Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2013

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/11

 

10.04.2013

 

 

 

 

 

 

§ 116

Sj / Kunnan asukkaan aloite Jouko-kaupunginosalinjan saamiseksi maauimaloiden läheisyyteen

HEL 2012-009720 T 12 03 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti merkitä kunnan asukkaan aloitteen tiedoksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Vetoomus, Maauimalat ja Jouko-kaupunginosalinjat

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee merkitä kunnan asukkaan aloitteen tiedoksi.

Esittelijä

Aloitteentekijä ja muut allekirjoittajat esittävät aloitteessaan, että Jouko-kaupunginosalinja tulisi saada kulkemaan maauimaloiden porttien läheisyyteen, jotta ikä-ihmiset ja liikuntaesteiset saisivat mahdollisuuden käyttää kesällä maauimaloita.

Aloitteen johdosta on pyydetty liikuntalautakunnan lausunto.

Kaupunginhallitus toteaa, että kuntalain 28 §:n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Kaupunginvaltuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet. Jos valtuuston toimivaltaan kuuluvassa asiassa aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi prosenttia äänioikeutetuista kunnan asukkaista, asia on otettava valtuustossa käsiteltäväksi viimeistään kuuden kuukauden kuluessa asian vireilletulosta.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 25 §:n mukaan kaupunginhallituksen tulee esittää valtuuston tietoon vuosittain viimeistään sen huhtikuussa pidettävässä kokouksessa valtuuston toimivaltaan kuuluvissa asioissa kunnan asukkaan aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet. Käsiteltäessä kunnan asukkaan aloitteita sallitaan keskustelu. Kaupunginhallituksen on saatettava käydystä keskustelusta laadittu pöytäkirja kysymyksessä olevien asioiden valmistelussa huomioon otettavaksi.

Päätöksentekoa yksittäisten aloitteiden osalta ei toivomusponsia lukuun ottamatta sallita.

Sivistys- ja henkilöstötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja päätti lähettää aloitteen tekijälle jäljennöksen em. lausunnosta ja todeta, Uimastadionin läheisyyteen pääsee useilla raitiovaunuilla ja linja-autoilla. Lähimmät julkisen liikenteen pysäkit sijaitsevat 400 m päässä Nordenskiöldinkadulla, 500 m päässä Karjalankadulla ja Helsinginkadulla ja 600 m päässä Mannerheimintiellä (Töölön halli ja Töölön kisahalli). 

Kumpulan maauimala sijaitsee kohtuullisen hyvien liikenneyhteyksien varrella Kumpulan kaupunginosassa. Lähimmät linja-autopysäkit sijaitsevat Intiankadulla (300 m), Väinö Auerin kadulla (400 m), Koskelantiellä (500 m ) ja Kustaa Vaasan tiellä (600 m).

Tällä hetkellä Jouko-kaupunginosalinjat eivät kulje kaupunginosissa, joissa maauimalat sijaitsevat. Hyvät joukkoliikenneyhteydet ovat liikuntapaikkojen käytön kannalta merkittävä asia. Liikuntatoimi toivoo, että tämä otettaisiin huomioon myös joukkoliikennereittien suunnittelussa.

Maauimalat sijaitsevat mäen päällä, joten nykyiset lyhyet matkat joukkoliikennepysäkiltä voivat silti olla raskaita henkilöille, joilla liikuntakyky on alentunut. Tämän vuoksi olisi syytä selvittää mahdollisuudet Jouko-kaupunginosalinjojen reittien sijoittamisesta maauimaloiden välittömään läheisyyteen.

HSL:n liikennesuunnittelusta saadun tiedon mukaan Jouko-kaupunginosalinjojen  toiminta tullaan vuoden sisällä korvaamaan uudella järjestelmällä ja suunnittelussa tullaan mahdollisuuksien mukaan huomioimaan aloitteessa esitetty.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Vetoomus, Maauimalat ja Jouko-kaupunginosalinjat

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 25.03.2013 § 323

HEL 2012-009720 T 12 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee merkitä kunnan asukkaan aloitteen tiedoksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

 

Liikuntalautakunta 09.10.2012 § 175

HEL 2012-009720 T 12 03 00

Päätös

Lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavanlaisen lausunnon otsikossa mainitusta asiasta:

Liikuntavirasto hallinnoi kahta maauimalaa, Uimastadionia ja Kumpulaa.

Vuonna 2012 kesäkaudella Uimastadion oli avoinna 7.5. - 16.9. ja Kumpula 28.5. - 26.8. Päivittäiset aukioloajat molemmilla maauimaloissa olivat maanantaista lauantaihin klo 6.30 - 21.00 ja sunnuntaisin klo 9.00 - 21.00.

Asiakaskäyntejä maauimaloissa on viime vuosina ollut seuraavasti:

                                   2010            2011            2012
Uimastadion                263 229       275 467       234 914
Kumpula                     133 363       121 157       105 538

Uimastadionin maauimala sijaitsee Töölössä, aivan Olympiastadionin vieressä.  Maauimalan läheisyyteen pääsee useilla raitiovaunuilla ja linja-autoilla. Lähimmät julkisen liikenteen pysäkit sijaitsevat 400 m päässä Nordenskiöldinkadulla (Auroran sairaala ja Eläintarha), 500 m päässä Karjalankadulla ja Helsinginkadulla (Kaupunginpuutarha) ja 600 m päässä Mannerheimintiellä (Töölön halli ja Töölön kisahalli).

Kumpulan maauimala sijaitsee kohtuullisen hyvien liikenneyhteyksien varrella Kumpulan kaupunginosassa. Lähimmät linja-autopysäkit sijaitsevat Intiankadulla (300 m), Väinö Auerin kadulla (400 m), Koskelantiellä (500 m ) ja Kustaa Vaasan tiellä (600 m).

Tällä hetkellä Jouko-kaupunginosalinjat eivät kulje kaupunginosissa, joissa maauimalat sijaitsevat.

Hyvät joukkoliikenneyhteydet ovat liikuntapaikkojen käytön kannalta merkittävä asia. Liikuntatoimi toivoo, että tämä otettaisiin huomioon myös joukkoliikennereittien suunnittelussa.

Maauimalat sijaitsevat mäen päällä, joten nykyiset lyhyet matkat joukkoliikennepysäkiltä voivat silti olla raskaita henkilöille, joilla liikuntakyky on alentunut. Tämän vuoksi olisi syytä selvittää mahdollisuudet Jouko-kaupunginosalinjojen reittien sijoittamisesta maauimaloiden välittömään läheisyyteen.

Käsittely

09.10.2012 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti päätösehdotuksen viimeisen kappaleen ensimmäisen virkkeen "Maauimaloista erityisesti Uimastadion sijaitsee mäen päällä, joten myös lyhyempi matka joukkoliikennepysäkiltä voi olla henkilölle, jonka liikuntakyky on alentunut, raskas." kuulumaan "Maauimalat sijaitsevat mäen päällä, joten nykyiset lyhyet matkat joukkoliikennepysäkiltä voivat silti olla raskaita henkilöille, joilla liikuntakyky on alentunut."

Esittelijä

osastopäällikkö

Petteri Huurre

Lisätiedot

Mia Savolainen, hallintosihteeri, puhelin: 310 87812

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566