Helsingfors stad

Protokoll

3/2013

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/8

 

13.02.2013

 

 

 

 

 

 

§ 37

Kj / Den av ledamoten Mari Holopainen väckta motionen om förnyande av innovationsfondens verksamhet

HEL 2012-011880 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Mari Holopainen väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Anu Turunen, planeringsingenjör, telefon: 310 25712

anu.turunen(a)hel.fi

Bilagor

1

Holopainen Mari valtuustoaloite Kvsto 28.9.2012 asia 28

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Mari Holopainen väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Ledamoten Mari Holopainen och 16 andra ledamöter nämner följande i sin motion:

"Revisionsnämnden fäste i sin utvärderingsberättelse 2011 uppmärksamhet vid Helsingfors innovationsfonds verksamhet, användningssyftena för de medel som fonden delar ut och utvärderingen av de finansierade projekten. Av anslagen har nästan hälften delats ut till två förvaltningar, hälsovårdscentralen och socialverket.

Fonden har som mål att finansiera investeringsprojekt som skapar en framtida näringsgrund. Ett mål är bl.a. att förbättra kvaliteten, effektiviteten och användarorienteringen i stadens service. För att innovationsfonden ska uppfylla de mål som ställts för den så bra som möjligt, bör även kommunikationen som riktas till aktörer utanför staden utvecklas. I nuläget är det svårt att hitta omfattande och tidsenlig information om innovationsfonden. Det kan antas att om möjligheterna att ansöka om bidrag från fonden kommer till mera allmän kännedom, får innovationsfonden ta emot flera och i medeltal högklassigare och mera innovativa ansökningar. Det är med hjälp av fondens projekt också möjligt att uppmuntra till etablering av nya slags samarbetsnätverk.

Vi undertecknade föreslår att innovationsfondens verksamhet förnyas. Verksamheten ska vara öppnare och kommunikationen ske bl.a. med hjälp av en egen webbplats. Informationen om de kommande möjligheterna att ansöka om bidrag ska delges aktivt och bredbasigt. Möjligheten att utvärdera projekten anonymt hos utomstående utvärderare ska utredas. Noggrannare kriterier ska fastställas för projekten som får stöd och förverkligandet av kriterierna ska följas upp."

Utvärderingen av projekt som finansieras ur innovationsfonden har skett i en multidisciplinär arbetsgrupp där bl.a. de näringspolitiska och datatekniska perspektiven har beaktats. Utvärderingen av projekten har alltid utförts med stadens intresse och strategiska mål som prioriteter. Det är ändamålsenligt att handla så även i fortsättningen.

I stället för att i första hand anlita en utomstående utvärderare kan stadens interna utvärderingsförfarande förbättras ytterligare. I fråga om förortsfonden deltar bl.a. förortsprojektet i utvärderingen av projekt och alla som har gjort förslag har möjlighet att se varandras förslag. Det här kunde lätt göras möjligt även i fråga om innovationsfonden, i vilket fall projektförslagen avfattas med hjälp av en elektronisk blankett.

Innovationsfondens, liksom förortsfondens, verksamhet presenteras i fortsättningen i större omfattning, men det är viktigt att det hos staden finns ett samarbetsorgan som kan ta fram t.ex. ett elektroniskt projektförslag. Enligt innovationsfondens regler kan dess medel användas antingen av staden eller för finansiering av investeringsprojekt som genomförs i samverkan med övriga aktörer.

Social- och hälsovårdssektorn är stadens största aktör och det är naturligt att där förekommer innovativ verksamhet. Kriterierna för innovationsfondens projekt kan inte ändras utan fullmäktiges beslut, men uppföljningen kan effektiviseras.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Anu Turunen, planeringsingenjör, telefon: 310 25712

anu.turunen(a)hel.fi

Bilagor

1

Holopainen Mari valtuustoaloite Kvsto 28.9.2012 asia 28

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 28.01.2013 § 94

HEL 2012-011880 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Mari Holopaisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anu Turunen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25712

anu.turunen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566