Helsingfors stad

Protokoll

7/2013

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/4

 

10.04.2013

 

 

 

 

 

 

§ 109

Strategiprogram för åren 2013 - 2016

Bordlades 10.04.2013

HEL 2013-001308 T 00 01 01

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade bordlägga ärendet.

 

Behandling

Ordföranden föreslog och fullmäktige godkände följande handläggningsordning:

Först medges diskussion i ärendet. Eventuella ändringsförslag och förslag till hemställningsklämmar ska framställas och understödjas under diskussionen. När diskussionen har förklarats avslutad, bordläggs ärendet till stadsfullmäktiges följande sammanträde, då omröstningarna förrättas.

Handläggningsordningen godkändes.

Ordföranden förklarade diskussionen i ärendet avslutad och meddelade att behandlingen av ärendet fortsätter 24.4.2013 i enlighet med handläggningsordningen.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Marko Karvinen, strategichef, telefon: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

Bilagor

1

Strategiprogram 2013-2016 slutligt

2

Strategiaohjelma 2013-2016 luonnos 240113.pdf

3

Tila_ja_kehitys2013.pdf

4

Yhteenveto kaupunkilaisten kuulemisesta.pdf

5

Haaga-Helian vuorovaikutusaineiston yhteenveto.pdf

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar godkänna strategiprogram för åren 2013–2016 (bilaga 1). Strategiprogrammet är utgångspunkt för förslaget till budget för år 2014 och förslaget till ekonomiplan för åren 2014–2016 och för andra planer och åtgärder under fullmäktigeperioden.

Föredraganden

Stadsstyrelsen konstaterar att det förslag till strategiprogram 2013–2016 som stadsfullmäktige nu föreslås fatta beslut om är ett resultat av förhandlingar mellan stadsstyrelsegrupperna. Förslaget, som utgör bilaga 1 till detta ärende, består av ett tidigare utkast där de ändringar som förhandlingsresultatet krävt är gjorda.

Stadsstyrelsen konstaterar vidare att ett utkast till strategiprogram för åren 2013–2016 presenterades vid ett seminarium för stadsfullmäktige 31.1–1.2.2013. Strategiprogrammet innehåller stadens primära mål och utvecklingsobjekt och de viktigaste åtgärderna under fullmäktigeperioden 2013–2016. Det aktuella förslaget är en framförhandlad version av det utkast som behandlades vid strategiseminariet (bilaga 2). 

Strategiprogrammet 2013–2016 började beredas 23.5.2012 i och med en remissdebatt där stadsfullmäktige för perioden 2009–2012 gav sin syn på hur det nya strategiprogrammet bör beredas.

En analys över förhållandena i Helsingfors ingår i stadens faktacentrals publikation Helsingin tila ja kehitys 2013 (Helsingfors tillstånd och utveckling 2013). Publikationen beskriver genom statistik och forskningsdata utvecklingen i förhållandena i Helsingfors. Den står år 2013 till stadsfullmäktiges, stadsstyrelsens, nämndernas, direktionernas, förvaltningarnas och affärsverkens förfogande då budgeten för år 2014 och ekonomiplanen för åren 2014–2016 bereds (bilaga 3).

Helsingforsarna kunde 28.5–17.6.2012 framföra tankar om Helsingfors framtid i webbtankesmedjan Påverka Helsingfors. Temat var "Kom med idéer som gör Helsingfors till planetens bästa hemstad". Helsingforsarna fick fritt formulera svar på öppna frågor om hur de ser på morgondagens Helsingfors och hur just deras Helsingfors kan förverkligas. Sammanlagt 1 418 personer deltog i webbdiskussionen, och 2 405 svar kom in (bilaga 4).

Yrkeshögskolan Haaga-Helia lämnade i anslutning till det ovannämnda temat i webbtankesmedjan in både hela det interaktionsmaterial som den samlat för det då pågående projektet World Design Capital Helsinki 2012 och ett sammandrag. Yrkeshögskolan klarlade genom evenemang och en blogg som hänförde sig till WDC-året hur helsingforsare och besökare vill att Helsingfors ska utvecklas. Ett sammandrag och två bilder över de ca 600 svaren i form av ett ordmoln och ett önsketräd är fogade till detta ärende på föredragningslistan (bilaga 5).

Interaktionsmaterialet har utnyttjats under arbetet på strategiprogrammet.

Stadens budget är det redskap med vilket strategiprogrammet genomförs och uppföljs. Strategiprogrammet ingår varje år i budgetdelen Allmänna motiveringar. Programmet justeras under fullmäktigeperioden om det i stadens omvärld inträffar stora förändringar som påverkar stadens verksamhet eller ekonomi. Behovet av justeringar i programmet bedöms årligen under stadsfullmäktiges remissdebatt om hur budgetförslaget ska utarbetas.

Förvaltningarna och affärsverken utarbetar sina budgetförslag på våren, och nämnderna och direktionerna fattar sedan beslut om förslagen. Förvaltningarna, affärsverken och dottersammanslutningarna bestämmer i sitt eget strategiarbete mål för verksamheten och ekonomin inom det egna verksamhetsområdet. De gör detta i samband med budgetarbetet och baserar sina mål på stadens strategiprogram. Stadsfullmäktige fattar under budgetbehandlingen beslut om bindande mål och andra verksamhetsmål.

Efter att stadsfullmäktige fattat beslut om strategiprogrammet kommer stadsstyrelsen att följa och styra genomförandet. Stadsstyrelsen ska regelbundet få en rapport om hur arbetet med att genomföra strategiprogrammet avancerar och nyckeltalen utvecklas. Stadsstyrelsen rapporterar sedan till stadsfullmäktige om framstegen.

Stadsstyrelsen kommer i sitt verkställighetsbeslut att uppmana stadens nämnder, direktioner, förvaltningar och affärsverk att i möjligaste mån beakta riktlinjerna i strategiprogrammet 2013–2016 redan i verksamheten år 2013. Den kommer dessutom i sitt verkställighetsbeslut att lämna en uppmaning att de viktigaste åtgärderna ska börja förberedas.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Marko Karvinen, strategichef, telefon: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

Bilagor

1

Strategiprogram 2013-2016 slutligt

2

Strategiaohjelma 2013-2016 luonnos 240113.pdf

3

Tila_ja_kehitys2013.pdf

4

Yhteenveto kaupunkilaisten kuulemisesta.pdf

5

Haaga-Helian vuorovaikutusaineiston yhteenveto.pdf

Tiedoksi; Muutoksenhakuohje: Kunnallisvalitus, valtuusto

Lauta- ja johtokunnat

Virastot ja liikelaitokset

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 25.03.2013 § 325

HEL 2013-001308 T 00 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä kaupunginhallituksen ehdotuksen strategiaohjelmaksi vuosiksi 2013–2016 (Liite 1). Strategiaohjelma on lähtökohtana valmisteltaessa vuoden 2014 talousarvioehdotusta ja taloussuunnitelmaehdotusta vuosiksi 2014–16 sekä muita valtuustokauden suunnitelmia ja toimenpiteitä.

11.02.2013 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566