Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2013

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/36

 

13.02.2013

 

 

 

 

 

 

§ 65

Sj / Valtuutettu Päivi Lipposen aloite kirjastojen ja sadutuksen ottamisesta monikulttuurisuustyöhön

HEL 2012-012530 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Päivi Lipposen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Päivi Lipposen aloite

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Päivi Lipposen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Päivi Lipposen aloitteessa esitetään, että kirjastot ja sadutus otettaisiin mukaan monikulttuurisuustyöhön.

Kaupunginhallitus viittaa kulttuuri- ja kirjastolautakunnan lausuntoon. Siinä todetaan, että kirjasto kehittää monikulttuurisia palvelujaan ja pyrkii kaikissa palveluissaan ottamaan huomioon myös Helsingin kaupungin monikulttuurisen asukasrakenteen. Pääkaupunkiseudun kirjastoissa on mm. organisoitu sadunkertojien pankki, jossa on eri kieliä äidinkielenään puhuvia henkilöitä. Näin erikielisiä satutunteja voidaan järjestää jo yli kymmenellä kielellä. Sadutusta metodina ei ole vielä käytetty maahanmuuttajalasten kanssa, mutta tätäkin voidaan kokeilla osana monikielistä lastenkirjastotyötä. Vielä lausunnossa todetaan, että lasten suomen kielen oppimisen kannalta on mielekästä tukea kaikkea kirjastoasiointia, joskin opetus tapahtuu parhaiten kouluissa ja päiväkodeissa.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Päivi Lipposen aloite

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 28.01.2013 § 122

HEL 2012-012530 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Päivi Lipposen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

 

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta 16.10.2012 § 138

HEL 2012-012530 T 00 00 03

Päätös

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta päätti antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta pitää tärkeänä järjestää lasten oman äidinkielen kehitystä tukevaa toimintaa. Lasten suomen kielen oppimisen kannalta taas on mielekästä tukea kaikkea kirjastoasiointia, joskin opetus tapahtuu parhaiten kouluissa ja päiväkodeissa.

Helsingin kaupunginkirjasto toimii yleisten kirjastojen keskuskirjastona ja sillä on myös Monikielisen kirjaston tehtävä. Kirjasto kehittää monikulttuurisia palveluja ja pyrkii kaikissa palveluissa ja kehittämistoimissa ottamaan huomioon myös Helsingin kaupungin monikulttuurisen asukasrakenteen.

Kaupunginkirjastossa järjestetään erikielisiä satutunteja ja pääkaupunkiseudun kirjastoissa on organisoitu myös ns. sadunkertojien pankki, johon on saatu eri kieliä äidinkielenään puhuvia sadunkertojia. Näin erikielisiä satutunteja voidaan järjestää jo yli kymmenellä kielellä. Myös kaksikielisiä satutunteja on järjestetty jos kuulijakunta on ollut monikielistä.

Sadutusta metodina, jonka avulla lapsi itse on tarinan keksijänä ja kertojana ei ole kirjastossa käytetty maahanmuuttajalapsilla, mutta tätäkin voidaan joskus kokeilla osana monikielistä lastenkirjastotyötä.

Esittelijä

kirjastotoimen johtaja

Maija Berndtson

Lisätiedot

Anna-Maria Soininvaara, kirjastotoimen apulaisjohtaja, puhelin: 310 85400

anna-maria.soininvaara(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566