Helsingfors stad

Protokoll

3/2013

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/11

 

13.02.2013

 

 

 

 

 

 

§ 40

Ryj / Den av ledamoten Hannele Luukkainen väckta motionen om ändring av stadens kaninpolitik

HEL 2012-012528 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Hannele Luukkainen väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1

Vt Hannele Luukkaisen aloite

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Hannele Luukkainen väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Ledamoten Hannele Luukkainen och 15 andra ledamöter föreslår i sin motion att staden ska ändra sin kaninpolitik genom att sluta döda hardjur och koncentrera sig på att skydda parkerna.

Stadsstyrelsen hänvisar till utlåtandena och konstaterar att vildkaninen har klassificerats som en skadlig främmande art i den nationella strategin för främmande arter. Enligt strategin ska man i första hand sträva att helt utrota de skadliga främmande arterna eller begränsa ökningen av artbeståndet om det redan har etablerat sig.

Viktiga principer i stadens plan för bekämpning av kaninbeståndet är förutseende skydd av växter, uppföljning och reglering av kaninbeståndet, effektiv och öppen information och samarbete med olika aktörer. Kaninjakten följer djurskyddslagen och bestämmelserna i jaktlagen och jaktförordningen.

Det är inte ekologiskt eller med tanke på djurskyddet eller den nationella strategin för främmande arter motiverat att avstå från kaninjakten. Det skulle leda till att kaninbeståndet ökar.

Staden skyddar dessutom växter som en tilläggsåtgärd för att bekämpa kaninskador.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1

Vt Hannele Luukkaisen aloite

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 28.01.2013 § 97

HEL 2012-012528 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Hannele Luukkaisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

 

Ympäristölautakunta 27.11.2012 § 342

HEL 2012-012528 T 00 00 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti antaa  seuraavan lausunnon.

Helsingin villikanikanta on lähtöisin luontoon vapautetuista lemmikkikaneista. Eläinten pyynti aloitettiin paikallisen kanikannan kasvun rajoittamiseksi, jotta kanien aiheuttamat taloudelliset vahingot pysyisivät kohtuullisina. Paljolti pyynnin vuoksi kanikanta ei ole kasvanut voimakkaimpien ennusteiden mukaisesti. Samanaikaisesti aloitettiin puistojen ja viheralueiden puuvartisen kasvillisuuden suojaaminen verkoilla. Kani aiheuttaa haittaa myös viheralueiden kasvualustoille ja rakenteille kaivamalla pesäluolastojaan.

Helsingin alueella esiintyy myös rusakoita, jotka syövät talviaikaan hedelmäpuiden kuorta, oksia ja taimia sekä kaivavat lumen alta ruohoja ja heinää. Metsäjänis on Helsingissä vähälukuinen ja ei aiheuta suuria kasvillisuusvaurioita. Rusakoiden talviaikaiset tuhot ovat kohdistuneet kaupungin siirtolapuutarha-alueille, pihoihin ja puutarhoihin. Siirtolapuutarhat tarjoavat ravintoa ja suojapaikkoja, mutta rusakoiden määrä niissä on viimeisimmän tiedon mukaan vähentynyt. Rusakoiden ja villikanien pyyntiä siirtolapuutarha-alueilla ylläpidetään kasvituhojen minimoimiseksi.

Vuonna 2010  laadittiin suunnitelma kanivahinkojen torjumiseksi Helsingissä. Työryhmässä oli edustajia rakennusvirastosta, liikuntavirastosta, kiinteistövirastosta, ympäristökeskuksesta, Helsingin Satamasta, Starasta sekä Liikennevirastosta. Työryhmä oli työssään yksimielinen.

Helsingin kanivahinkojen torjuntasuunnitelman keskeisinä periaatteina ovat:
1. Kasvillisuutta suojataan ennakoivasti
2. Helsingin kanikantaa seurataan
3. Helsingin kanikantaa säädellään
4. Tiedotetaan tehokkaasti ja avoimesti
5. Tehostetaan yhteistyötä eri tahojen ja maanomistajien kanssa ja sovitaan vastuut.

