Helsingfors stad

Protokoll

3/2013

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Sj/6

 

13.02.2013

 

 

 

 

 

 

§ 35

Ansökan från Pekka Timonen om avsked från tjänsten som kulturdirektör vid Helsingfors kulturcentral från 1.4.2013

HEL 2013-001227 T 01 01 04 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag bevilja Pekka Timonen avsked från tjänsten som kulturdirektör vid Helsingfors kulturcentral från 1.4.2013.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Hannu Hyttinen, stadssekreterare, telefon: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Bilagor

1

Pekka Timosen eroilmoitus kulttuurijohtajan virasta

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar bevilja Pekka Timonen avsked från tjänsten som kulturdirektör vid Helsingfors kulturcentral från 1.4.2013.

Föredraganden

Pekka Timonen har meddelat att han säger upp sig från tjänsten som kulturdirektör vid Helsingfors kulturcentral från 1.4.2013.

Pekka Timonen har beviljats tjänstledighet för perioden 17.8.2010–1.4.2013 för att vara verkställande direktör för Internationella Designstiftelsen (WDC-stiftelsen). 

Enligt instruktionen för Helsingfors stads kultur- och biblioteksväsen är kulturdirektören chef för Helsingfors kulturcentral.

Behörighetsvillkor för verkschefen är högre högskoleexamen och erfarenhet av administration och ledarskap.

Enligt stadens språkkunskapsstadga ska cheferna för förvaltningarna ha utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i finska och nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Den myndighet som ska anställa en tjänsteinnehavare för en vakant tjänst beslutar om utlysning av tjänsten. Stadsstyrelsen beslutar dock om utlysning av en sådan tjänst för vilken stadsfullmäktige anställer en tjänsteinnehavare.

Om stadsfullmäktige godkänner beslutsförslaget kommer stadsstyrelsen att uppmana Helsingfors kulturcentral att utlysa tjänsten som kulturdirektör med de behörighetsvillkor som framgår av instruktionen för Helsingfors stads kultur- och biblioteksväsen och av stadens språkkunskapsstadga och med den totala månadslön som betalas för tjänsten. Totallönen baserar sig på kravnivå 23 i Hay-lönesystemet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Hannu Hyttinen, stadssekreterare, telefon: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Bilagor

1

Pekka Timosen eroilmoitus kulttuurijohtajan virasta

Tiedoksi; Muutoksenhakuohje: Kunnallisvalitus, valtuusto

Asianosainen

Kulttuurikeskus

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 04.02.2013 § 149

HEL 2013-001227 T 01 01 04 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee myöntää eron Pekka Timoselle Helsingin kulttuurikeskuksen kulttuurijohtajan virasta 1.4.2013 alkaen.

Käsittely

04.02.2013 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti esitystään siten, että palkan täsmennetään olevan "kokonaispalkka": Virasta maksettava kokonaispalkka määräytyy Hay-palkkausjärjestelmän vaativuusluokan 23 mukaan.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566