Helsingfors stad

Protokoll

6/2013

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/5

 

27.03.2013

 

 

 

 

 

 

§ 100

Deltagande i tilläggsfinansieringsarrangemang för kärnkraftverksprojektet Olkiluoto 3

HEL 2013-003011 T 00 01 04 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag

-        godkänna att Oy Mankala Ab ger Industrins Kraft Abp en aktieägarlåneförbindelse i ett förhållande som motsvarar Oy Mankala Ab:s ägarandel, högst 24 500 000 euro, för genomförande av ett tilläggsfinansieringsarrangemang för byggandet av kärnkraftverksenheten Olkiluoto 3 och godkänner tillägget om arrangemanget i dokumentet ”Sopimus ja Sitoumus” ("Avtal och Förbindelse") och

-         Helsingfors stads vägnar godkänna lämnandet av bindande anmälningar till EPV Energi Ab och Nordkraft Ab om deltagande i tilläggsfinansieringsarrangemanget för Industrins Kraft Abp:s kärnkraftverksenhet Olkiluoto 3 och fastställa Helsingfors stads andel av EPV Energi Ab:s aktieemission/aktieemissioner till högst 2 600 000 euro och av Nordkraft Ab:s aktieemission/aktieemissioner högst 3 000 000 euro.

Behandling

Efter att ha förklarat diskussionen avslutad anförde ordföranden såsom redogörelse att ledamoten Emma Kari understödd av ledamoten Vesa Korkkula under diskussionen hade framställt följande motförslag:

Stadsfullmäktige beslutar

- att inte delta i EPV Energi Ab:s och Nordkraft Ab:s aktieemissioner
- att inleda förberedelser för avstående från ägarandelarna i Olkiluoto 3.

Redogörelsen befanns vara riktig.

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner stadsstyrelsens förslag röstar ja; vinner nej, har ledamoten Emma Karis motförslag godkänts.

1 omröstningen

JA-förslag: Stn
NEJ-förslag: Stadsfullmäktige beslutar
- att inte delta i EPV Energi Ab:s och Nordkraft Ab:s aktieemissioner
- att inleda förberedelser för avstående från ägarandelarna i Olkiluoto 3.

Ja-röster: 48
Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Matti Enroth, Patrik Gayer, Jussi Halla-aho, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Rene Hursti, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Maria Landén, Harri Lindell, Jape Lovén, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Anniina Palm, Timo Raittinen, Mari Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Wille Rydman, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Tarja Tenkula, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Mirka Vainikka, Jan Vapaavuori, Belle Selene Xia

Nej-röster: 32
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Jussi Chydenius, Yrjö Hakanen, Heidi Hautala, Veronica Hertzberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Nina Huru, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Tuuli Kousa, Petra Malin, Hanna Mithiku, Sami Muttilainen, Hannu Oskala, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Jukka Relander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki

Blanka: 4
Pentti Arajärvi, Gunvor Brettschneider, Helena Kantola, Kaarin Taipale

Frånvarande: 1
Astrid Thors

Stadsfullmäktige beslutade därmed godkänna stadsstyrelsens förslag.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Atte Malmström, koncernjurist, telefon: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Matti Malinen, chef för koncernenheten, telefon: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi

Bilagor

1

Teollisuuden Voima Oyj osakaskirje 27-02-2013

2

Sekretessbelagd (MyndOffL 24 § 1 mom. 17 p., MyndOffL 24 § 1 mom. 20 p.)

3

Sekretessbelagd (MyndOffL 24 § 1 mom. 17 p., MyndOffL 24 § 1 mom. 20 p.)

4

Oy Mankala Ab 4.3.2013.pdf

5

Äänestyslista

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Helsingin Energia

Kunnallisvalitus, valtuusto

Oy Mankala Ab

Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar

-        godkänna att Oy Mankala Ab ger Industrins Kraft Abp en aktieägarlåneförbindelse i ett förhållande som motsvarar Oy Mankala Ab:s ägarandel, högst 24 500 000 euro, för genomförande av ett tilläggsfinansieringsarrangemang för byggandet av kärnkraftverksenheten Olkiluoto 3 och godkänner tillägget om arrangemanget i dokumentet ”Sopimus ja Sitoumus” ("Avtal och Förbindelse") och

-         Helsingfors stads vägnar godkänna lämnandet av bindande anmälningar till EPV Energi Ab och Nordkraft Ab om deltagande i tilläggsfinansieringsarrangemanget för Industrins Kraft Abp:s kärnkraftverksenhet Olkiluoto 3 och fastställa Helsingfors stads andel av EPV Energi Ab:s aktieemission/aktieemissioner till högst 2 600 000 euro och av Industrins Kraft Ab:s aktieemission/aktieemissioner högst 3 000 000 euro.

