Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2013

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/19

 

13.02.2013

 

 

 

 

 

 

§ 48

Ryj / Valtuutettu Sari Näreen aloite kantakaupungista kulkevien bussilinjojen kattavuuden parantamisesta

HEL 2012-013816 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Sari Näreen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Sari Näreen aloite

2

HSL:n lausunto

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Sari Näreen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Sari Näre ja 34 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kantakaupungista kulkevien bussilinjojen reitistön toimivuus tarkistetaan.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että syksyllä 2012 tehdyt Etelä- ja Länsi-Helsingin bussilinjojen reittimuutokset olivat osa kokonaisuutta, johon vaikuttivat mm. Etelä-Helsingin raitiolinjoja koskevat ratkaisut ja joukkoliikenteen resurssien siirto palvelemaan ruuhkaisimpia reittejä sekä kasvavia asuinalueita. Tavoitteena oli selkeyttää linjastoa sekä parantaa liikenteen keskinopeutta ja luotettavuutta.

Keskustan poikittaista bussiliikennettä vähennettiin, mutta itä-länsisuunnassa raitiolinjan 9 jatkaminen Kampin ja Ruoholahden kautta Jätkäsaareen paransi joukkoliikennettä. Myös linjat 65A ja 66A palvelevat poikittaisyhteyksiä. Linjojen 16 ja 55/55K reitit on 1.1.2013 alkaen palautettu entisiksi Hakaniemen ja keskustan välillä.

Kokonaisuutena syksyllä 2012 tehdyt linjastomuutokset ovat lisänneet joukkoliikenteen käyttöä ja nopeuttaneet joukkoliikenteellä tehtyjä matkoja.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Sari Näreen aloite

2

HSL:n lausunto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 28.01.2013 § 105

HEL 2012-013816 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Sari Näreen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 11.12.2012 § 469

HEL 2012-013816 T 00 00 03

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon.

Lausunto

Bussilinjaston ja aikataulujen suunnittelusta vastaa Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL). Kaupunkisuunnitteluvirasto osallistuu joukkoliikenteen alueellisten palvelutasovaatimusten määrittelyyn ja HSL:n kehittämishankkeisiin. Kaupunkisuunnitteluvirasto osallistuu myös joukkoliikenteen runkoverkon ja infrastruktuurin suunnitteluun osana kaavoitusta ja liikennesuunnittelua.

HSL muutti Etelä- ja Länsi-Helsingin linjastoa syksyllä 2012. Muutoksiin vaikutti osaltaan Helsingin kaupungin päätös lopettaa raitiotien suunnittelu Korkeavuorenkadulle ja Merikadulle, jolloin Etelä-Helsingin linjasto voitiin suunnitella päätöksen mukaiseksi. Muutoksiin vaikutti keskeisesti myös raitiolinjan 9 jatkaminen Kampin ja Ruoholahdenkadun kautta Jätkäsaareen elokuussa 2012.

Linjastomuutoksessa HSL siirsi joukkoliikenteen resursseja käytetyimmille reiteille. Resursseja vähennettiin ruuhkaisessa liikenteessä kulkevilta reiteiltä, joilla on kustannuksiin nähden vähän käyttäjiä tai tarjolla luotettavampia rinnakkaisia yhteyksiä. Useimmille näistä reiteistä ei myöskään olisi mielekästä järjestää olennaisesti nykyistä sujuvampia liikennöintimahdollisuuksia bussiliikenteelle, koska käytettävissä on riittävästi rinnakkaisia sujuvia reittejä.

Kokonaisuutena syksyllä 2012 tehdyt joukkoliikenteen linjastomuutokset ovat HSL:n mukaan lisänneet joukkoliikenteen käyttöä, vaikka osa yhteyksistä muuttui vaihdollisiksi. Tältä osin muutokset vaikuttavat onnistuneilta. Liikennemallitarkastelujen perusteella tehdyt linjastomuutokset myös nopeuttavat kokonaisuutena tarkastellen joukkoliikenteellä tehtäviä matkoja. On kuitenkin totta, että joistakin vaihdollisiksi muuttuneista yhteyksistä on saatu runsaasti kielteistä matkustajapalautetta, mikä tulee linjaston edelleen kehittämisessä ottaa huomioon.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan mielestä on järkevää systemaattisesti seurata linjastoon tehtyjen muutosten aiheuttamia matkustajamäärämuutoksia ja arvioida muutoksen muita vaikutuksia. Linjastomuutosten vaikutusten arviointi edellyttää vähintään useiden kuukausien seurantaa. Seurannan tulosten ja saatujen palautteiden perusteella on syytä arvioida, onko linjastoon tarkoituksenmukaista tehdä tarkistuksia. Bussilinjojen 16 ja 55 reittien osalta HSL on jo päättänyt linjojen palauttamisesta vanhoille reiteilleen Kruununhaassa ja Hakaniemessä 1.1.2013 alkaen.

HSL harkitsee syksyn aikana saamansa palautteen pohjalta mahdollisuutta tarjota jatkossa myös vaihdotonta yhteyttä Koskelasta Hakaniemeen. Yhtenä mahdollisuutena tutkitaan linjojen 16 ja 55 reittien eteläpään keskinäistä muuttamista siten, että linja 55 ajaisi keskustaan Hakaniemen kautta.

Käsittely

11.12.2012 Ehdotuksen mukaan

Ville Lehmuskoski: Esittelijän lisäys kappaleen 6 loppuun: "Bussilinjojen 16 ja 55 reittien osalta HSL on jo päättänyt linjojen palauttamisesta vanhoille reiteilleen Kruununhaassa ja Hakaniemessä 1.1.2013 alkaen."

Esittelijä

liikennesuunnittelupäällikkö

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Lauri Kangas, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37455

lauri.kangas(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566