottua tarkemmin tarjouspyynnön liitteessä 5. Tarjouspyyntö on liitteenä 1.

Saapuneet tarjoukset ja niiden käsittely

Tarjousten tuli olla perillä 23.1.2013 klo 16.00 mennessä. Määräaikaan mennessä tarjouksen antoivat seuraavat neljä JHTT-yhteisöä:

-        BDO Audiator Oy

-        Ernst & Young Julkispalvelut Oy

-        KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy

-        PwC Julkistarkastus Oy

Tarjousasiakirjat ja tarjousten avauspöytäkirja ovat kaupunginvaltuuston jäsenten nähtävinä ennen kokouspäivää tarkastusvirastossa, Unioninkatu 25, 5. kerros. Ne ovat myös nähtävinä valtuustosalin ulkopuolella ennen kokousta ja kokouksen aikana.

Tarjoajien soveltuvuutta koskevat lisäselvitykset

Julkisista hankinnoista annetun lain 56 §:n mukaan hankintayksikkö voi pyytää tarjoajia täydentämään tai täsmentämään soveltuvuutta koskevia selvityksiä ja muita asiakirjoja.

Tarkastusvirasto pyysi 20.2.2013 seuraavilta tarjoajilta seuraavat soveltuvuutta koskevat lisäselvitykset:

-        PwC Julkistarkastus Oy:ltä kaupparekisteriote alihankkijansa PricewaterhousCoopers Oy:n osalta

-        KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:ltä vakuutusyhtiön todistus vastuuvakuutuksen määrästä

-        Ernst & Young Julkispalvelut Oy:ltä todistukset alihankkijansa Ernst & Young Oy:n osalta verojen ja sosiaaliturvamaksujen maksamisesta sekä eläkevakuutuksen ottamisesta ja vakuutusmaksujen suorittamisesta

Tarjoajat toimittivat pyydetyt selvitykset.

Tarjoajien soveltuvuuden arviointi ja tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus

Kaikki tarjoajat täyttävät tarjoajan soveltuvuudelle asetetut vähimmäisvaatimukset ja kaikki tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia.

Tarjousten vertailu

Parhaan tarjouksen valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Vertailuperusteet on määritelty tarjouspyynnön liitteessä 5. Tarjousten vertailu on esitetty esityslistan ohessa jaetussa liitteessä 2. Tarkastusvirasto on korjannut tarjouksissa olleet ilmeiset vähäiset laskuvirheet ennen vertailun tekemistä. Vertailu osoittaa, että kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen on tehnyt KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy.

 

Esittelijä

Tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Marjo Niska-aro, tarkastuspäällikkö, puhelin: 310 36468

marjo.niska-aro(a)hel.fi

Liitteet

1

Tarjouspyyntö, Helsingin kaupungin tilintarkastuspalvelujen hankinta

2

Tarjousten vertailu

Otteet

Ote

Otteen liitteet

BDO Audiator Oy

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

Ernst & Young Julkispalvelut Oy

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

PwC Julkistarkastus Oy

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

Tarkastuslautakunta

 

Tiedoksi

Tarkastusvirasto

Päätöshistoria

Tarkastuslautakunta 19.03.2013 § 32

HEL 2012-013017 T 02 08 02 00

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että

1
Helsingin kaupungin tilikausien 2013–2016 tilintarkastajaksi ja eräiden erityistoimeksiantojen suorittajaksi vastaavana aikana valitaan tarjouspyynnön vertailuperusteiden perusteella arvioituna kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyt KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, vastuunalaisena tilintarkastajana JHTT, KHT Leif-Erik Forsberg.

Hankintaan sisältyy optio tilikausiksi 2017 ja 2018. Option käyttämisestä on päätettävä kolmen vuoden kuluessa alkuperäisen hankintasopimuksen tekemisestä. Optiota käyttämällä kaupunginvaltuustolla on oikeus valita edellä mainittu JHTT-yhteisö kaupungin tilintarkastajaksi tilikauden 2018 päättymiseen asti kilpailuttamatta hankintaa uudestaan. Kuntalain 72 §:n mukaan tilintarkastajat voidaan valita enintään kuuden tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten.

2
kaupunginvaltuusto oikeuttaa tarkastuslautakunnan tekemään tilikausia 2013–2016 koskevan tilintarkastussopimuksen KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n kanssa.

Tilintarkastussopimus tulee voimaan, kun sopijapuolet ovat sen allekirjoittaneet. Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 21 päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi. 

Lakisääteisen tilintarkastuksen arvonlisäveroton kokonaishinta tilikausille 2013–2016 on 919 260 euroa laskettuna 500 vuosittaisen tarkastuspäivän mukaan. Lakisääteisen tilintarkastuksen osalta tehdään tavallinen hankintasopimus. Erityistoimeksiantojen osalta tehdään puitejärjestely, jonka kaikki ehdot vahvistetaan. Kaikilla kaupungin hallintokunnilla ja sen tytäryhteisöillä on oikeus, mutta ei velvollisuutta käyttää tehtävää puitejärjestelyä.

Lisäksi tarkastuslautakunta päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

30.01.2013 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

tarkastusjohtaja

Pirjo Hakanpää

Lisätiedot

Marjo Niska-aro, tarkastuspäällikkö, puhelin: 310 36468

marjo.niska-aro(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566