Helsingfors stad

Protokoll

3/2013

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/14

 

13.02.2013

 

 

 

 

 

 

§ 43

Ryj / Den av ledamoten Päivi Lipponen väckta motionen om en direkt kollektivtrafikförbindelse på den tidigare rutten för busslinje 55

HEL 2012-012531 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Päivi Lipponen väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Päivi Lipposen aloite

2

HSL:n lausunto

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Päivi Lipponen väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Ledamoten Päivi Lipponen och 6 andra ledamöter föreslår i sin motion att stadsstyrelsen ska låta utreda möjligheten till en direkt kollektivtrafikförbindelse på den tidigare rutten för busslinje 55.

Stadsstyrelsen hänvisar till ett utlåtande och framhåller att ändringen i fråga hösten 2012 hade att göra med ändringar på bl.a. linjerna 16, 18 och 24 och föranleddes av ett behov av bättre förbindelser till Hertonäs och Ladugården. Bussarna på linje 55 kunde dessutom inte hålla tidtabellen på grund av det långsamma avsnittet i centrum. 

Det finns alternativ till linje 55 mellan Forsby och Kinaborgs och Kampens servicecentraler. Hållplatserna för linje 65A ligger på ett rimligt gångavstånd. Vid ingången av år 2013 blev det möjligt att åka från Forsby till Hagnäs utan byte tack vare att bussarna på linje 55/55K kör via Hagnäs och Havshagen, rutten Unionsgatan–Långa bron–Broholmsgatan–Hagnäskajen.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Päivi Lipposen aloite

2

HSL:n lausunto

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 28.01.2013 § 100

HEL 2012-012531 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Päivi Lipposen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566