Föredraganden

Bakgrund

Oy Mankala Ab (Mankala) deltar i egenskap av aktieägare i Industrins Kraft Abp (TVO) i kärnkraftverksprojektet Olkiluoto 3 (OL3) med en andel som motsvarar dess ägarandel (8,14 %). Helsingfors Energi/Helsingfors stad deltar i egenskap av aktieägare i Nordkraft Ab (PVO) och EPV Energi Ab (EPV) i kärnkraftverksprojektet med en andel som motsvarar dess ägarandel i de frågavarande bolagens OL3-aktieserier (genom PVO ca 0,76 %, genom TVO:s OL3-projekt och EPV:s serier sammanlagt ca 0,79 % av TVO:s OL3-projekt).

Om deltagandet i anskaffningen av OL3:s effektandel och finansieringsarrangemang som hänför sig till den har hittills fattats följande beslut:

Helsingfors stadsfullmäktige har 12.11.2003 (243 §) beslutat:

-        godkänna att det för Helsingfors stads räkning lämnas bindande anmälningar till Industrins Kraft Ab, Etelä-Pohjanmaan Voima Oy och Nordkraft Ab om reservering av effektandelar i den planerade kärnkraftverksenheten, inom ramen för de effektandelar som Helsingfors Energi bestämmer närmare, varvid utgångspunkten är att effektandelarna skall motsvara de nuvarande ägarandelarna och

-        godkänna att Oy Mankala Ab:s aktiekapital höjs med högst 42 miljoner euro och att Helsingfors stad har en andel på högst 1 miljon euro av tillskottet i Etelä-Pohjanmaan Voima Oy:s aktiekapital och en andel på högst 2 miljoner euro av tillskottet i Nordkraft Ab:s aktiekapital och uppmana Helsingfors Energi att teckna tillskotten i aktiekapitalet på Helsingfors stads vägnar och i stadens namn och sköta finansieringen med internt tillförda medel och helt och hållet i penningform.

Vidare har stadsstyrelsen genom sitt verkställighetsbeslut 17.11.2003 (1308 §) beslutat bland annat:

-        att uppmana styrelsen för Oy Mankala Ab att agera så att bolaget kan lämna den önskade bindande anmälan till Industrins Kraft Ab om reservering av en effektandel i den planerade kärnkraftverksenheten, inom ramen för den effektandel motsvarande den nuvarande ägarandelen som Helsingfors Energi bestämmer närmare

-        att uppmana Helsingfors Energi att på Helsingfors stads vägnar lämna de önskade bindande anmälningarna i saken till Etelä-Pohjanmaan Voima Oy och Nordkraft Ab, att närmare bestämma effektandelarna i fråga så att de motsvarar de nuvarande ägarandelarna och att på stadens vägnar komma överens om de praktiska arrangemangen rörande dessa intressebolag och underteckna behövliga avtal och andra handlingar

-        att uppmana styrelsen för Oy Mankala Ab att vidta åtgärder som leder till att upphandlingen av effektandelar kan finansieras, delvis genom att bolagets aktiekapital höjs med högst 42 miljoner euro och i övrigt på det sätt som styrelsen bestämmer och genom arrangemang överenskomna med stadskansliets drätselkontor

-        att uppmana Helsingfors Energi att vidta övriga åtgärder i anslutning till höjningen av Oy Mankala Ab:s, Etelä-Pohjanmaan Voima Oy:s och Nordkraft Ab:s aktiekapital och

-        att uppmana Helsingfors Energi och Oy Mankala Ab att också i övrigt på Helsingfors stads vägnar komma överens om de praktiska arrangemangen rörande teckningen av effektandelar och delägarskap och att underteckna sådana handlingar i anslutning till arrangemangen som kräver en insats för stadens räkning i dotter- och intressebolag.

