Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2013

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/9

 

13.02.2013

 

 

 

 

 

 

§ 38

Kj / Valtuutettu Tarja Tenkulan aloite asukastalon saamisesta Siltamäen ostoskeskukselle

HEL 2012-012538 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Tarja Tenkulan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Tarja Tenkulan aloite

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Tarja Tenkulan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Tarja Tenkula ja 10 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Siltamäen ostoskeskuksen tyhjillään olevat tilat saataisiin asukastaloksi, ja että kaupungilla tulisi olla aktiivisempi rooli ostoskeskusten kiinteistöosakeyhtiöissä.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että ostoskeskuksen kehittäminen on tärkeä tekijä asuinalueiden elinvoimaisuuden ja viihtyisyyden edistämisessä.

Kaupunginhallituksen demokratiahankkeen jatkotyöhön hyväksymän (3.12.2012)  tavoitteen mukaan asukasosallistumisen edellytyksiä vahvistetaan demokratiatilojen osalta. Vuoden 2013 loppuun mennessä laaditaan selvitys kaupungin eri alueilla olevista asukkaiden ja muiden kansalaisyhteiskunnan eri toimijoiden käytössä olevista asukas- ja muista demokratiatiloista.  Tämän vuoden alussa käynnistyneellä alueellisen osallistumisen kokeilulla etsitään  kymmenessä pilottikohteessa kaikille  kaupungin alueille soveltuvia hyviä toimintamalleja asukasosallistumiseen. Selvityksen ja alueellisen osallistumisen kokeilun pilottihankkeiden seurannan avulla kootaan tarvittavaa tietopohjaa ja luodaan demokratiatilojen toimintamalli ja madalletaan kynnystä olemassa olevien tilojen käyttöönottamiseksi.

Kaupunki tukee asukastaloja ja –tiloja taloudellisesti ja toiminnallisesti tällä hetkellä eri tavoin. Hallintokunnat priorisoivat tilojen vuokrauksen oman perustoimintansa lähtökohdista.  Siltamäessä ikäihmisten korttelitupatoiminnan järjestämisestä vastaa Siltamäki-Suutarila-Seura ry, jonka toimintaa sosiaalivirasto on tähän mennessä tukenut. Siltamäen ikäihmisten korttelitupatoiminnan tarvitsemia tilavaihtoehtoja selvitetään parhaillaan yhteistyössä  kaupungin ja Siltamäki-Suutarila-Seura ry:n kanssa ja asia on tarkoitus ratkaista selvitystyön pohjalta mahdollisimman pian.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Tarja Tenkulan aloite

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 28.01.2013 § 95

HEL 2012-012538 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Tarja Tenkulan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

 

Talous- ja suunnittelukeskus 18.1.2013

HEL 2012-012538 T 00 00 03

Talous- ja suunnittelukeskus pitää ostoskeskusten kehittämistä tärkeänä tekijänä asuinalueiden elinvoimaisuuden ja viihtyisyyden edistämisessä. Ostoskeskusalueita tulisi kehittää yhdessä paikallisten toimijoiden ja kiinteistön omistajien kanssa ottaen huomioon koko kaupunginosa ja kaikki siellä toimivat toimijaryhmät kokonaisuutena sekä täydennysrakentamismahdollisuudet huomioiden.

Valtuutettu Tarja Tenkulan valtuustoaloitteessa esitetään, että kaupunki edistäisi Siltamäen ostoskeskuksessa tyhjinä olevien entisen postin (n. 100 m2) ja elintarvikeliikkeen (n. 300 m2) tilojen saamista asukaskäyttöön. Aloitteen mukaan erityisesti ikäihmisten korttelitupatoiminta tarvitsee toiminnalleen tilan.

Ikäihmisten korttelitupatoiminnan järjestämisestä vastaa Siltamäki-Suutarila-seura. Aikaisemmin korttelitupa toimi sosiaaliviraston tiloissa päiväkodin yhteydessä. Päivähoidon otettua tilat omaan käyttöönsä, korttelitupa siirtyi vieressä sijaitsevalle seurakuntatalolle. Tilasta ei ole tarvinnut maksaa vuokraa. Siltamäki-Suutarila-seura on ollut kiinnostunut postin tilasta, mutta sen vuokrataso on liian korkea.

