Helsingfors stad

Protokoll

3/2013

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/19

 

13.02.2013

 

 

 

 

 

 

§ 48

Ryj / Den av ledamoten Sari Näre väckta motionen om bättre täckning för busslinjerna från innerstaden

HEL 2012-013816 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Sari Näre väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Sari Näreen aloite

2

HSL:n lausunto

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Sari Näre väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Ledamoten Sari Näre och 34 andra ledamöter föreslår i sin motion att funktionaliteten i nätet av busslinjer från innerstaden kontrolleras.

Stadsstyrelsen hänvisar till de utlåtanden som kommit in och konstaterar att ändringarna i busslinjerna hösten 2012 i södra och västra Helsingfors var en del av en helhet som påverkades bl.a. av lösningar som hänför sig till spårvagnslinjerna i södra Helsingfors och flyttningen av kollektivtrafikens resurser för att betjäna växande bostadsområden och linjer med mera rusning. Målet var att göra linjenätet tydligare och förbättra medelhastigheten och pålitligheten i trafiken.

Den tvärgående busstrafiken i centrum reducerades men förlängningen av spårvagnslinjen 9 i östvästlig riktning via Kampen och Gräsviken till Busholmen förbättrade kollektivtrafiken. Även linjerna 65A och 66A betjänar tvärgående förbindelser. Busslinjerna 16 och 55/55K har återställts sedan 1.1.2013 mellan Hagnäs och centrum.

Linjeändringarna som utfördes 2012 har som helhet ökat användningen av kollektivtrafiken och gjort resor med kollektivtrafiken snabbare.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Sari Näreen aloite

2

HSL:n lausunto

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 28.01.2013 § 105

HEL 2012-013816 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Sari Näreen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 11.12.2012 § 469

HEL 2012-013816 T 00 00 03

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon.

Lausunto

Bussilinjaston ja aikataulujen suunnittelusta vastaa Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL). Kaupunkisuunnitteluvirasto osallistuu joukkoliikenteen alueellisten palvelutasovaatimusten määrittelyyn ja HSL:n kehittämishankkeisiin. Kaupunkisuunnitteluvirasto osallistuu myös joukkoliikenteen runkoverkon ja infrastruktuurin suunnitteluun osana kaavoitusta ja liikennesuunnittelua.

HSL muutti Etelä- ja Länsi-Helsingin linjastoa syksyllä 2012. Muutoksiin vaikutti osaltaan Helsingin kaupungin päätös lopettaa raitiotien suunnittelu Korkeavuorenkadulle ja Merikadulle, jolloin Etelä-Helsingin linjasto voitiin suunnitella päätöksen mukaiseksi. Muutoksiin vaikutti keskeisesti myös raitiolinjan 9 jatkaminen Kampin ja Ruoholahdenkadun kautta Jätkäsaareen elokuussa 2012.

Linjastomuutoksessa HSL siirsi joukkoliikenteen resursseja käytetyimmille reiteille. Resursseja vähennettiin ruuhkaisessa liikenteessä kulkevilta reiteiltä, joilla on kustannuksiin nähden vähän käyttäjiä tai tarjolla luotettavampia rinnakkaisia yhteyksiä. Useimmille näistä reiteistä ei myöskään olisi mielekästä järjestää olennaisesti nykyistä sujuvampia liikennöintimahdollisuuksia bussiliikenteelle, koska käytettävissä on riittävästi rinnakkaisia sujuvia reittejä.

Kokonaisuutena syksyllä 2012 tehdyt joukkoliikenteen linjastomuutokset ovat HSL:n mukaan lisänneet joukkoliikenteen käyttöä, vaikka osa yhteyksistä muuttui vaihdollisiksi. Tältä osin muutokset vaikuttavat onnistuneilta. Liikennemallitarkastelujen perusteella tehdyt linjastomuutokset myös nopeuttavat kokonaisuutena tarkastellen joukkoliikenteellä tehtäviä matkoja. On kuitenkin totta, että joistakin vaihdollisiksi muuttuneista yhteyksistä on saatu runsaasti kielteistä matkustajapalautetta, mikä tulee linjaston edelleen kehittämisessä ottaa huomioon.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan mielestä on järkevää systemaattisesti seurata linjastoon tehtyjen muutosten aiheuttamia matkustajamäärämuutoksia ja arvioida muutoksen muita vaikutuksia. Linjastomuutosten vaikutusten arviointi edellyttää vähintään useiden kuukausien seurantaa. Seurannan tulosten ja saatujen palautteiden perusteella on syytä arvioida, onko linjastoon tarkoituksenmukaista tehdä tarkistuksia. Bussilinjojen 16 ja 55 reittien osalta HSL on jo päättänyt linjojen palauttamisesta vanhoille reiteilleen Kruununhaassa ja Hakaniemessä 1.1.2013 alkaen.

HSL harkitsee syksyn aikana saamansa palautteen pohjalta mahdollisuutta tarjota jatkossa myös vaihdotonta yhteyttä Koskelasta Hakaniemeen. Yhtenä mahdollisuutena tutkitaan linjojen 16 ja 55 reittien eteläpään keskinäistä muuttamista siten, että linja 55 ajaisi keskustaan Hakaniemen kautta.

Käsittely

11.12.2012 Ehdotuksen mukaan

Ville Lehmuskoski: Esittelijän lisäys kappaleen 6 loppuun: "Bussilinjojen 16 ja 55 reittien osalta HSL on jo päättänyt linjojen palauttamisesta vanhoille reiteilleen Kruununhaassa ja Hakaniemessä 1.1.2013 alkaen."

Esittelijä

liikennesuunnittelupäällikkö

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Lauri Kangas, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37455

lauri.kangas(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566