Finansieringsandelar och låneförbindelser som Mankala betalat till TVO

Utifrån stadsfullmäktiges beslut har Mankala tillsammans med de andra aktieägarna i TVO:s B-serie (OL3) 5.12.2003 undertecknat dokumentet "Sopimus ja Sitoumus" enligt vilket aktieägarna har kommit överens om att arrangera självfinansieringsandelen av OL3-kraftverksenheten genom höjningar av TVO:s aktiekapital och lån som delägarna beviljar bolaget. Mankala förband sig att i ett förhållande som stämmer överens med dess ägarandel teckna sammanlagt 58 364 657 euro som ökningar i TVO:s aktiekapital och bevilja TVO ett aktieägarlån på 14 591 164 euro för att finansiera OL3-kärnkraftverksenheten. I motiveringarna till stadsfullmäktiges beslut bestämdes Mankalas finansieringsandel till TVO till sammanlagt 73 miljoner euro.

Utifrån det nämnda avtalet och stadsfullmäktiges beslut har Mankala betalat 14 591 164 euro till TVO i form av ett aktieägarlån och sammanlagt 58 364 675,44 euro som höjningar av TVO:s aktiekapital. Mankalas aktiekapital har höjts med 41 999 872,48 euro.

Dessutom har Mankala förbundit sig till att i ett förhållande som motsvarar Mankalas ägarandel bevilja TVO aktieägarlån på 24 413 556 euro för genomförande av tilläggsfinansieringarrangemanget för OL3-kraftverksenheten. Mankala har med koncernledningens förhandssamtycke (Koja 16.3.2009 § 45) undertecknat tillägget i dokumentet "Sopimus ja Sitoumus" och avtalet om ett aktieägarlån 30.3.2009. Det nämnda aktieägarlånet har ännu inte lyfts. Tiden för att ta ut aktieägarlåneförbindelser förlängdes 22.3.2012 från slutet av år 2013 till slutet av år 2015.

Finansieringsandelar som Helsingfors Energi har betalat till PVO och EPV

I enlighet med stadsfullmäktiges beslut 12.11.2003 har Helsingfors Energi betalat 1 062 376 euro till PVO i form av en ökning av aktiekapitalet (PVO:s B2-serie).

EPV är ägare i OL3-projektet genom sina A1- och A3-aktieserier. I A1-serien finns ett direkt TVO-innehav och i A3-serien ett innehav som sker genom PVO. Helsingfors Energi har betalat 414 160 euro (EPV A3-serien) och 1 411 900 euro (EPV A1-serien) som ökning av aktiekapitalet till EPV. Den senare summan riktades både till OL1- och OL2-investeringar och till OL3-investeringar.

TVO:s nya aktieägarlåneförbindelse och tillägg till dokumentet "Sopimus ja Sitoumus"

TVO har 27.2.2013 skickat en skrivelse till sina aktieägare angående OL3-kärnkraftverksenhetens tilläggsaktieägarförbindelse (bilaga 1).

Enligt skrivelsen kommer färdigställandet av OL3-kraftverksenheten enligt TVO:s uppskattning att försenas ytterligare. Installeringsarbetena och automationsplaneringen av OL3-kraftverksenheten har enligt konsortiet Areva-Siemens, som bygger kraftverksenheten enligt ett avtal om nyckelfärdig leverans, inte fortskridigt enligt tidsschemana. Leverantören av kraftverksenheten har trots kraven inte kommit med en uppdatering av det övergripande tidsschemat. TVO uppskattade i februari 2013 att början på den kommersiella elproduktionen eventuellt kommer att skjutas upp till år 2016.

TVO har i finansieringsavtalen för OL3-projektet förbundit sig till att aktieägarnas andel antingen av aktiekapitalet eller i form av aktieägarlån är minst 25 %. Den nya låneförbindelsen för aktieägarlån på 300 000 000 euro (Mankala 24 413 556 euro) som tecknades 2009 räcker till den av kraftverksleverantören tidigare meddelade tidpunkten för början på den kommersiella elproduktionen (augusti 2014).

TVO förbereder sig på att med OL3-projektet upprätthålla en tillräcklig självförsörjningsgrad och klara eventuella ytterligare förseningar och eventuella extrakostnader för projektets slutförande. På de här grunderna föreslår TVO:s styrelse i sin skrivelse 27.2.2013 till aktieägarna att en ytterligare aktieägarlåneförbindelse på 300 000 000 euro tecknas.

TVO:s styrelse kommer att föreslå extra bolagsstämman 12.6.2013 att bolagsstämman beslutar föreslå bolagets aktieägare ett tillägg till dokumentet "Sopimus ja Sitoumus" och beviljande av ett aktieägarlån.

