Helsingfors stad

Protokoll

3/2013

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/15

 

13.02.2013

 

 

 

 

 

 

§ 44

Ryj / Den av ledamoten Päivi Lipponen väckta motionen om gratis kollektivtrafik för äldre utom rusningstid

HEL 2012-012529 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Päivi Lipponen väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Päivi Lipposen aloite

2

HSL:n lausunto Päivi Lipposen valtuustoaloitteesta

3

Liite HSL:n lausuntoon Päivi Lipposen valtuustoaloitteesta

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Päivi Lipponen väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Ledamoten Päivi Lipponen och 9 andra ledamöter föreslår i sin motion att äldre ska bjudas på gratis kollektivtrafik utom rusningstid.

Stadsstyrelsen hänvisar till utlåtandena och konstaterar att samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT) för närvarande bereder tariffpolitiska riktlinjer. Arbetet omfattar det som hänför sig till prissättningen i taxe- och biljettsystemet, bl.a. grunderna för beviljande av rabatt- och fribiljetter för specialgrupper och rabattstorleken. I utredningen granskas dessutom de rabattbiljetter som beviljas på basis av ålder och restid och den eventuella fria reserätten. Nämnderna bes att ge utlåtande om utredningen under år 2013. Först därefter kan man ta ställning till eventuella rabattgrupper och till rabatternas storlek.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Päivi Lipposen aloite

2

HSL:n lausunto Päivi Lipposen valtuustoaloitteesta

3

Liite HSL:n lausuntoon Päivi Lipposen valtuustoaloitteesta

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 28.01.2013 § 101

HEL 2012-012529 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Päivi Lipposen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566