Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2013

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/4

 

10.04.2013

 

 

 

 

 

 

§ 109

Strategiaohjelma vuosiksi 2013-2016

Pöydälle 10.04.2013

HEL 2013-001308 T 00 01 01

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Puheenjohtaja esitti hyväksyttäväksi seuraavan käsittelyjärjestyksen:

Asiassa käydään ensin keskustelu. Mahdolliset muutosehdotukset ja toivomusponsiehdotukset on tehtävä ja niitä on kannatettava keskustelun aikana. Kun keskustelu on julistettu päättyneeksi, pannaan asia pöydälle kaupunginvaltuuston seuraavaan kokoukseen äänestysten toimittamista varten.

Käsittelyjärjestys hyväksyttiin.

Puheenjohtaja julisti keskustelun päättyneeksi ja ilmoitti, että asian käsittelyä jatketaan käsittelyjärjestyksen mukaisesti 24.4.2013.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä kaupunginhallituksen ehdotuksen strategiaohjelmaksi vuosiksi 2013–2016 (Liite 1). Strategiaohjelma on lähtökohtana valmisteltaessa vuoden 2014 talousarvioehdotusta ja taloussuunnitelmaehdotusta vuosiksi 2014–16 sekä muita valtuustokauden suunnitelmia ja toimenpiteitä.

Esittelijä

Kaupunginhallitus toteaa, että päätettäväksi esitettävä strategiaohjelma 2013–2016 on kaupunginhallitusryhmien sopima neuvottelutulos. Päätöksen liitteenä oleva strategiaohjelma 2013–2016 on muutettu neuvottelutuloksen mukaiseksi. (liite 1).

Kaupunginhallitus toteaa, että strategiaohjelman luonnos vuosiksi 2013–2016 on esitelty kaupunginvaltuuston seminaarissa 31.1.–1.2.2013. Strategiaohjelmassa esitetään kaupungin keskeiset tavoitteet ja kehittämiskohteet sekä tärkeimmät toimenpiteet valtuustokaudelle 2013–2016. Päätettäväksi esitettävä strategiaohjelma 2013–2016 sisältää strategiaseminaarissa käsitellystä strategiaohjelman luonnoksesta (liite 2) neuvotellun ehdotuksen.

Strategiaohjelman 2013–2016 valmistelu käynnistyi 23.5.2012 kaupunginvaltuuston lähetekeskustelulla, jossa kauden 2009–2012 valtuusto antoi näkemyksensä seuraavan strategiaohjelman valmisteluun.

Kaupunkitasoisena toimintaympäristön analyysina on kaupungin tietokeskuksen valmistelema Helsingin tila ja kehitys 2013 -julkaisu. Julkaisu kuvaa tilastojen ja tutkimustiedon avulla kaupungin toimintaympäristön kehitystä. Julkaisu on kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen, lauta- ja johtokuntien sekä virastojen ja liikelaitosten hyödynnettävissä vuoden 2013 aikana valmisteltaessa vuoden 2014 talousarviota ja vuosien 2014–16 taloussuunnitelmaa. (Liite 3.)

Kaupunkilaisten näkemyksiä Helsingin tulevaisuudesta kuultiin Vaikuta Helsinkiin – verkkoideoinnilla, joka toteutettiin 28.5.–17.6.2012. Aiheena oli ”Ideoi Helsingistä planeetan paras kotikaupunki”. Kaupunkilaisilta kysyttiin vapaamuotoisina avokysymyksinä millaisena he näkevät huomisen Helsingin ja miten sinun Helsinki toteutuu. Osallistujia oli verkkokeskustelussa 1418 ja vastauksia 2405 (liite 4.)

Verkkoideoinnin aikana Haaga-Helia ammattikorkeakoulu toimitti käynnissä olleen World Design Capital -hankkeen yhteydessä kootun vuorovaikutusaineiston ja sen yhteenvedon. Haaga-Helian hankkeessa oli osana World Design Capital Helsinki 2012 teemavuotta selvitetty tapahtumissa ja blogissa, miten kaupunkilaiset ja muut kaupungissa asioivat toivoisivat Helsinkiä kehitettävän. Esityslistan liitteenä on yhteenveto ja kaksi aineiston n. 600 vastauksesta laadittua kuvallista esitystä: sanapilvi ja toivomuspuu (liite 5).

Vuorovaikutusaineistoa on hyödynnetty strategiaohjelman valmistelussa.

Strategiaohjelman toteuttamisen ja seurannan väline on kaupungin talousarvio. Strategiaohjelma esitetään vuosittain kaupungin talousarvion yleisperusteluosassa. Valtuustokauden aikana strategiaohjelmaa tarkistetaan, mikäli kaupungin toimintaympäristössä tapahtuu merkittäviä kaupungin toimintaan tai talouteen vaikuttavia muutoksia. Strategian tarkistamistarvetta arvioidaan vuosittain kaupunginvaltuuston talousarvioehdotuksen valmistelua koskevassa lähetekeskustelussa.

Virastot ja liikelaitokset valmistelevat keväällä talousarvioehdotuksensa lauta- ja johtokuntien päätettäväksi. Talousarvion laatimisen yhteydessä virastot, liikelaitokset ja tytäryhteisöt määrittelevät omassa strategiatyössään kaupungin strategiaohjelmasta johdetut oman toimialansa toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Valtuusto päättää talousarvion yhteydessä sitovista ja muista toiminnallista tavoitteista.

Kaupunginvaltuuston päätettyä strategiaohjelmasta tulee kaupunginhallitus seuraamaan ja ohjaamaan strategiaohjelman toteutusta. Kaupunginhallitukselle valmistellaan säännöllinen raportointi strategiaohjelman toteutuksen etenemisestä ja tunnuslukujen kehittymisestä. Kaupunginhallitus raportoi etenemisestä kaupunginvaltuustolle.

Kaupunginhallitus tulee täytäntöönpanopäätöksessään kehottamaan kaupungin lauta- ja johtokuntia sekä virastoja, liikelaitoksia ja konserniyhteisöjä ottamaan strategiaohjelman 2013–2016 linjaukset mahdollisuuksien mukaan huomioon jo vuoden 2013 toiminnassa. Kaupunginhallitus tulee lisäksi täytäntöönpanopäätöksessään käynnistämään keskeisimpien toimenpiteiden valmistelun.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Strategiaohjelma_2013-2016_final_250313.pdf

2

Strategiaohjelma 2013-2016 luonnos 240113.pdf

3

Tila_ja_kehitys2013.pdf

4

Yhteenveto kaupunkilaisten kuulemisesta.pdf

5

Haaga-Helian vuorovaikutusaineiston yhteenveto.pdf

Tiedoksi; Muutoksenhakuohje: Kunnallisvalitus, valtuusto

Lauta- ja johtokunnat

Virastot ja liikelaitokset

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 25.03.2013 § 325

HEL 2013-001308 T 00 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä kaupunginhallituksen ehdotuksen strategiaohjelmaksi vuosiksi 2013–2016 (Liite 1). Strategiaohjelma on lähtökohtana valmisteltaessa vuoden 2014 talousarvioehdotusta ja taloussuunnitelmaehdotusta vuosiksi 2014–16 sekä muita valtuustokauden suunnitelmia ja toimenpiteitä.

11.02.2013 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566