Mankalas aktieägarlåneförbindelse

Andelen som motsvarar Mankalas ägarandel av aktieägarlåneförbindelsen som TVO:s styrelse föreslår är 24 413 556 euro. Efter den nämnda nya aktieägarlåneförbindelsen är Mankalas aktieägarlån och aktieägarlåneförbindelser i anslutning till TVO:s OL3-projekt sammanlagt 63 418 276 euro. Mankala har deltagit med 58 364 675,44 euro i aktieemissioner som hänför sig till TVO:s OL3-projekt.

PVO:s och EPV:s aktieemissioner

PVO och EPV har 28.2.2013 också skickat motsvarande aktieägarbrev och därtill hörande bindande aktieägarenkät till sina aktieägare (bilagor 2 och 3).

PVO har för avsikt att finansiera tilläggsaktieägarlåneförbindelsen på ca 180 000 000 euro, som den beviljade TVO redan år 2009, och den nu av TVO föreslagna nya tilläggsaktieägarlåneförbindelsen, varav PVO:s andel är cirka 180 000 000 euro, med en riktad aktieemission på 230 000 000 euro av B2-aktieserien. Andelen som motsvarar Helsingfors Energis ägarandel (1,27 %) av den här aktieemissionen är cirka 2 920 000 euro. PVO:s extra bolagsstämma beslutar 5.6.2013 om aktieemissionen.

Hos EPV kommer den behövliga kapitaliseringen att verkställas med en riktad aktieemission av A1- och A3-aktieserierna. Kapitaliseringen av EPV:s A1-serien motsvarar det med EPV:s ägarandel överensstämmande behovet att kapitalisera TVO och A3-seriens kapitalisering motsvarar det med EPV:s ägarandel överensstämmande behovet att kapitalisera PVO. Helsingfors Energis andel av A1-seriens aktieemission (9,41 %) är cirka 1 860 000 euro och av A3-seriens aktieemission (5,54 %) cirka 670 000 euro. EPV:s extra bolagsstämma 31.5.2013 beslutar om aktieemissionen.

Helsingfors Energi/Helsingfors stad ska till EPV före 15.4.2013 och till PVO före 30.4.2013 leverera en bindande anmälan om deltagande i aktieemissionerna.

Behövlig finansiering

Helsingfors Energi sköter den behövliga kapitaliseringen av Oy Mankala Ab vid tidpunkten för upptagandet av aktieägarlånet.

Helsingfors Energi sköter med sin inkomstfinansiering finansieringen av PVO:s och EPV:s aktieemissioner.

Ägarstyrning

Oy Mankala Ab:s styrelse har vid sitt möte 4.3.2013 beslutat ansöka om ägarens förhandssamtycke för beviljande av ägarlåneförbindelsen som TVO:s styrelse har föreslagit och för godkännande av tillägget i dokumentet "Sopimus ja Sitoumus" (bilaga 4).

Oy Mankala Ab är ett dotterbolag som är helt i stadens ägo. Enligt koncerndirektiven som stadsfullmäktige godkände 16.1.2008 ska dotterbolaget på förhand anhålla om koncernledningens samtycke bl.a. för betydande låntagning.

Mankalas styrelse ska fatta ett beslut om beviljandet av den föreslagna aktieägarlåneförbindelsen före TVO:s extra bolagsstämma som går av stapeln 12.6.2013.

Föredraganden

Föredraganden konstaterar att det ligger i Helsingfors Energis/Helsingfors stads intresse att delta i de föreslagna tilläggsfinansieringsarrangemangen för att säkra TVO:s finansieringsposition och minimera OL3-projektets finansieringskostnader.

Ett utlåtande om deltagandet i tilläggsfinansieringsarrangemanget för kärnkraftverksprojektet Olkiluoto 3 har begärts av direktionen för Helsingfors Energi. Utlåtandet finns att tillgå i ärendets beslutshistoria.

PVO:s och EPV:s sekretessbelagda (Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet 24 § 1 mom. 17 p och 20 p) aktieägarbrev finns i bilagorna 2-3. Det övriga sekretessbelagda (Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet 24 § 1 mom. 17 p och 20 p) bakgrundsmaterialet kan de förtroendevalda ta del av hos beredaren av detta ärende vid ekonomi- och planeringscentralen före stadsfullmäktiges sammanträde och vid stadsfullmäktiges sammanträde.

Ärenden som har att göra med EPV:s och PVO:s extra bolagsstämmor och frågor som hänför sig till Helsingfors stads representant och de behövliga direktiv som ges representanten behandlas i stadens beslutsfattande separat efter att kallelserna till bolagsstämmorna har kommit in.

