Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2013

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/12

 

13.02.2013

 

 

 

 

 

 

§ 41

Ryj / Valtuutettu Anu Korppi-Koskelan aloite bussilinjan 16 vanhan reitin palauttamisesta

HEL 2012-012541 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Anu Korppi-Koskelan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Kun asiassa oli käyty keskustelua, puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa oli tehty kannatettu ehdotus, jonka hyväksyminen olisi merkinnyt asian käsittelyn keskeyttämistä, minkä vuoksi puheenjohtaja kehotti seuraavia puhujia rajoittamaan puheenvuoronsa kysymykseen asian palauttamisesta kaupunginhallitukselle. Samalla oli tehtävä mahdolliset muut palautusehdotuksen tämän keskustelun aikana.

Julistettuaan keskustelun asian palauttamisesta päättyneeksi puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa oli valtuutettu Henrik Nyholm valtuutettu Pekka Saarnion kannattamana ehdottanut, että kaupunginvaltuusto päättäisi palauttaa asian kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi seuraavin perustein:

Linjan 16 reittimuutos on huomattavasti vaikeuttanut Herttoniemen ja sen lähialueiden työ- ja koulumatkailua. Linja 16 on tarjonnut pienistä täsmällisyysongelmista huolimatta Herttoniemen ja lähialueen asukkaille sekä töissä käyville suoran yhteyden Herttoniemestä Kruununhakaan, Kauppatorille ja eteläiseen Helsinkiin. Linjan päättyminen Mustikkamaalle haittaa suorasti matkalaisia Herttoniemestä, Laajasalosta, Tammisalosta, Roihuvuoresta ynnä muista kaupunginosista jolla on yhteys Herttoniemen metroasemalle. Erityisesti on mainittava alueelta matkaavat koululaiset jotka ovat linjalla 16 voineet matkata vaihdotta koululleen saakka. Reitin varrella kun on Elias -koulu sekä Sibelius-lukio.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken haluaa jatkaa asian käsittelyä, äänestää jaa; jos ei voittaa, on valtuutettu Henrik Nyholmin palautusehdotus hyväksytty.

1 äänestys

JAA-ehdotus: Jatko
EI-ehdotus: Linjan 16 reittimuutos on huomattavasti vaikeuttanut Herttoniemen ja sen lähialueiden työ- ja koulumatkailua. Linja 16 on tarjonnut pienistä täsmällisyysongelmista huolimatta Herttoniemen ja lähialueen asukkaille sekä töissä käyville suoran yhteyden Herttoniemestä Kruununhakaan, Kauppatorille ja eteläiseen Helsinkiin. Linjan päättyminen Mustikkamaalle haittaa suorasti matkalaisia Herttoniemestä, Laajasalosta, Tammisalosta, Roihuvuoresta ynnä muista kaupunginosista jolla on yhteys Herttoniemen metroasemalle. Erityisesti on mainittava alueelta matkaavat koululaiset jotka ovat linjalla 16 voineet matkata vaihdotta koululleen saakka. Reitin varrella kun on Elias -koulu sekä Sibelius-lukio.

Jaa-äänet: 43
Hennariikka Andersson, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Mika Ebeling, Matti Enroth, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Suzan Ikävalko, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Timo Laaninen, Päivi Lipponen, Jape Lovén, Pekka Majuri, Sari Mäkimattila, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Tom Packalén, Osku Pajamäki, Anniina Palm, Jaana Pelkonen, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Timo Raittinen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Wille Rydman, Aura Salla, Tomi Sevander, Astrid Thors, Tuomo Valokainen

Ei-äänet: 31
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Gunvor Brettschneider, Yrjö Hakanen, Heidi Hautala, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Sirkku Ingervo, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Vesa Korkkula, Harri Lindell, Eija Loukoila, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Jarmo Nieminen, Henrik Nyholm, Tuomas Rantanen, Pekka Saarnio, Anni Sinnemäki, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Ulla-Marja Urho, Pertti Villo, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 4
Ville Jalovaara, Tarja Tenkula, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren

Poissa: 7
Maija Anttila, Harry Bogomoloff, Terhi Peltokorpi, Tatu Rauhamäki, Jukka Relander, Päivi Storgård, Johanna Sydänmaa

Kaupunginvaltuusto oli päättänyt jatkaa asian käsittelyä.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Anu Korppi-Koskelan aloite

2

HSL:n lausunto

3

Äänestyslista

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Anu Korppi-Koskelan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Anu Korppi-Koskela ja neljä muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että linja 16 palautettaisiin entiselle reitilleen Hernesaari-Herttoniemi.

Kaupunginhallitus viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että syksyllä 2012 tehty muutos johtui mm. linjan 16 reittiongelmista sekä Herttoniemen ja Kulosaaren yhteyksien parantamistarpeista. Linja kulkee nyt Mustikkamaalta Erottajalle. Herttoniemen ja Kulosaaren väliset yhteydet korvattiin linjan 81 reittimuutoksella sekä Erottajan ja Tehtaankadun välillä linjan 24 reittimuutoksella. Linjan 16 täsmällisyys on muutosten johdosta parantunut.

Vuoden 2013 alusta lukien linja 16 on palautettu Kruununhaassa reitille Hakaniemen silta - Pohjoisranta - Liisankatu.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Anu Korppi-Koskelan aloite

2

HSL:n lausunto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 28.01.2013 § 98

HEL 2012-012541 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Anu Korppi-Koskelan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566