Villikani on luokiteltu valmisteilla olevassa kansallisessa vieraslajistrategiassa haitalliseksi vieraslajiksi. Haitallisia vieraslajeja tulee strategian mukaan pyrkiä ensisijaisesti hävittämään kokonaan tai kannan jo vakiinnuttua, rajoittamaan kannan kasvua. Strategian toimeenpanosta vastaavat monet eri tahot, kunnat ja kaupungit mukaan lukien.

Villikanien ja rusakoiden pyytäminen suoritetaan Helsingin kaupungin tilaamana metsästyslain ja -asetuksen sekä eläinsuojelulain edellyttämällä tavalla. Rakennusvirasto on laatinut kanivahinkojen torjumiseksi erillisen ohjekirjan, jossa pyyntityö on ohjeistettu erityisesti kaupunkiolosuhteet ja eläinten hyvinvointi huomioiden.

Kanit ovat levittäytyneet laajemmalle alueelle muodostaen erillisiä paikallisia yhdyskuntia. Pyynti kohdistetaan erityisesti tiheän kannan alueisiin. Kanikanta onkin pienentynyt tehokkaan pyynnin ansiosta keskeisillä kantakaupungin viheralueilla. Samaan aikaan kanien levittäytyminen on jatkunut, ja niiden turvana on tulevina vuosina omakotialueiden yksityinen maanomistus, joka rajoittaa mahdollisen pyynnin järjestelyjä.

Viime vuosien runsaslumiset talvet ovat myös vaikeuttaneet villikanien lisääntymistä. Koko ajan on myös käytössä luonnonmukainen ”biologinen torjunta”: kanit ovat monen petoeläimen erinomainen saalislaji, ja niiden kannan kasvulla lienee merkittävä osuus ainakin ketun, huuhkajan ja kärpän kaupunkilaistumisessa.

Villikanien talviaikainen ravintokasvivalikoima on muihin jäniseläimiin verrattuna hyvin monipuolinen. Kaneille kelpaavat tutkimusten mukaan monenlaiset lehtipuut ja -pensaat, mutta myös monet havukasvit. Siksi tiheän kannan alueilla on tehtävä pyyntityötä kasvien suojaamisen lisäksi. Puistojen ja puutarhojen kasvivalikoima supistuisi erittäin pieneksi, jos viheralueilla suosittaisiin vain jäniseläinten kannalta epämieluisia kasveja. Tämä olisi haitallista sekä esteettisen että ekologisen monimuotoisuuden kannalta. Ekologisesti olisi vielä paljon haitallisempaa, jos kanikannan tiheys johtaisi uusien luonnonympäristöjen, etenkin lehtojen, asuttamiseen.

Myös eläinsuojelun näkökulmasta on parempi vaihtoehto pitää rajoitettava eläinkanta pienenä, jolloin tapettavien yksilöiden määrä pysyy kohtuullisena. Kanikannan vapaa kasvu voisi helposti johtaa tilanteeseen, jossa haittojen ylittäessä tietyn kynnyksen päädyttäisiin voimakkaisiin rajoitustoimiin, ja niihin ryhtyisivät myös yksityiset haitankärsijät heikolla ammattitaidolla. Kanien torjuntakeinot maailmalla ovat olleet hyvin monimuotoisia, ja Helsingissä käytetty valikoima on omaksuttu tämän kirjon tehokkaasta ja eläinsuojelullisesti hyväksyttävästä päästä.

Esittelijä

ympäristöpäällikkö

Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot

Pekka Paaer, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 64316

pekka.paaer(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 20.11.2012 § 517

HEL 2012-012528 T 00 00 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Villikani on luokiteltu Suomessa kansallisen vieraslajistrategian mukaan haitalliseksi vieraslajiksi. Haitallisia vieraslajeja tulee strategian mukaan pyrkiä ensisijaisesti hävittämään kokonaan tai kannan jo vakiinnuttua, rajoittamaan kannan kasvua. Strategian toimeenpanosta vastaavat monet eri tahot, mukaan lukien kunnat ja kaupungit.