Stadsstyrelsen konstaterar att om stadsfullmäktige godkänner förslaget, så kommer stadsstyrelsen i samband med verkställigheten att

-        uppmana Oy Mankala Ab att bevilja Industrins Kraft Abp en aktieägarlåneförbindelse som hänför sig till tlläggsfinansieringsarrangemanget för kärnkraftverksenheten Olkiluoto 3, i ett förhållande som motsvarar Oy Mankala Ab:s ägarandel, högst 24 500 000 euro, och godkänna tillägget om arrangemanget i dokumentet ”Sopimus ja Sitoumus” och

-        uppmana affärsverket Helsingfors Energi att på Helsingfors stad vägnar lämna de av bolagen begärda bindande anmälningarna till EPV Energi Ab och Nordkraft Ab om deltagande i tilläggsfinansieringsarrangemanget för Industrins Kraft Abp:s kärnkraftverksenhet Olkiluoto 3 och på stadens vägnar och i stadens namn teckna EPV Energi Ab:s aktieemissioner på högst 2 600 000 euro och Nordkraft Ab:s aktieemission/ aktieemissioner på högst 3 000 000 euro och

-        uppmana Helsingfors Energi att sköta de praktiska åtgärderna i anslutning till höjningarna av EPV Energi Ab:s och Nordkraft Ab:s aktiekapital och

-        uppmana Oy Mankala Ab:s styrelse att vidta behövliga åtgärder för att finansiera ett tilläggslån i överensstämmelse med tilläggslåneförbindelsen, i enlighet med finansieringsarrangemang som avtalas med Helsingfors stads ekonomi- och planeringscentral och dessutom

-        uppmana Oy Mankala Ab att på Industrins Kraft Abp:s extra bolagsstämma handla så att tilläggsfinansieringsarrangemanget kan genomföras på det förslagna sättet och uppmana Helsingfors Energi och Oy Mankala Ab att även på andra sätt på stadens vägnar komma överens om de praktiska arrangemangen i anslutning till tilläggsfinansieringsarrangemanget och underteckna dokument som har att göra med arrangemanget i fall som förutsätter handlande på stadens vägnar i dotter- och/eller intressebolag.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Atte Malmström, koncernjurist, telefon: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Matti Malinen, chef för koncernenheten, telefon: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi

Bilagor

1

Teollisuuden Voima Oyj osakaskirje 27-02-2013

2

Sekretessbelagd (MyndOffL 24 § 1 mom. 17 p., MyndOffL 24 § 1 mom. 20 p.)

3

Sekretessbelagd (MyndOffL 24 § 1 mom. 17 p., MyndOffL 24 § 1 mom. 20 p.)

4

Oy Mankala Ab 4.3.2013.pdf

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Helsingin Energia

Kunnallisvalitus, valtuusto

Oy Mankala Ab

Kunnallisvalitus, valtuusto

För kännedom

Talous- ja suunnittelukeskus

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 18.03.2013 § 291

HEL 2013-003011 T 00 01 04 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

-        hyväksyä, että Oy Mankala Ab antaa Teollisuuden Voima Oyj:lle Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitosyksikön lisärahoitusjärjestelyn toteuttamiseksi osakaslainasitoumuksen Oy Mankala Ab:n omistusosuutta vastaavassa suhteessa, enintään 24 500 000 euroa ja hyväksyy lisärahoitusjärjestelyä koskevan ”Sopimus ja Sitoumus” -asiakirjan lisäyksen sekä

-        hyväksyä sitovien ilmoitusten antamisen Helsingin kaupungin puolesta EPV Energia Oy:lle ja Pohjolan Voima Oy:lle Teollisuuden Voima Oyj:n Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitosyksikön lisärahoitusjärjestelyyn osallistumisesta sekä Helsingin kaupungin osuudeksi EPV Energia Oy:n osakeannista/osakeanneista enintään 2 600 000 euroa ja Pohjolan Voima Oy:n osakeannista/osakeanneista enintään 3 000 000 euroa.

Käsittely

18.03.2013 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Vastaehdotus:
Emma Kari: Esitys 1:
Poistetaan ranskalainen viiva, jossa annetaan lupa osallistua EPV Energian ja Pohjolan Voiman osakeantiin. Korvataan se seuraavalla ranskalaisella viivalla:

Kaupunginhallitus päättänee:

- olla osallistumatta EPV Energia Oy:n ja Pohjolan Voima Oy:n osakeanteihin.

Esitys 2:

Lisätään ranskalainen viiva.

Kaupunginhallitus päättänee:
- aloittaa valmistelut Olkiluoto 3:n omistuksista luopumista varten.