Talous- ja suunnittelukeskus pitää nykyistä tapaa hoitaa Siltamäen korttelitupatoiminnan tilajärjestelyt parhaana. Tilaa voisi pyrkiä kehittämään yhdessä omistajansa kanssa niin, että se parantaisi korttelituvan toimintamahdollisuuksia. Säästyviä resursseja voitaisiin käyttää sosiaali- ja terveysviraston muihin tärkeäksi katsomiin toimintoihin esimerkiksi Siltamäen alueella. Tilojen kustannustehokas yhteiskäyttö on osoitus erinomaisesta suunnittelusta kaupungin strategiaohjelman toteuttamiseksi. Suutarilassa sijaitsee myös kaupungin omia tiloja, joissa järjestetään ikäihmisille tarkoitettua toimintaa. Palvelupisteisiin on toimivat bussiyhteydet, joten näiden tilojen tehokkaampaa käyttöä voisi myös tarkastella osana ikäihmisten palveluverkkoa.

Lisätiedot

Anu Turunen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25712

anu.turunen(a)hel.fi

 

Kiinteistölautakunta 19.12.2012 § 706

HEL 2012-012538 T 00 00 03

Päätös

Kiinteistölautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle aloitteesta seuraavan lausunnon:

Siltamäen ostoskeskuksen omistaa Siltakeskus Oy, jonka osakekannasta kaupunki omistaa noin 26 %, lasten päiväkodin hallintaan oikeuttavat osakkeet. Päiväkodin pinta-ala on 1 033 m². Lisäksi kaupunki omistaa muiden osakkuuksien kautta osuuden uimahallista ja kuntosalista, joiden pinta-ala on 592 m². Muussa omistuksessa on seurakuntatila, toimistotila ja 15 myymälähuoneistoa.

Kiinteistöviraston tilakeskus on vuokrannut päiväkodin sosiaalivirastolle. Tilakeskuksella ei ole vapaata vuokrattavissa olevaa tilaa ostoskeskuksessa.

Ostoskeskuksessa on ollut syksyllä 2012 muutama huoneisto tyhjänä. On todennäköistä, että niiden omistaja mielellään vuokraa ne, ellei niille ole omaa käyttöä. Mikäli myymälälle ei ole kysyntää, ne voidaan mahdollisesti vuokrata muuhunkin käyttöön esim. asukastilaksi.

Aloitteessa mainitaan, että sosiaalivirasto tarvitsee päiväkodin tilat päiväkodin omiin tarpeisiin ja on luvannut ikäihmisille toisen toimitilan. Tällöin selkein tapa edetä olisi, että asukastalon toiminnasta vastaava taho vuokraisi sopivaksi katsomansa tilat niiden omistajalta. Kun vuokrauksen ehtona ilmeisesti on kaupungin avustus, on ensin saatava varmistus sosiaalivirastolta, että se tulee myöntämään vuokra-avustusta toimitiloihin.

Kiinteistöviraston tilakeskuksen tiedossa ei ole, missä kunnossa vapaat tilat ovat ja mitä muutostöitä niihin on tehtävä, jotta ne voidaan muuttaa asukkaiden kokoontumiskäyttöön.

Kiinteistölautakunta pyytää sosiaali- ja terveystoimen tilahallintoa varmistamaan, että hankkeeseen varattavat vuokra- ja mahdolliset muutostyöinvestoinnit on huomioitu sosiaali- ja terveystoimelle mitoitetuissa tilakeskuksen määrärahoissa.

Esittelijä

tilakeskuksen päällikkö

Arto Hiltunen

Lisätiedot

Jarmo Raveala, hankesuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 23466

jarmo.raveala(a)hel.fi

 

Sosiaalilautakunta 04.12.2012 § 391

HEL 2012-012538 T 00 00 03

Päätös

Sosiaalilautakunta päätti antaa asiasta kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon.

Siltamäen vanhusten korttelituvasta on tehty kumppanuussopimus 14.11.2007 Helsingin kaupungin sosiaaliviraston, Siltamäki-Suutarila-Seura ry:n ja Suutarilan omakotiyhdistys ry:n kesken. Sopimus oli voimassa toistaiseksi ja se jouduttiin irtisanomaan kesäkuussa 2011 päiväkodin keittiötiloissa ilmenneen laajan kosteusvaurion takia.

