Helsingfors stad

Protokoll

3/2013

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/10

 

13.02.2013

 

 

 

 

 

 

§ 39

Ryj / Den av ledamoten Kimmo Helistö väckta motionen om en kattpark i Berghäll

HEL 2012-011881 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Kimmo Helistö väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1

Kimmo Helistön aloite

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Kimmo Helistö väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Ledamoten Kimmo Helistö och 8 andra ledamöter föreslår i sin motion att en kattpark grundas i Berghäll.

Stadsstyrelsen hänvisar till de utlåtanden som kommit in och konstaterar att katter kan rastas kopplade på nästan alla av stadens parkområden borträknat de områden som avses i 14 § i ordningslagen. Sådana är bl.a. lekplatser för barn, motionsslingor, allmänna badstränder och idrottsplaner.

Byggnadskontoret kan utreda möjligheterna att förbättra möjligheterna att rasta katter på allmänna områden, om en intresseorganisation för katter och en lokal boendeförening lämnar in ett initiativ i saken till byggnadskontoret. Byggnadskontoret har dock inte möjligheter att grunda och upprätthålla en kattpark i den rådande ekonomiska situationen.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1

Kimmo Helistön aloite

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 28.01.2013 § 96

HEL 2012-011881 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Kimmo Helistön aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 11.12.2012 § 567

HEL 2012-011881 T 00 00 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kissan lajityypillisten ominaisuuksien vuoksi aidattu kissapuisto ei lisänne merkittävästi lemmikkikissojen hyvinvointia. Kissoja, kuten koiriakin, ulkoilutetaan kytkettyinä kaupungissa. Kytkettynä ulkoiluttamiseen soveltuvat lähes kaikki kaupungin puistoalueet, paitsi leikkipaikat ja vastaavat järjestyslain 14 §:n pois rajaamat alueet. Puistoalueilla kissa voi turvallisesti toteuttaa lajityypillisiä tarpeitaan kytkettynä omistajansa valvonnassa. Kissojen hyvinvoinnin kannalta merkittävää on lemmikin omistajien oma aktiivisuus järjestää virikkeellistä toimintaa kissoille.

Rakennusvirastolla ei ole tällä hetkellä resursseja laajentaa palveluitaan yleisillä alueilla. Rakennusvirastolla on halua ja mahdollisuus selvittää kissojen ulkoilutusmahdollisuuksien parantamista yleisillä alueilla yhteistyössä alan yhdistysten ja järjestöjen kanssa, jos ne esittävät tätä. Rakennusvirasto toivoo, että mahdollinen aloite kissapuiston perustamiseksi tulisi sekä paikalliselta asukasyhdistykseltä että alan etujärjestöiltä. Puiston kehittämis- ja hallintavastuu sopisi hyvin esimerkiksi järjestölle tai yhdistykselle.

Esittelijä

kaupunginarkkitehti

Jukka Kauto

Lisätiedot

Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

petri.arponen(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 04.12.2012 § 439

HEL 2012-011881 T 00 00 03

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kissapuisto on käsitteenä uusi eivätkä ne ole yleisiä maailmalla. Toiminnan sisältö tulisi siten kartoittaa tarkasti yhdessä kissanomistajien ja viranomaisten kesken.

Esityksessä jaetaan kissapuisto kahteen osaan, joista toisessa kissat olisivat kytkettyinä ja toisessa ne olisivat vapaina. Kissoja voi ulkoiluttaa kytkettyinä lähes kaikilla kaupungin puistoalueilla pois lukien leikkipaikat ja vastaavat järjestyslain (14 §) rajaamat alueet sekä esimerkiksi koirapuistot. Nykyinen viherverkko tarjoaa siten runsaasti ulkoilemismahdollisuuksia kissoille. Varsinaisia toiminnallisia lemmikkieläinten laitteita ja kalusteita ei ole sijoitettu kaupungin puistoihin.

Kissapuiston sijoittamiseksi on tutkittu Kallion, Alppiharjun, Sörnäisten ja Vallilan puistoja. Alueille yhteistä on se, että niissä on asukaslukuun suhteutettuna vähiten viheralueita Helsingissä. Asemakaavoissa ei osoiteta puistojen yksityiskohtaista käyttöä tai järjestelyjä, vaan puistojen suunnittelusta vastaa rakennusvirasto. Siten voimassa olevat asemakaavat mahdollistavat kissapuiston rakentamisen lähes jokaiselle viheralueelle. Käytännössä puistot ovat kuitenkin leikkipuistoina, koirapuistoina, melualueella tai sijaitsevat kaupunkikuvallisesti siten, että niihin ei voida sijoittaa kissapuistoa. Kallion puistoista yksi (Pengerpuisto), Alppiharjun puistoista kolme (Kinaporinpuisto, Savonpuisto ja Saimaanpuistikko), Sörnäisissä yksi (Katri Valan puisto) ja Vallilassa kaksi puistoa (Dallapénpuisto ja Roineenpuisto) sijaitsee siten, että kissapuiston sijoittamiselle ei ole suoraan edellä mainitun kaltaista estettä. Kissapuistoa tulisi tutkia kaupunkikuvan kannalta tarkemmin sen toiminnallisen ja visuaalisen hahmon selkiinnyttyä.

Rajattu alue, jossa kissat voivat ulkoilla vapaina on aidattava tiheäsilmäisellä verkolla siten, että kissat eivät pääse kiipeämään aidan yli. Käytännössä tämä tarkoittaisi umpinaista häkkiä. Hygienia- ja turvallisuussyistä alueesta on rakennettava yksinkertainen ja aukea. Suuri osa kissoista olisi siltikin pidettävä kytkettyinä. Alueella ei voi olla esimerkiksi puita kiipeämisen ja raapimisen vuoksi. Tästä johtuen kissapuisto muodostaa kaupunkikuvaan suljetun, näkyvän ja suurehkon häkin, jollaista ei voida sijoittaa merkittäviin tai arvokkaisiin näkymiin. Tällaisia ovat esimerkiksi arvokkaaseen rakennettuun ympäristöön liittyvät ja kaupunkikuvan kannalta merkittävät puistot.

Esitetyn kaltaisten kissapuistojen sijaan olisi tarkoituksenmukaisempaa selvittää kissojen ulkoiluttamismahdollisuuksien parantamista nykyisessä viherverkostossa.

Päätösjakelu:

- rakennusvirasto, Petri Arponen

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Niklas Lähteenmäki, arkkitehti, puhelin: 310 37260

niklas.lahteenmaki(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566