Kannattajat: Hannu Oskala

 

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus: Esitys 1:
Poistetaan ranskalainen viiva, jossa annetaan lupa osallistua EPV Energian ja Pohjolan Voiman osakeantiin. Korvataan se seuraavalla ranskalaisella viivalla: Kaupunginhallitus päättänee: - olla osallistumatta EPV Energia Oy:n ja Pohjolan Voima Oy:n osakeanteihin.
Esitys 2: Lisätään ranskalainen viiva. Kaupunginhallitus päättänee:
- aloittaa valmistelut Olkiluoto 3:n omistuksista luopumista varten.

Jaa-äänet: 10
Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Arja Karhuvaara, Björn Månsson, Lasse Männistö, Osku Pajamäki, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen, Tarja Tenkula, Pilvi Torsti

Ei-äänet: 5
Jasmin Hamid, Emma Kari, Hannu Oskala, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Äänin 10 - 5 kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

11.03.2013 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Atte Malmström, konsernilakimies, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Matti Malinen, konserniyksikön päällikkö, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi

 

Helsingin Energian johtokunta 05.03.2013 § 11

HEL 2013-003011 T 00 01 04 00

Päätös

Johtokunta päätti esittää lausuntonaan kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se

-        kehottaa Oy Mankala Ab:tä antamaan Teollisuuden Voima Oyj:lle Olkiluoto 3-ydinvoimalaitosyksikön lisärahoitusjärjestelyn toteuttamiseksi osakaslainasitoumuksen Oy Mankala Ab:n omistusosuutta vastaavassa suhteessa, enintään 24 500 000 euroa, edellyttäen, että kaikki Teollisuuden Voima Oyj:n osakkaat antavat vastaavan sitoumuksen, ja

-        kehottaa Helsingin Energiaa antamaan Helsingin kaupungin puolesta EPV Energia Oy:lle ja Pohjolan Voima Oy:lle niiden pyytämät sitovat ilmoitukset Teollisuuden Voima Oyj:n Olkiluoto 3-ydinvoimalaitosyksikön lisärahoitusjärjestelyyn osallistumisesta ja merkitsemään omalla tulorahoituksellaan EPV Energia Oy:n enintään 2 600 000 euron osakeannit ja Pohjolan Voima Oy:n enintään 3 000 000 euron osakeannin kaupungin puolesta ja nimiin, ja

-        kehottaa Helsingin Energiaa hoitamaan EPV Energia Oy:n ja Pohjolan Voima Oy:n osakepääomien korotuksiin liittyvät käytännön toimenpiteet, ja

-        kehottaa Oy Mankala Ab:n hallitusta ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin lisäosakaslainasitoumuksen mukaisen lisäosakaslainan rahoittamiseksi Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskuksen kanssa sovituin rahoitusjärjestelyin, sekä lisäksi

-        kehottaa Helsingin Energiaa ja Oy Mankala Ab:tä toimimaan edellä mainittujen yhtiöiden ylimääräisissä yhtiökokouksissa siten, että lisärahoitusjärjestely voidaan toteuttaa esitetyllä tavalla ja muutoinkin sopimaan kaupungin puolesta lisärahoitusjärjestelyyn liittyvät käytännön järjestelyt sekä allekirjoittamaan järjestelyihin liittyvät asiakirjat silloin, kun ne edellyttävät toimimista kaupungin puolesta tytär- ja/tai osakkuusyhtiöissä.

 

Käsittely

05.03.2013 Ehdotuksen mukaan

Johtokunta kuuli asiantuntijana toimitusjohtaja Pekka Mannista.

Vastaehdotus:
Piia Häkkinen: Esitän, että lisärahoitukseen osallistuminen hylätään taloudellisten epävarmuuksien vuoksi.
 

Kannattajat: Mikko Koikkalainen

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Esitän, että lisärahoitukseen osallistuminen hylätään taloudellisten epävarmuuksien vuoksi.
 

Jaa-äänet: 5
Anna-Maria Kantola, Pekka Majuri, Pauliina Posti, Lea Saukkonen, Päivi Varjoniemi

Ei-äänet: 4
Piia Häkkinen, Mikko Koikkalainen, Teemu Meronen, Maria Vuorelma

Tyhjä: 0
 

Poissa: 0
 

 

Esittelijä

Johtaja

Kauno Kaija

Lisätiedot

Kauno Kaija, Johtaja, puhelin: +358 9 617 2100

kauno.kaija(a)helen.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566