Pääkaupunkiseudun villikanikanta on lähtöisin Arabian alueella luontoon vapautetuista tai karanneista lemmikkikaneista. 2000-luvun leutojen talvien ja Arabianrannan rakentamisen myötä kanikanta lisääntyi voimakkaasti ja levittäytyi Helsingin kantakaupungin puistoihin ja puutarhoihin.

Villikanikannan pyynti käynnistettiin Helsingissä 2000-luvun puolivälissä. Päätavoitteena oli kanikannan kasvun rajoittaminen, jotta kanien aiheuttamat taloudelliset vahingot pysyisivät kohtuullisina. Samanaikaisesti pyynnin kanssa aloitettiin puistojen ja viheralueiden puuvartisen kasvillisuuden suojaaminen verkoilla.

Kesällä 2009 Helsingin kaupunginhallitus kehotti kaupungin eri hallintokuntia tehostamaan yhteistyötä kanien aiheuttamien tuhojen vähentämiseksi. Rakennusvirasto kutsui kaupungin eri virastojen edustajia yhteiseen työryhmään, jonka tuloksena laadittiin suunnitelma kanivahinkojen torjumiseksi Helsingissä. Työryhmässä oli edustajia rakennusvirastosta, liikuntavirastosta, kiinteistövirastosta, ympäristökeskuksesta, Helsingin Satamasta, Starasta sekä Liikennevirastosta.

Työryhmässä päätettiin, että Helsingin kaupungilla tulee olla yhtenäiset periaatteet kanivahinkojen torjunnassa. Helsingin kanivahinkojen torjuntasuunnitelmassa keskeisinä periaatteina ovat:

-        Kasvillisuutta suojataan ennakoivasti

-        Helsingin kanikantaa seurataan

-        Helsingin kanikantaa säädellään

-        Tiedotetaan tehokkaasti ja avoimesti

-        Tehostetaan yhteistyötä eri tahojen ja maanomistajan kanssa ja sovitaan vastuut

Työryhmä oli työssään yksimielinen.

Kanikanta on pienentynyt  tehokkaan pyynnin ansiosta erityisesti keskeisillä kantakaupungin viheralueilla ja siirtolapuutarha-alueilla. Viime vuosien runsaslumiset talvet ovat myös vaikeuttaneet villikanien lisääntymistä talviaikaan. Eläimet ovat levittäytyneet laajemmalle alueelle muodostaen erillisiä paikallisia populaatioita. Pyynti kohdistetaan erityisesti tiheän kannan alueisiin. Mikäli kanipyynti lopetetaan kokonaan, kanta lähtee uudelleen kasvuun.

Kasvien suojaustoimet ovat osoittautuneet tehokkaaksi lisäkeinoksi kanien aiheuttamien tuhojen minimoimiseksi. Villikanien talviaikainen ravintokasvivalikoima on muihin jäniseläimiin verrattuna hyvin monipuolinen. Kaneille kelpaavat tutkimusten mukaan monenlaiset lehtipuut ja -pensaat, mutta myös monet havukasvit. Siksi tiheän kannan alueilla pyyntityötä on tehtävä kasvien suojaamisen lisäksi. Puistojen ja puutarhojen kasvivalikoima supistuisi hyvin pieneksi, jos viheralueilla suosittaisiin vain jäniseläinten kannalta epämieluisia kasveja.

Rakennusvirasto on laatinut kanivahinkojen torjumiseksi erillisen ohjekirjan, jossa pyyntityö on ohjeistettu erityisesti kaupunkiolosuhteet ja eläinten hyvinvointi huomioiden. Ohjekirjaan on koottu runsaasti tietoa myös kasvillisuuden suojaamisen keinoista, materiaaleista ja menetelmistä. Ohjeiden noudattamista valvotaan säännöllisesti.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa valtuustoaloitteessa esitettyä toimintatapaa puistojen ja siirtolapuutarhojen kasvillisuuden suojaamisesta verkoilla.

Esittelijä

kaupunginarkkitehti

Jukka Kauto

Lisätiedot

Tuuli Ylikotila, luontoasiantuntija, puhelin: 310 38540

tuuli.ylikotila(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566