Päiväkodin keittiöremontin valmistuttua päiväkodin kaikki tilat on jouduttu ottamaan päiväkotilasten käyttöön. Tilojen käyttöönottamisen syynä on alueella kasvanut päivähoidon palvelutarve. Väestöennusteen mukaan Siltamäen osa-alueella 1-6 -vuotiaiden lasten määrä kasvaa noin 50 lapsella vuoteen 2016 mennessä. Lapsimäärän kasvu johtuu alueen täydennys- ja uudisrakentamisesta.

Tällä hetkellä toiminta jatkuu kahdesti viikossa Siltamäen ostoskeskuksessa sijaitsevassa Malmin seurakunnan osoittamassa Siltamäen seurakuntakodissa. Tätä ei ole kuitenkaan pidetty korttelituvan omana tilana, mikä on jonkin verran vähentänyt kävijöiden määrää. Siltamäki-Suutarila-Seura ry on esittänyt  mm. kaupungille korttelituvan uudeksi tilaksi Siltamäen ostoskeskuksessa sijaitsevan ns. Sitruuna -baarin tiloja. Tilat ovat kuitenkin yksityisessä omistuksessa ja omistajan esittämää vuokratarjousta (2 500 euroa/kk) on pidetty liian korkeana.

Todettakoon, että sosiaalilautakunta on 30.10.2012 (351 §) kohdalla käsitellyt Siltamäki-Suutarila-Seura ry:n vetoomusta asiassa ja pitänyt vastauksessaan erittäin tärkeänä korttelituvassa järjestettyä ikäihmisten tarvitsemaa toimintaa ja pitänyt korttelitiloja yhtenä keskeisenä vanhustyön tukirakenteena sekä todennut, että päävaihtoehtona tutkitaan Siltamäki–Suutarila-Seura ry:n esittämiä
Sitruuna-baarin tiloja. Edellytyksenä on vuokratason kohtuullisuus ja alueen muidenkin toimijoiden liittyminen tilojen käyttäjiksi riittävän käyttöasteen saavuttamiseksi. Neuvottelut Siltamäki-Suutarila-Seuran ry:n, sosiaaliviraston ja vuokranantajan kanssa tilan vuokraamiseksi ovat jo käynnistyneet.

Esittelijä

sosiaalijohtaja

Paavo Voutilainen

Lisätiedot

Jarmo Räihä, johtava asiantuntija, puhelin: 310 58385

jarmo.raiha(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 20.11.2012 § 412

HEL 2012-012538 T 00 00 03

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa, että valtuustoaloitteen mukaisten asukastilojen sijoittamiselle Siltamäen ostoskeskuksen tiloihin ei asemakaavan puolesta ole estettä.

Siltamäen ostoskeskuksen tontti on voimassa olevassa asemakaavassa (nro 6495, vahvistettu 1971) liikerakennusten korttelialuetta (AL), jolla on rakennusoikeutta 3 500 + 1 200 kerrosneliömetriä. Lukusarjan edellinen luku osoittaa tontin kerrosalan ja jälkimmäinen luku kerrosalan lisäksi tontille rakennettavaksi sallitun katetun, lämmitettävän käytävä- ja toritilan enimmäispinta-alan. Tontilla saadaan osittain maan alla olevaan kellarikerrokseen sijoittaa kerrosalaan laskettavia kerho-, nuoriso- tai vastaavia tiloja, kuitenkin enintään 700 m2. Tontilla on tällä hetkellä ostoskeskusrakennus, jossa on myymälätilojen lisäksi myös toimistotilaa ja pieni uimahalli. Osa myymälätiloista on tyhjillään.

Asukastilojen sijoittaminen kellaritilojen sijaan maanpäällisiin liiketiloihin olisi kaupunkisuunnitteluviraston näkemyksen mukaan vähäinen poikkeaminen asemakaavasta ja hyvin perusteltavissa mm. olemassa olevien tilojen tarkoituksenmukaisella käytöllä.

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Johanna Mutanen, arkkitehti, puhelin: 310 37299

johanna.mutanen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566